U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Je odběr vody oprávněný?

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Peková

* Máme u naší rekreační chalupy pozemek, pod nímž se nachází voda.

Jde asi o zbytek studní, které kdysi v obci byly. Dnes jde jen o vodu užitkovou, v obci je vodovod. Majitelka blízké nemovitosti “podkopala cestu”, která vede kolem, natáhla do studny hadici a bez našeho souhlasu či vědomí z ní začala vodu čerpat. Na ústní ani písemné upozornění nereaguje, nemluví s námi. Konec studny, který tvoří část hranice našeho pozemku a je u cesty, je kvůli bezpečnosti uzavřen dřevěnými vrátky. Nemáme zájem o žádné spory, ale nevíme, jak situaci řešit. Můžeme například zmíněnou hadici ze studny vyndat?

(J. C., Kladno).

Z vašeho dotazu není zřejmé, proč či jakým způsobem vás odebírání vody omezuje. Je velmi pravděpodobné, že by mohlo jít o zásah do vašich vlastnických práv podle ustanovení § 126 odst. 1 občanského zákoníku, zaleží však na tom, zda je vaše vlastnické právo nějak omezeno či ohroženo. Pokud vaše sousedka prokazatelně užívá jakýmkoliv způsobem váš pozemek, a to bez právního důvodu, máte samozřejmě několik možností řešení. Především je tady právo dané vám ust. § 6 občanského zákoníku (tzv. svépomoc), který stanoví, že jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. V tomto případě se tedy jedná o možnost vytažení hadice ze studny. Dalším krokem, který přichází v úvahu, je obrátit se na příslušný orgán státní správy, resp. obecní úřad, u kterého se můžete domáhat ochrany, došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. Správní orgán může tento zásah předběžně zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Konečně se také můžete obrátit na soud, a to tzv. negatorní žalobou, s tím, že budete požadovat zákaz určitého jednání. Na závěr mám ještě doporučení, které se vztahuje k možnému dalšímu porušení právních předpisů vaší sousedkou. Nakládání s povrchovými a podzemními vodami je totiž upraveno zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách. Tento zákon v ustanovení § 8 odst. 1 b) stanoví, že k nakládání s podzemními vodami je třeba povolení vodoprávního úřadu, a to i k jejich odběru. Je tedy možné, že tedy jde o neoprávněný odběr podzemních vod, který je podle výše uvedeného zákona postižitelný pokutou. Vodoprávním úřadem je pověřený obecní úřad, na který se podle mého názoru můžete obrátit jak s dotazem, zda je odběr vody oprávněný, tak se žádostí o řešení vzniklé situace.

Je odběr vody oprávněný?