U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kácení stromů “na vlastním”

Kategorie: Právo | Autor: BT

UPOZORŇUJEME

Mnoho lidí se domnívá, že na svém pozemku si mohou dělat co chtějí a nikdo jiný je nemůže omezovat. Ne vždy je však toto pravdou. Příkladem může být kácení stromů na zahradách či jiných pozemcích. Ochrana dřevin je stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v ustanovení § 7 a následujících. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (památné stromy a jejich ochranná pásma nebo zvláště chráněné rostliny) či ochrana podle zvláštních předpisů (např. zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat). Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (obce, okresního úřadu, správy národního parku a chráněné krajinné oblasti, České inspekce životního prostředí, ministerstva životního prostředí), pokud není zákonem stanoveno jinak. Povolení není třeba například při kácení dřevin z pěstebních důvodů a mimo jiné také ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí. Podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou č. 395/1992 Sb., zejména v § 8: Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že nejde o významný krajinný prvek a jsou splněny podmínky dané výše citovaným zákonem, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2 . Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou.

Žádost musí obsahovat:

– jméno a adresu žadatele;

-doložení vlastnického či nájemního vztahu k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les;

– specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu;

– udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí;

– zdůvodnění žádosti.

Při vydávání povolení ke kácení dřevin přihlíží orgán ochrany přírody k tomu, že by ke kácení stromů rostoucích mimo les mělo docházet zpravidla v období vegetačního klidu. Povolování kácení dřevin mají ve své působnosti obce – obecní úřady. Za porušení povinností na úseku ochrany přírody a krajiny jsou ukládány pokuty za přestupky fyzickým osobám až do výše 50 tisíc korun.

Kácení stromů “na vlastním”