Hydroizolace: ochrana proti vodě


Kvalitní hydroizolace  stavby je důležitá, protože chrání konstrukci proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a také proti radonu.

Smyslem hydroizolací stavby je zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukcí a dalších prostor podzemních i nadzemních částí staveb. K tomu účelu se nejčastěji používají izolace na bázi asfaltů či plastů.

Spodní stavbu lze chránit před nepříznivým působením vody nepřímo. Dosáhnout takové ochrany je možné vyloučením trvalého účinku podzemní vody posunutím základové spáry nad úroveň její hladiny nebo systémem drenáží po obvodu domu.

Přímá ochrana stavby spočívá v použití odolného izolantu na základy a na zdivo. Nejčastěji jde o vhodnou kombinaci hydroizolačních materiálů. Existují doporučené postupy pro několik vrstev izolace, které se liší podle toho, zda stavbu izolujeme proti zemní vlhkosti, tlakové vodě či agresivní vodě. Při stavbě svépomocí je nutné konzultovat optimální složení vrstev hydroizolace s odborníkem, u standardní stavby je navržený postup součástí projektu.

ČÍM IZOLOVAT

Asfaltové pásy

Výběr izolačních materiálů proti zemní vlhkosti zahrnuje ma-teriály od klasické jednovrstvé lepenky s penetrací přes živičné nátěry, fólie a stěrky, které nepropouštějí vodu.

V současné době se nejčastěji používají hydroizolace na bázi asfaltových pásů. Před kladením pásů je nutné natřít povrch základů asfaltovým penetračním nátěrem a dodržet přesah pásů zhruba deset až patnáct centimetrů na každé straně. V přesazích izolační pásy celoplošně svaříme. Takto vytvoříme izolační vrstvu v plné ploše budoucí stavby, nebo i jenom pod stavěnou zdí.

Můžeme použít i stěrkové izolace. Stěrka uzavře všechny póry v betonu a zamezí prostupování vlhkosti. Je výhodná proto, že eliminuje možnost porušení ve spojích.

Bílá vana

V tuzemsku není dosud příliš známá moderní metoda, nazývaná „bílá vana“. Tato metoda hydroizolace používá jen vodotěsný beton s případným krystalický izolačním nátěrem. Technologie je při správném použití velmi účinná, vyžaduje však zcela bezchybně položenou vodotěsnou betonovou směs. U stavby svépomocí jde o poměrně složitou záležitost. Vybetonovaná vana nesmí mít žádné spáry ani praskliny, těsnění prostupů pro přípojky je náročné. Pevnost vany je dosahována ocelovou výztuží, kterou by měl navrhnout statik.

Hydroizolace: ochrana proti vodě


Komentáře

Napsat komentář


Zásady správné hydroizolace

  • Prvním krokem musí být vždy prevence. Dešťovou vodu z okapů nebo přitékající  po terénu odvedeme pryč od stavby. Vytvoříme vhodné drenáže v terénu i okolo základů. V případě výskytu spodní vody je třeba před zahájením prací na hydroizolaci snížit její úroveň  pod úroveň pracovní plochy.
  •  Izolace spodní stavby se dělá vždy pokud možno na straně vystavené účinkům vody. Pokud strana vystavená působení vody není přístupná (například dodatečná izolace sklepa), je možné vytvořit izolační vanu i z vnitřní strany. Musí však  tvořit celistvou a uzavřenou vrstvu na stěnách, podlaze a navazovat i na vodorovnou izolaci. V takových případech se často doplňuje přizdívkou.
  •  Její provedení je velmi důležité, protože i když snad není stavba trvale vystavena spodní vodě, mohou vznikat při nedostatečné izolaci působením tlakové vody po deštích na vnitřním povrchu stěn mokré mapy.
  •  Podklad pod izolaci musí být suchý, rovný a čistý. Pro vodorovné izolace je nejčastějším podkladem betonová deska, pro svislé izolace může být podkladem betonová nebo cihlová omítnutá stěna.
  •  Před nanášením izolační vrstvy se podklad natře penetračním nátěrem.
  •  Vodotěsné izolace by se měly dělat za příznivého počasí při teplotě minimálně + 5 °C.