U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vstup na cizí pozemek

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková, KRESBA JIŘÍ NOVÁK

* Potřebuji opravit fasádu na svém rodinném domku. Pro obnovení boční zdi však chce prováděcí firma postavit lešení na pozemku souseda, jehož domek je o patro nižší. Soused to však nechce dovolit. Prý tento problém řeší občanský zákoník. Zajímalo by mě, jak je to s otázkou vstupu na cizí pozemek, zda jsem v právu a zda je toto právo vymáhatelné.

(J. V., Hodonín)

Každý vstup na cizí pozemek bez souhlasu jeho vlastníka znamená v zásadě zásah do vlastnických práv podle ustanovení § 126 odst. 1 občanského zákoníku; vlastník pozemku má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. V občanském zákoníku však existuje i ustanovení (§ 127 odst. 3 občanského zákoníku), které stanoví povinnost vlastníků sousedících pozemků umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popř. na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Možnost použití tohoto ustanovení je vázáno na podmínku, že to “nezbytně” vyžaduje údržba a obhospodařování. Způsob vstupu je omezen tím, že musí jít o vstup na nezbytně nutnou dobu a v nezbytné míře. Toto ustanovení však nedává právo, aby soused svémocně na cizí pozemek vstoupil, neboť k tomu potřebuje předchozí souhlas vlastníka sousedního pozemku. Teprve poté, co oprávněný vlastník nesvolí, je možné využít práva obrátit se na příslušný soud, přičemž je možné podat i návrh na vydání předběžného opatření. Pokud tedy dojde k nutnosti řešit záležitost vstupu na sousední pozemek soudní cestou, je třeba, aby z navrhovaného výroku byl zřejmý celkový rozsah povoleného vstupu, jeho účel, podmínky, způsob, časové, popř. jiné omezení apod. V případě, že soud vstup povolí, pak platí povolení (ve stejném rozsahu) i pro všechny osoby, které musí pro oprávněného souseda provádět nezbytnou údržbu nebo nezbytné obhospodařování. Ze zákona nelze vyvodit, že by se za vstup na cizí pozemek měla hradit nějaká úplata, můžeme tedy říci, že povolení vstupu je bezúplatné (pokud nedojde k jiné dohodě mezi oprávněným a povinným sousedem). Ustanovení § 127 odst. 3 druhá věta však upravuje případnou náhradu škody tak, že došlo-li vstupem na cizí pozemek ke škodě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit (popř. uvést vše v předešlý stav), přičemž této odpovědnosti se nelze zprostit. S ohledem na výše uvedené vám tedy doporučuji písemně se obrátit na vašeho souseda se žádostí o povolení vstupu na jeho pozemek s tím, že zde uvedete dobu, po kterou budou práce prováděny a v jakém rozsahu. Pokud soused vstup na svůj pozemek nepovolí, zbývá vám pouze soudní cesta a v tomto případě by bylo vhodné obrátit se na odborníka v těchto záležitostech, aby vám s přípravou podání k soudu pomohl.

Vstup na cizí pozemek