Pojišťovna k údržbě komínů


Neudržovaný komín, špatně konstrukčně řešené spalinové cesty nebo jejich nedostatečná údržba mohou být zdrojem neočekávaného požáru. Jak se proti němu pojistit? Může pojišťovna odmítnout pojistné plnění?

Začněme tím, že v současné době nelze sjednat u žádné pojišťovny samostatné pojištění proti požáru. To bývá součástí jiných pojistných smluv.

Plnění ze dvou pojistek

Pojištění proti požáru je součástí pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti. Rozdíl mezi těmito dvěma pojistkami je v předmětu pojištění. Zatímco pojištění nemovitosti kryje škody na budově a pevných součástech domu, předmětem pojištění domácnosti je vnitřní vybavení od nábytku až po osobní věci obyvatel. V případě požáru by tedy pravděpodobně došlo k plnění z obou těchto pojistek.

Dokud však nedojde k pojistné události, dá se říci, že pojišťovnu až tak moc nezajímá, jak se o komín nebo další potenciální zdroje požáru (elektroinstalace, rozvody plynu) majitel stará.

Při uzavření pojištění nemovitosti či domácnosti nebude pojišťovací zprostředkovatel vyžadovat prohlídku komína či k nahlédnutí doklad o poslední provedené kontrole. Pojišťovna vám ani nepředepisuje četnost kontrol a čištění, nestanovuje postupy, nepřisuzuje žádné povinnosti. V pojistných podmínkách tedy zpravidla nenajdete výslovně napsané povinnosti související s čištěním či kontrolou komínů. Pojišťovna vychází z předpokladu, že se o komín staráte, a pokud tomu tak není, zjišťuje to až po vzniku pojistné události.

Dodržujme nařízení vlády

Povinnost starat se o komín vám totiž ukládá Nařízení vlády 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Předepisuje také pravidelné čištění a kontrolu všech spalinových cest, a to minimálně jednou ročně.

Samotné vybírání a čištění lze zvládnout i svépomocí, ale kontrolu musí provádět subjekt podnikající v oboru kominictví a revizi pouze revizní technik se speciálním oprávněním.

Nařízení vlády přímo nedefinuje postihy za neplnění nově předepsaných povinností, ale deleguje je obecně na místně příslušné stavební úřady a požárníky.

Co zajímá pojišťovnu

Pojišťovnu tedy zajímá při žádosti o pojistné plnění, zda jste dodrželi literu vládního nařízení. To zjistí z vyšetřovací zprávy, kterou vypracují hasiči, jejichž vyšetřovatelé podrobně zkoumají příčiny požáru. Pokud je příčinou požáru zanesený komín, budou hasiči stejně jako pojišťovna vyžadovat předložení zprávy o kontrole. Jestliže doklad chybí, čeká vás pokuta od hasičů a od pojišťovny zpravidla krácení pojistného plnění. O jak velké krácení půjde, však záleží již na konkrétním případu. Je rozdíl mezi náhodným opomenutím či chronickým zanedbáváním povinností. I tak ale nebývá krácení vyšší než několik jednotek procent.

Stejně jako u jakékoliv jiné údržby zde platí, že nejvýhodnější cestou je svěřit se do rukou odborníka, tedy specializované firmy z oboru kominictví, s níž si můžete sjednat dlouhodobý dohled. Při první kontrole a údržbě po několika měsících můžou být prvotní náklady relativně vysoké (i několik tisíc korun), nicméně opakované kontroly by se měly v průběhu roku pohybovat na hranici jednoho tisíce korun.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK


Komentáře

Napsat komentář


TIP!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Publikace obsahuje aktuální znění 27 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Najdete v ní i čtyři nové zákony: o ochraně ovzduší, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, o ukládání oxidu uhličitého a chemický zákon. Změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Více informací na www.zpr.sagit.cz.
Sagit, 656 stran, cena 255 Kč