U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO STOJÍ ADVOKÁT

Kategorie: Peníze | Autor: Barbora Trsková

Toto je otázka, kterou si asi pokládá každý, kdo potřebuje právní pomoc a je v situaci, kdy rady známých již nestačí. Především s ohledem na finanční stránku velké množství lidí pomoc advokátů nevyhledá, může však ztratit mnohem víc než odměnu, kterou by právnímu zástupci zaplatil.

Odměnu advokáta je možné stanovit podle advokátního tarifu, tedy podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. Odměna advokáta za poskytování právních služeb se především řídí jeho smlouvou s klientem (smluvní odměna) nebo advokátním tarifem o mimosmluvní odměně. Na prvém místě tedy vždy stojí dohoda s klientem o výši odměny. Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se však výše odměny právního zástupce stanoví vždy jako výše odměny mimosmluvní.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je ujednáním mezi klientem a advokátem o částce, za niž bude poskytnuta právní služba, nebo o způsobu jejího určení. Může být tedy smluvena pevná částka za poskytnutí právní pomoci v určité kauze nebo může být odměna sjednána podle počtu hodin (nebo jiných časových jednotek) a v tomto případě tedy odměna náleží za každou započatou časovou jednotku. Pokud je smluvena časová odměna, může klient advokáta požádat při jejím vyúčtování o časovou specifikaci poskytnutých služeb.

Mimosmluvní odměna

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

* do 500 Kč 250 Kč

* přes 500 Kč do 1000 Kč 500 Kč

* přes 1000 Kč do 5000 Kč 750 Kč

* přes 5000 Kč do 10 000 Kč 1000 Kč

* přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1000 Kč a 25 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč

* přes 200 000 Kč 5750 Kč a 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč.

Tarifní hodnota

Tarifní hodnotou je výše peněžitého plnění (např. při žalobách o zaplacení) nebo cena věci (např. kupní smlouva) anebo práva. Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích a není-li advokátním tarifem stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 1000 Kč. Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounské péče, způsobilosti k právním úkonům, věcech opatrovnických, věcech prohlášení za mrtvého a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč. Částka 10 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu například v těchto věcech: – určení, zda tu je právní vztah nebo právo, neplatnost právního úkonu (pokud nejde o právo nebo právní úkon ocenitelný penězi); – žalob na projev vůle; – zřízení nebo zrušení věcného břemene; – ochrany osobnosti a osobních autorských práv bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy (s návrhem se považuje za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč); – nájmů nebytových prostor, staveb a pozemků, nejde-li o peněžité plnění; – ústavních stížností. Dále jsou advokátním tarifem stanoveny tarifní hodnoty při zastupování v řízení o přestupcích, tj. částka 1000 Kč a při obhajobě v trestním řízení, tyto se liší podle toho, o jaký trestný čin se jedná, resp. jaký je pro něj zákonem stanoven trest (odnětí svobody).

Úkony právní služby

V návaznosti na stanovení tarifní hodnoty je při mimosmluvní odměně důležité určit, jaké právní úkony byly při poskytnutí právní služby provedeny. Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

– převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb;

– první porada s klientem včetně převzetí a přípravy právních zastoupení nebo obhajoby;

– další porada s klientem přesahující jednu hodinu;

– písemné podání soudu nebo jinému orgánu ve věci samé;

– účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny;

– účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, jednání před soudem nebo jiným orgánem

– každé započaté dvě hodiny;

– sepsání právního rozboru věci;

– jednání s protistranou

– každé započaté dvě hodiny;

– návrh na předběžné opatření;

– odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení a vyjádření k nim;

– podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření k této stížnosti;

– sepsání listiny o právním úkonu.

V advokátním tarifu jsou však stanoveny i úkony, za které náleží odměna advokátovi pouze ve výši jedné poloviny. Výše mimosmluvní odměny může být zvýšena u úkonů právní služby mimořádně obtížných nebo časově náročných, může však být i snížena, a to až o polovinu. Advokátní tarif stanoví, že Česká advokátní ko-mora může určit s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby žádající o poskytnutí právní služby, že se mimosmluvní odměna přiměřeně sníží, popřípadě bude poskytnuta bezplatně.

Jiné náhrady

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (soudní poplatky, cestovní výdaje, telekomunikační poplatky, překlady, opisy, fotokopie atd.). Může se však s klientem dohodnout na paušální částce. Pokud se klient s advokátem nedohodne, náleží mu paušální částka 75 Kč za jeden úkon právní služby. Náhrada za promeškaný čas náleží advokátovi, pokud poskytuje právní pomoc v místě, které není jeho sídlem nebo bydlištěm (čas strávený cestou tam a zpět) a pokud se jedná o čas promeškaný zpožděným zahájením jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než půl hodiny. Tato náhrada činí 50 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

CO STOJÍ ADVOKÁT