Viděli jsme cestou XCVI.

Dnes jsou tématem usedlosti se starými bránami. První je z obce nedaleko Písku, druhá z Královéhradecka.

SKVĚLÁ PŮVODNÍ ARCHITEKTURA

Zděný patrový statek s nárožními opěráky je bezesporu velmi výraznou a kvalitní dominantou obce. Jeho monumentální hmota, decentní článkování i barevnost jsou dokladem nevšedního citu majitele k památce lidové architektury. Působení stavby je dáno do značné míry jejím posazením ve sklonitém terénu s hlavní osou napříč vrstevnicím. To vedlo k patrovému rozvrhu a nutnosti zapřít budovu nárožními i středními opěráky, což prokazuje klenutí přízemku. Průpis bohatě profilované korunní římsy na bocích i do štítového průčelí s bílými nárožními lizénami a šambránami okolo původních oken, zachování niky pro sochu i větracího oválného okna v podstřeší, původní klenutá brána s nájezdníky a boční brankou s plastickými pilastry a ohrazení předzahrádky se zakomponovaným litinovým křížem – to vše tvoří harmonickou kompozici. Elektrické vedení na nástřešních konzolách je dnes vlastně již také archaickým stavebním prvkem, domu by však prospělo jeho přeložení do podzemního kabelu. V tomto případě vlastně není nic, na co by se dalo poukázat jako na prohřešek při úpravách. Pokud usedlost není památkově chráněna, bezesporu by si to zasluhovala.

VÝRAZ DOMU ZACHRAŇUJE BRÁNA

Usedlost s uzavřeným dvorem s původní klenutou branou a boční brankou dokládá stavební úpravy v průběhu dvacátého století. Kdysi přízemní dům na obdélném půdorysu doznal změny při přestavbě podkroví, kdy byla asi o jeden metr zvýšena půdní nadezdívka. Úroveň hřebene však byla zachována, a tak se snížil sklon střechy a výraz stavby byl deformován. Malý sklon střechy zvýrazňuje i propsání profilované boční římsy do koruny štítové stěny. V uličním průčelí byla postupně instalována nová okna – při úpravě podkroví starší členěná, ven otevíravá, dřevěná, v přízemí později tabulová, plastová. Stavebník se pokusil o architektonizaci tohoto rozpačitého rozvrhu a proporcí oken pomocí meziokenních vlysů se čtverečkovým dekorem. Takový přístup byl módní zejména ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století s řidšími následnými dozvuky. Vzhledem k tomu, že takto pojatý štít domu respektuje barevnost a strukturní řešení dominantní staré brány s brankou, nepůsobí celek příliš rušivě. Při budoucí úpravě by bylo vhodné uvažovat o méně technicistním řešení komínů a změně oplocení předzahrádky.

TEXT: Ing. arch. Jan Hubáček a Ing. arch. Tomáš Koreček FOTO: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou XCVI.