Zakládání staveb

Založením stavby se obvykle rozumí vybudování základů a položení první řady tvárnic nebo cihel zejména do rohů a výklenků. Základy musí odolávat zejména působení povrchové a spodní vody.

Základovou konstrukci většiny staveb obytných domů tvoří betonová základová deska nebo základové pasy. O tom, zda bude stavba založená na pasech, nebo desce, rozhoduje projektant především na základě vlastností stavebního podloží.

Základové pásy jsou oproti
desce méně náročné a nákladné,
ale nehodí se do každého terénu

Podloží i spodní voda

Pasy patří mezi tradiční a prověřený způsob zakládání. Musí být z betonu dostatečně odolného proti vlhkosti a není třeba dělat žádné kompromisy s jejich zapuštěním do dostatečné, normami předepsané (nezámrzné) hloubky. Nezámrznou hloubku určuje druh zeminy, ale obvykle začíná od 80 až 100 cm pod povrchem terénu. Ještě více do hloubky je teoreticky nutné zajít u extrémně měkkého podloží, na němž se někdy založení řeší i pomocí betonových pilotů s železnou výztuhou.
Při stavbě domu ve svažitém terénu je kromě pasů nutné počítat i s vybudováním jednotlivých rovin budoucí stavby. Zpravidla jde o soubor opěrných zdí ze základových tvárnic vylitých betonem a vyztužených armaturou. Opěrné stěny slouží k přenášení svislé a vodorovné zátěže v podobě tlaku zeminy ve svahu. Stavebník se při jejich budování řídí projektem, který by měl vycházet z konkrétních parametrů daného svahu a podloží.
Oproti základové desce vyjde tento způsob založení stavby levněji, protože se spotřebuje zhruba o třetinu až o polovinu méně betonu. Základové pasy musí být v každém případě pod nosnými stěnami a případně i pod nosnými příčkami. Není složité zakládat tímto způsobem stavbu svépomocí, ale stavebník musí dbát zejména na provedení konstrukce z kvalitního betonu zapuštěného do dostatečné hloubky a stabilizovaného armováním.
Na pasy však nelze založit každou stavbu. Méně únosné podloží by vyžadovalo jednotlivé pasy příliš široké, proto se v takových případech více vyplatí souvislá základová deska. Taková jednolitá masa betonu poskytne stavbě stabilnější oporu a její použití se doporučuje zejména v případech stavby na méně únosném podloží, u nevyrovnaných podkladních vrstev (rozdílné druhy zeminy, navážka atd.) i při zjištěné vyšší hladině spodní vody. Nevýhodou je vyšší cena i větší stavební náročnost budování tohoto typu základové konstrukce.

Při budování souvislé desky se
beton vylévá na armovací sítě,
zhutní a poté se srovná do roviny
pomocí prkna

Mezi pasy a v podzemí

Celou řadu výhod může mít podsklepený dům. Při zakládání stavby se sklepem se buduje základová deska pod úrovní terénu. Na ni se pak vyzdívají sklepní prostory tvárnicemi pro ztracené bednění. Ty se prolévají betonem a vyztužují armaturou. Betonová deska se poté vylévá mezi základovými pasy na štěrkopískový či štěrkový podsyp.
Základovou desku je nutné zateplit, což u podsklepených domů platí i pro stěny základů, které zároveň tvoří stěny sklepa. Jako tepelná izolace se používají polystyrenové desky s vysokou mechanickou odolností a odolností vůči vodě, vlhku i tlaku.
Zkušenosti stavebníků hovoří o tom, že u všech typů základových konstrukcí je lepší je spíše předimenzovat než na nich jakkoli šetřit. Množství kvalitního betonu, armatury i tepelné izolace a hydroizolace může rozpočet na stavbu navýšit, ale jakýkoli odklon od norem či šetření na materiálu by zvláště na méně stabilním podloží mohl způsobovat vážné problémy vyžadující složité a nákladné řešení.

U obou typů základů je důležitá
armatura, sítě do základových
desek musí mít dostatečnou
tloušťku

Zvolte správný beton

Kombinaci správného množství a typu betonu by měl vždy určit projektant a není radno dělat s tímto doporučením jakékoli kompromisy například kvůli šetření. Obecně se můžete často setkat s doporučením použít na základové pasy beton s obchodním značením B 15 (C12/15) a na plochu mezi nimi, stejně jako na ztracené bednění na základových pasech, beton B 20 či B 25 (C16/20 a C20/25).
Jiné zdroje však uvádějí, že použití kvalitnějšího betonu B 25 (C20/25) sice každý kubík prodraží zhruba o 12 procent, ale zvýší odolnost betonu v tlaku až o 40 procent.
I použití betonu B 20 tam, kde se obvykle doporučuje B 15, pak navýší pevnost v tlaku až o 25 procent, zatímco náklady se zvednou zhruba o sedm procent. To už jsou počty, které stojí za úvahu už proto, že kvalitní základy ovlivní životnost domu a komfort bydlení v něm na dlouhá léta.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Zakládání staveb

Zakládání staveb