U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

zahradní stavby

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

V zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) došlo k určitým změnám i pokud jde o drobné zahradní stavby.

Připomeňme si tyto změny právě v období, kdy se stavějí nejvíce.

Plánujete na zahradě postavit bazén?

Stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 183/2006 Sb. v částce č. 63. Nahradil stavební zákon č. 50/1976 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů. Úplné znění stavebního zákona naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra nebo na www.business. center.cz.

   Seznam staveb a prací, které lze realizovat bez povolení a bez ohlášení je uveden v ustanovení § 103 stavebního zákona. Stavby, které lze realizovat pouze na základě ohlášení, jsou uvedeny v ustanovení § 104 tohoto zákona. Ostatní stavby neuvedené v ustanoveních §§ 103 a 104 stavebního zákona je možné stavět pouze na základě stavebního povolení.

   Většina bazénů však bude patřit do kategorie staveb, kde není nutné ani ohlášení. Ve stavebním zákoně je výslovně uvedeno, že stavby bazénů do 40 m2 ohlášení ani stavební povolení nevyžadují. Je však nutné nechat si vystavit územní rozhodnutí nebo územní souhlas. To tedy znamená, že nemůžeme postavit bazén bez jakýchkoliv pravidel. Pokud by se tak stalo, mohlo by být jednání stavebníka posouzeno jako správní delikt a mohla by mu být uložena pokuta až do výše 500 tisíc korun.

   Územní souhlas postačí v případě, že bazén nebude větší než 150 metrů čtverečních, bude v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se jeho stavbou podstatně nezmění a stavba nebude vyžadovat nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (např. novou přípojku vody nebo elektrické energie). Pro získání územního souhlasu je třeba vyplnit formulář „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ a spolu s dalšími doklady jej podat na stavební úřad. Stavební úřad je pak povinen do 30 dnů buď vydat územní souhlas se záměrem nebo rozhodne o projednání záměru v územním řízení.

   Nutnými doklady jsou stanoviska dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní infrastruktury a především souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, je Územní jichž vlastnické právo může být záměrem přímo dotčeno. Jde tedy především o to, mít dobré vztahy se sousedy, kteří musí souhlas stvrdit podpisem. V případě, že sousedé souhlas neudělí, bude nutné územní řízení.

řízení je delší a také nákladnější. Již není možné jako při žádosti o územní souhlas předložit pouze jednoduchý technický popis záměru s výkresy. K žádosti o vydání územního rozhodnutí se musí doložit dokumentace záměru zpracovaná autorizovaným projektantem. V průběhu územního řízení mohou sousedé jako účastníci řízení podávat námitky a mají také právo se proti územnímu rozhodnutí odvolat.

Jak postupovat v případě stavby pergoly či altánu?

Jestliže jde o stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů, postačí územní souhlas.

   Pro stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m a pro stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a nemají nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

   Postup je tedy prakticky stejný jako u bazénů. I zde je možné aplikovat ust. § 103 stavebního zákona (odst. 1 písm. g) bod 3 -přenosná zařízení, konstrukce a lešení), podle kterého nevyžadují tyto stavby při splnění podmínek ohlášení ani stavební povolení. Bude zde však opět nutné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, pokud ovšem nejde o stavby uvedené v § 79 odst. 3 písm. j) stavebního zákona, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce.

   Formulář „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ najdete na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj v záložce územní plánování a stavební řád. Zde jsou také uvedeny přílohy, které musí být podávány s oznámením. *

nEVyžadují poVolEní ani ohlášEní

V návaznosti na předchozí příspěvěk jsme v § 103 dílu 1 stavebního zákona vybrali ještě pár dalších příkladů drobných staveb, které lze realizovat bez stavebního povolení i ohlášení. Jsou to: * stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); * stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky; * zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky; * technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, například: – vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy, – stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin, – topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody, – stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, nemění-li se jejich trasa, – přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m; * stožáry, antény a jiná zařízení, například stožáry pro vlajky, bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást.

ÚZ Č. 839 CELNÍ PŘEDPISY

Publikace obsahuje úplné znění celního zákona po jeho rozsáhlé novele účinné od 1. 7. 2011 (192 změnových bodů), zákona o Celní správě a zákona o opatřeních týkajících se dovozu případně vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví. Její součástí jsou rovněž prováděcí vyhlášky, z nichž řadou změn byla dotčena vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží. Více informací na www.clo.sagit.cz. Sagit, 144 stran, cena 75 Kč

O autorovi| TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

zahradní stavby