Co umí kamna

Kamna v různých podobách měla v chalupách a chatách vždy své domovské právo. Mnohá původní dál dobře slouží, moderní typy však nabídnou více funkcí a ekonomičtější i ekologičtější provoz.

Většina chalupářů si jistě pamatuje kamna svých babiček a prababiček značky Petra či Club, které byly tím nejzákladnějším artiklem, jenž se dal pořídit před érou volného trhu. K vidění však byly celkem běžně i takové kousky jako krásně zdobená americká kamna se slídovými průzory, šachtové stáložárné Musgraves, různé pece či rozměrná kachlová kamna, která byla prakticky uměleckým dílem. Nicméně i v tomto sektoru jde pokrok dál a dnes můžeme právem očekávat, že nás moderní topidla zahřejí při menší spotřebě paliva, současně budou ohleduplnější k životnímu prostředí, obsluha a údržba nás bude stát co nejmenší námahu. Jednoduše řečeno, zajistí nám tepelnou pohodu se vším komfortem za menší peníze. A to navíc i při možnosti zachování tradičního vzhledu kamen.

kamna 9114-v Sofie s teplovodním výměníkem v sobě spojují výhody spotřebiče určeného k vaření a kotle na ústřední vytápění
(KVS MORAVIA)

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Moderní vytápění:

Rekuperace ohřívá i ochlazuje

Jak izolovat dům

Tepelná čerpadla

________________________________________________________________________

Kachlová a krbová kamna

Zatímco kachlová kamna mají skutečně dlouhou tradici a současné modely stále vycházejí z těch původních, krbová kamna jsou, jak napovídá už jejich název, jistým kompromisem mezi krbem a kamny. Z kamen si vzala základní konstrukční prvky a systém hoření, z krbů pak především kontakt se „živým“ ohněm, který nenapodobitelným způsobem navozuje atmosféru bezpečného, klidného domova. Zprostředkování zajišťují rozměrná dvířka osazená žáruvzdorným sklem, o jehož stálou čirost se starají buď jeho samočisticí schopnosti dané fyzikálně-chemickým dějem při hoření, kdy se teplo odráží od pokovené vrstvy zpět do topeniště, nebo oplachování skla proudícím horkým vzduchem. Možnost pohledu na hru plamenů už nabízejí i některé typy kachlových kamen, většinou pak mluvíme o krbových kachlových kamnech, u nichž jsou konstrukce topeniště a materiál shodný s krbovými kamny, plášť však tvoří keramické kachle.
Pro krbová kamna se používá buď litina, nebo ocel. Plech se rychle rozpálí, ale také rychleji zchladne. U méně kvalitních výrobků z tenkého plechu hrozí jeho brzké propálení okolo topeniště, následkem vysokého žáru dochází i k částečné deformaci. Litina má hned několik vynikajících vlastností, kromě tvarové stálosti, a tím i lepších těsnicích vlastností, má schopnost akumulace tepla a jeho následného vydávání.
Nezanedbatelnou roli hraje v tomto ohledu také konstrukce pláště kamen, tzn. jsou-li v jednoplášťovém nebo dvouplášťovém provedení. U jednoplášťových kamen je interiér vytápěn pouze prostřednictvím rozpáleného povrchu, u dvouplášťových kamen je navíc teplý vzduch nasáván do prostoru mezi plášti, kde je ohříván na vyšší teplotu a průduchy foukán do prostoru. Dvouplášťová kamna jsou tudíž z hlediska výkonu efektivnější.
Dalším významným prvkem je předsušení dřeva ve speciální komoře, čímž je dosaženo vyšší výhřevnosti kamen, nižší tvorby dehtu a nízkých exhalací.

Individuálně řešená kachlová kamna s kamnovou vložkou firmy Brunner a nikou pro
uložení polen (Temr)

Předávání tepla

Jak už bylo naznačeno výš, kamna podle způsobu předávání tepla dělíme na konvekční a sálavá. Konvekční jsou prakticky všechny klasické modely, které ohřívají především vzduch v místnosti. Patří mezi ně i teplovzdušné vytápění podporující výměnu teplovzdušným výměníkem, jenž může pomocí rozvodů dodávat teplo i do sousedních místností. Konstrukčně zajímavá jsou v tomto ohledu kamna typu bullerjan s válcovou spalovací komorou a topnými výdechy okolo tělesa zajištujícími rychlé vytopení.
Nedostatkem teplovzdušného způsobu vytápění je víření prachu a složité čištění vzduchovodů, kterému se někteří výrobci snaží předejít instalací filtrů do těchto cest.
Další skupinou jsou topidla využívající tzv. sálavé teplo. Známe je všichni jako velmi příjemné teplo slunečního záření. Tuto kategorii prezentují především kachlová kamna a pece. Jedná se o všeobecně uznávaný zdravý způsob předávání tepla, které ohřívá především zdi, předměty a živé organismy a teprve od nich se prohřívá okolní vzduch, a nedochází tak k výraznému vrstvení teplotních zón.
Hitem poslední doby jsou řešení, která doplňují tyto funkce o teplovodní výměník, jímž se zásobuje podlahové či ústřední topení, a to buď jako hlavním, nebo pomocným zdrojem tepla.

kachlová kamna lascar s mimořádně širokým topeništěm (mountfield)

Druhy spalování

Z hodin fyziky bychom si měli pamatovat, že k hoření potřebuje palivo vzduch. Do kamen je vzduch přiváděn buď z místnosti, anebo pomocí externího přívodu z exteriéru. Primární vzduch se do topeniště přivádí roštem, spalování probíhá přímo ve žhavém ohništi, tudíž mluvíme o spalování primárním. Při sekundárním spalování dochází navíc k opětovnému vzplanutí a spalování uvolňujících se zplodin, palivo je lépe využíváno a do ovzduší se uvolňuje méně znečišťujících látek. Většina výrobců ho řeší jako regulovatelný, vyšší třída kamen využívá automatickou regulaci, většinou pomocí termostatického ovládání. Pro lepší průběh spalování mají kvalitní kamna ještě přídavný přívod spalovacího vzduchu, často nazývaný jako terciální, což má svoji logiku, přesto v této terminologii vládne jistý chaos, takže se v reklamních materiálech můžeme dočíst, že se jedná buď o další přívod sekundárního vzduchu, potažmo spalování, dvojí nebo trojí spalování apod.
Řešení dalšího přívodu silně ohřátého vzduchu využívajícího například trubkovnice v horní části spalovací komory nebo výstupu v bocích spaliště používá pyrolytické spalování, kde je mimo prohořívání samotné dřevní masy využito i za vysokých teplot vyvíjeného dřevoplynu a odhoření prachových částic. Za běžných podmínek toto přídavné spalování probíhá v horní části spalovací komory, kde ohřívá prostor u odtahu spalin. Na trhu najdeme i typy kamen, u nichž se uvolněný dřevoplyn spaluje pomocí trysky ve spodní oddělené komoře, čímž významně prodlužuje dráhu horkých spalin, které ohřívají tepelný výměník, a tak zvyšují tepelnou bilanci celého spotřebiče.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock a archiv firem

Co umí kamna

Uložit

Uložit

Co umí kamna