Valeč

Rubrika: Region

Obec leží v chráněné krajinné oblasti na úpatí Doupovských hor, nedaleko města Žlutice. Jeho dominantou patrnou již z dálky je na návrší stojící barokní zámek a zámecký kostel.

Prvně doložená zmínka o obci je z roku 1358, kdy ji drželi bratři Ctibor a Beneš z Valče. Vzhledem k příznivé poloze se dá předpokládat, že osídlení tu existovalo už mnohem dříve. Název vznikl v 1. polovině 13. století ze jména Válek, původně snad Valentin, který tu měl dvůr. Roku 1514 povýšil král Vladislav Jagellonský Valeč na městečko a udělil mu tržní právo a právo používat pečeť. První písemná zmínka o panském sídle v obci je z roku 1526.

Zlatá éra baroka

Valeč byla do roku 1945 postupně ve vlastnictví celkem jedenácti rodů. Na architektonické podobě Valče se nejvíc podílel rod Štampachů a následně rod Kagerů z Globenu. Oba rody pro své stavitelské aktivity získaly významné barokní architekty, stavitele a sochaře (například F. M. Kaňku nebo dílnu M. B. Brauna). Na přelomu 17. a 18. století tu nechaly vybudovat dvoupodlažní čtyřkřídlý barokní zámek, který stojí asi v místě gotického, později renesančně přestavěného hradu.

Na návrší při příjezdu do obce od západu nás uvítá zámecký kostel Nejsvětější trojice, postavený v letech 1710-1728. Pod kostelem vpravo nad silnicí stojí fara čp. 6 z roku 1701, obdélná jednopatrová stavba s mansardovou střechou, s fasádou rozčleněnou pilastry a průběžnými římsami. Naproti ní přes silnici se dochovalo stavení čp. 5 – bývalý panský hospital, později tzv. stará škola, vybudované v letech 1738-1741. Kamenný vstupní portál nese štampachovský alianční znak.

Z velkých „panských“ staveb můžeme ještě zmínit pozdně barokní panský špýchar na jihovýchodním konci obce a hospodářské budovy v areálu zámku.

Zástavba kolem náměstí

Obec se rozkládá kolem mírně svažitého trojúhelníkovitého Trhového náměstí s kostelem Narození sv. Jana Křtitele. Ten byl postaven v letech 1694-1696 na základech starší stavby. Upoutá vysokou hranolovou věží s dřevěnou nástavbou zvonice a ochozem věžníka, uvnitř ho zdobí malby ze 17. století.

Nejzajímavější historické venkovské domy najdeme na západní straně náměstí proti kostelu, několik jich stojí v přilehlé Zámecké ulici (dříve Podhradní) a největší počet jich objevíme v prostoru vymezeném ulicí Širokou vycházející z náměstí jižním směrem, sady a zahradami na jihozápadě obce a návrším se zámeckým kostelem. Jedná se většinou o poměrně velké jednopatrové domy. Některá stavení nesou stopy pozdějších nevhodných úprav, poplatných době svého vzniku, ale většina se dochovala v dobrém stavu a je pečlivě udržována.

Novodobější zástavbu ze 20. století uvidíme především v jihovýchodní části obce kolem ulice Podbořanské, vedoucí k novému hřbitovu s kaplí Panny Marie Bolestné.

Zděné, hrázděné i roubené domy

Ve Valči najdeme ukázky domů různých společenských vrstev venkovského obyvatelstva. Dochovaly se zde domy čtvrtníků, láníků a měšťanů, zděné barokní a klasicistní domy a stejně tak hrázděnky i dřevěnice.

K výstavným zděným domům patří čp. 119 na Trhovém náměstí, původní Panský dům, později hostinec, dnes budova obecního úřadu a pošta. Má výraznou bosáž na nárožích a pilastrech kolem vstupu. Mohutný patrový dům čp. 130 na Trhovém náměstí je ve své hmotě pozdně barokní, přízemí má ze smíšeného zdiva, patro z hrázděné konstrukce. Podobného charakteru je sousední dům čp. 132 s klasicistní úpravou fasády. Zajímavá je budova kovárny z 1. poloviny 19. století, rozměrná stavba s otevřeným dřevěným přístřeškem v Podbořanské ulici čp. 31.

Řada stavení si zachovala původní formu, kdy přízemí bylo roubené a patro z hrázděné konstrukce. Z nejvýznamnějších domů to jsou čp. 15, 16 (dnes roubené přízemí přezděno) a 19 v ulici Zámecké, někde jsou dodnes vidět výplně z tyčoviny a mazanice s hřebenovými vpichy. Některé domy skryly svou roubenou a hrázděnou konstrukci pod omítku. Jasně patrné je to u stavení, která mají „zděné“ jen průčelí do ulice, ale na bočních štítech nebo zadní straně domu můžeme vidět staré roubení a hrázdění – v Široké ulici čp. 44 a čp. 63 -u něj nechali současní majitelé na přezděném průčelí odhalené „okénko“ s původním roubením – a čp. 82 v Růžové ulici. Dům čp. 115 na Trhovém náměstí má přízemí i patro roubené, ale jeho štítová strana směrem do Karlovarské ulice je dekorativně obložena eternitovými šablonami.

Ukázku prostého roubeného obydlí představují domy čp. 47 v Dolní ulici, klasicistní dům čp. 56 v Horní ulici a drobný výměnek vedle domu čp. 157 v Horní ulici. V obci zůstalo zachováno i několik roubených stodol, například u domu čp. 80, 83, 84 a 116 se širokými průjezdními vraty.

V obci se dochovaly i drobné památky, kapličky, barokní sloup Nejsvětější trojice, mariánský sloup na náměstí a řada soch. Kouzlo barokní Valče podtrhuje vzrostlá zeleň v obci a jejím okolí. Většina architektonicky cenných staveb ve Valči prošla v posledních letech nebo prochází náročnou opravou. Historické jádro Valče je vyhlášeno městskou památkovou zónou.

text a foto: IVA TVRZOVÁ

Valeč

Valeč