Co dělat při nehodě?

Rubrika: Auto

Současný provoz na silnicích vede k nejrůznějším krizovým situacím. I přesto, že se budeme snažit jezdit co nejopatrněji, můžeme se stát účastníky dopravní nehody, případně jejími svědky. Jak se zachovat?

Přivolaní hasiči zlikvidují nebezpečné následky bouračky, například vyteklé pohonné hmoty na silnici

Především zachovejte klid a rozvahu. Vypněte motor a zajistěte vozidlo zatažením ruční brzdy, zařazením rychlostního stupně, podložením kol apod. Převrácené vozidlo nevracejte na kola. Zapněte výstražná světla a místo nehody označte umístěním výstražného trojúhelníku (ve vzdálenosti alespoň 50 m, na dálnici ve vzdálenosti 100m od místa nehody).

Nejprve se snažte uklidnit sebe i ostatní a zjistit, co se stalo, jaká je situace a nehrozí-li její zhoršení. Snažte se zabránit dalším škodám a především újmě na životě či zdraví ostatních účastníků dopravní nehody. Pokud je situace stabilizovaná, zjistěte, kdo a jak vážně je poraněn, abyste mohli poskytnout nezbytnou první pomoc. Zjistěte, je-li v dosahu někdo, kdo může, vyžaduje-li to situace, pomoci (svou odborností, technickými prostředky apod.).

Posouzení stavu všech postižených

Kontaktujte záchrannou službu (tel. 155), hasičský záchranný sbor (tel. 150), Policii ČR (tel. 158) či evropskou linku tísňového volání (112).

Policii ČR se musí oznámit každá dopravní nehoda na našem území, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, nebo ke hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. Stejně tak je třeba oznámit, pokud došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (dopravní značení, dopravní stavby jako nadjezd atd., výše škody v takovém případě nehraje žádnou roli), nebo účastníci dopravní nehody nemohou sami zabezpečit obnovení plynulosti provozu. Případně když dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle.

K vážnější dopravní nehodě zavoláme lékaře i policii

Volat policii je vhodné, i pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody (výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn). Pokud bude k nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).

Došlo-li ke zranění osob, přivolejte ihned záchrannou službu. Při oznámení sdělte vedle jména a čísla telefonu, ze kterého voláte, další údaje – kde se nacházíte, co se stalo, kolik je zraněných a jaký je jejich přibližný stav a věk.

Sepište záznam o dopravní nehodě

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s jejími dalšími účastníky sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat identifikaci (údaje) místa a času nehody a jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Využijte k tomu zejména „Záznam o dopravní nehodě“. Ten dostanete u své pojišťovny, případně si jej můžete stáhnout a vytisknout například ze stránek www.cap.cz nebo www.ibesip.cz. Formulář je jednotný v celé Evropě, takže je možné jej vyplnit i v zahraničí. Je zapotřebí, aby vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Před oddělením dokumentu se vždy přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán na všech vyhotoveních. Po oddělení listů již není možné doplňovat další údaje, pokud nebyly propsány na všechna vyhotovení.

Pokuste se zdokumentovat místo dopravní nehody a rozsah škody například pořízením fotodokumentace místa nehody a poškozených věcí, zjistěte si případné svědky nehody – jejich jméno, kontakt apod.

V dostatečné vzdálenosti od místa nehody postavíme na silnici výstražný trojúhelník, abychom na kolizi upozornili projíždějící řidiče

V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit, pokud je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel sprejem, křídou, pískem apod.; doporučuje se opět pro lepší prokázání vzniku nehody pořídit vlastní fotodokumentaci. Odstranit vozidla můžete, i pokud jste se shodli s ostatními účastníky nehody na jejím průběhu.

Zásadně se zdržte požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě, a to tak dlouho, aby to nebylo na újmu zjištění, zda jste před jízdou nebo během jízdy nepožili alkoholický nápoj nebo návykovou látku.

Oznamte nehodu pojistiteli

Oznamte pojistiteli nehodu v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tuto povinnost má především viník dopravní nehody, avšak posouzení zavinění nehody může být předmětem dalšího šetření. Z tohoto důvodu je oznámení vhodné učinit i v případě, že se vám zavinění druhého účastníka jeví jako jednoznačné.

Je-li pro vozidlo sjednáno havarijní pojištění, máte právo uplatňovat nárok na pojistné plnění ze smlouvy o havarijním pojištění. Bez ohledu na to, kdo nehodu zavinil. Je-li zavinění na vaší straně, musíte počítat s tím, že k vaší tíži půjde spoluúčast, kterou máte sjednánu k havarijnímu pojištění.

Pokud zavinil nehodu jiný účastník, můžete uplatňovat nárok na náhradu celé škody z jeho pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (v takovém případě nemůžete současně žádat o poskytnutí pojistného plnění z titulu havarijního pojištění), nebo využijte nejdříve svého práva na pojistné plnění z havarijního pojištění a poté žádejte náhradu za zbývající nároky včetně odečtené spoluúčasti z pojištění odpovědnosti viníka nehody. Rozhodnete-li se pro uplatnění práva na pojistné plnění z havarijního pojištění, je nutné oznámit havarijnímu pojistiteli vznik pojistné události ve lhůtě stanovené v pojistné smlouvě.

Jestliže je havarované vozidlo předmětem leasingové smlouvy, oznamte vznik škodné události písemně leasingové společnosti a současně vyžádejte devinkulační prohlášení (tj. písemné potvrzení leasingové společnosti, že souhlasí s výplatou pojistného plnění přímo na účet nájemce).

Pokusíme se odhadnout škodu na autě a vše sepsat

Pokud je následkem nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte pojištění odpovědnosti uzavřeno. Z havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného vozidla.
Číslo telefonu na vaši asistenční službu je většinou uvedeno na asistenční kartě (k pojištění odpovědnosti, eventuálně k havarijnímu pojištění), nebo na nálepce ve vozidle, případně jej najdete na zelené kartě.

Mějte na paměti, že v rámci pojištění odpovědnosti máte nárok na úhradu asistenční služby od viníka nehody. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem. Nedoporučuje se přijímat nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se „náhodně“ objeví na místě nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka nehody. V řadě případů totiž při využití těchto služeb dochází k problémům při likvidaci pojistky.

Oprava vozidla

Podle toho, z jakého pojištění hodláte nárok na náhradu škody na vozidle uplatňovat (povinné ručení viníka nehody nebo havarijní pojištění), je vhodné vozidlo ještě před zahájením opravy nechat prohlédnout likvidátorem příslušné pojišťovny, který sepíše zápis o prohlídce a pořídí fotodokumentaci poškozeného vozidla. Vždy vyžadujte kopii zápisu likvidátora.

Dříve než objednáte opravu vozidla v autoservisu, projednejte s likvidátorem příslušné pojišťovny, zda by předpokládané náklady na opravu nepřesáhly rozdíl mezi tržní hodnotou vozidla před poškozením a cenou poškozeného vozidla po nehodě. Pokud ano, šlo by o tzv. ekonomickou totální škodu. V tomto případě likvidátor provedení opravy zpravidla nedoporučí. Zároveň je nutné počítat s tím, že plnění pojišťovny by v takovém případě nepokrylo náklady na opravu – rozdíl, který může činit řádově až desítky tisíc korun, by šel k tíži objednatele opravy.

V zahraničí

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody v zahraničí, je vhodné, abyste postupovali obdobně jako při dopravní nehodě na území České republiky. Pamatujte na to, že po opuštění území cizího státu mohou být pro vás některé důkazy jen těžko dostupné. Jejich včasné zajištění proto nabývá na významu. Snažte se proto na místě nehody zajistit vše, co by mohlo sloužit později jako důkaz.

Zraněným poskytneme první pomoc, zvláště když nedýchají, mají zástavu srdce nebo hodně krvácejí

Poznačte si státní poznávací značky všech vozidel zúčastněných na nehodě, především si napište adresy řidičů, očitých svědků, a pokud nedostanete zelenou kartu viníka, opište si z ní alespoň příslušné údaje (jméno, příjmení držitele, název pojišťovny, číslo pojistky, SPZ vozidla).

Vždy je vhodné nakreslit plánek místa nehody, a je-li to možné, pořídit také fotodokumentaci postavení vozidel bezprostředně po nehodě, rozsah poškození vozidel, SPZ apod. Vyšetřuje-li nehodu policie, vyžádejte si protokol o nehodě nebo jiné úřední potvrzení.

V každé zemi může přistupovat policie k šetření nehody různě. V některých státech vyšetřuje až závažné nehody. Pokud byla na místo nehody policie přivolána, poznačte si, o jakou bezpečnostní složku se jedná. V některých případech vám policie sdělí adresu nejbližší pojišťovny, ve které byste měli dojednat prohlídku a fotodokumentaci poškozeného vozidla, aby později nedocházelo ke zbytečným sporům o náhradu škody.

Pro případ, že sami zaviníte dopravní nehodu, je dobré počítat s finanční rezervou, neboť v některých zemích musí cizinec, který způsobil nehodu, zaplatit pokutu vždy v hotovosti. Nemá-li příslušnou hotovost k dispozici, může být vozidlo zadržováno jako jistina až do zaplacení.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: AUTOR A SHUTTERSTOCK

Co dělat při nehodě?