U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Územní plán a rozvoj obcí

Kategorie: Aktuálně | Autor: rab Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Územní plánování je jedním z nejúčinnějších nástrojů dlouhodobého rozvoje obce, protože soustavně a komplexně řeší využití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje výstavbu i jiné činnosti ovlivňující jeho rozvoj. Územní plánování je činností, která má velice široký dopad a prakticky jako jediná umožňuje dávat do souvislostí rozmanité, často protichůdné zájmy. Je také významným nástrojem tvorby a ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel. Z toho důvodu je územní plánování činností státní správy, kterou vykonávají určené orgány územního plánování. Doposud jimi byly pouze okresní úřady a pověřené obecní úřady, vyjmenované v příslušných nařízeních vlády.

Výkon státní správy na úseku územního plánování je nově přenesen na všechny obce, bez ohledu na jejich velikost či význam. Výkon pravomocí orgánu územního plánování všemi obcemi odpovídá celoevropskému trendu k posílení úlohy územní samosprávy. Obce znají lépe své aktuální ivýhledové problémy, členové zastupitelstev jsou pod bezprostřední kontrolou svých spoluobčanů. Tím, že obce získaly kompetence orgánu územního plánování, posílila jejich pravomoc při prosazování zájmů obecní pospolitosti, a to nejen v dialogu se soukromým sektorem, ale také v dialogu s orgány státní správy. Novelou stavebního zákona jsou svěřeny obcím významné pravomoci – to na straně jedné. Na straně druhé jim však také ukládá významné povinnosti. Obec jako orgán územního plánování soustavně sleduje stav a využití svého území a je v souladu s potřebami svého rozvoje povinna pořizovat územně plánovací dokumentaci (ÚPD) svého správního obvodu. Podnět k pořízení ÚPD může dát kdokoliv. Rozhodnutí o pořízení přísluší zastupitelstvu obce. Cíle svého rozvoje a postup k jeho dosažení si každá obec určuje sama. Pořizování, schvalování a uplatňování ÚPD je nejen odbornou činností, ale má také důležitý aspekt politický i ve smyslu občanské kontroly úředních rozhodnutí. Zastupitelstvo obce samozřejmě může dojít i k názoru, že existence schválené ÚPD v obci není aktuálně nutná; na konkrétních případech se však o její nezbytnosti může záhy přesvědčit. Bez této dokumentace není například možno koordinovat významnější novou výstavbu. ÚPD obce řeší také vzájemné souvislosti sítí technické infrastruktury a je podkladem pro rozhodování o použití veřejných financí. V ÚPD se vymezují veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. Význam bude mít i pro stanovení výše daně z nemovitostí. ÚPD umožňuje vyznačit současně zastavěné území obce a jsou-li k tomu důvody, vymezují se v ÚPD i plochy zastavitelného území, což jsou koncepčně navržené nové plochy, které lze převádět na stavební pozemky. Návrh zastavitelného území je nezbytný pro vynětí pozemků ze zemědělského a lesního půdního fondu. Existence schválené ÚPD, nebo alespoň urbanistické studie, je také podmínkou pro přiznání dotací z programů ministerstva pro místní rozvoj (např. Program obnovy venkova, na podporu bytové výstavby, apod.) i z programů jiných ministerstev (např. Program regenerace městských a vesnických památkových rezervací a zón ministerstva kultury). Je důvodné předpokládat, že fondy Evropské unie na podporu rozvoje obcí budou ve stanovených případech vázány na existenci schválené ÚPD. Úkolem státní správy, kterou vedle obce zajišťuje okresní úřad a který je také nadřízeným orgánem územního plánování, je zejména dohled nad dodržováním všech zákonů a předpisů při procesu územního plánování obcí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o odpadech, zákon o památkové péči, zákon o pozemních komunikacích apod.).

Obec jako pořizovatel

Obce mají následující možnosti pořizování ÚPD: 1. Obec zaměstná odpovídající odborníky na příslušném odboru obecního úřadu – výhodou tohoto přístupu je, že odborní pracovníci mohou kontinuálně shromažďovat informace o území, sledovat jehho stav a pořizovat, případně aktualizovat, územně plánovací dokumentaci s hlubokou znalostí problematiky. 2. Obec požádá okresní úřad, aby zajistil pořízení územního plánu obce nebo regulačního plánu – nadřízeným orgánem územního plánování bude v tomto případě příslušné regionální pracoviště ministerstva pro místní rozvoj. 3. Na základě smluvního vztahu provede činnosti a úkony spojené s pořízením ÚPD oprávněná právnická nebo fyzická osoba. (Jestliže příslušný pověřený obecní úřad doposud pořizoval ÚPD pro obce, může i nyní provádět činnosti spojené s pořizováním ÚPD). Až na případ, kdy pořizování ÚPD provádí okresní úřad, nese dle zákona za tuto činnost zodpovědnost obec bez ohledu, zda bude prováděna pracovníky pověřeného obecního úřadu nebo na základě smluvního vztahu právnickou nebo fyzickou osobou. Schvalujícím orgánem je zastupitelstvo obce, které rozhoduje o pořízení ÚPD a schvaluje jednotlivé fáze jejího pořizování (tj. zadání, souborné stanovisko ke konceptu řešení a výsledný návrh). Tuto činnost vykonává zastupitelstvo obce v přenesené působnosti.

Vlastníci nemovitostí

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou pořizováním ÚPD dotčena, mají poměrně rozsáhlá práva na ochranu svých práv. Územní plánování většinou řeší střet zájmů veřejných i soukro mých, přičemž musí být vždy přihlíženo k dodržování zákonů a občanských práv. Vlastníci nemovitostí mohou podat své námitky ke konceptu řešení i k návrhu ÚPD. Mohou také vyjádřit nesouhlas s vyřízením námitek, podaných ke konceptu řešení. Pozemky, stavby a práva k nim lze vyvlastnit pouze pro veřejně prospěšné stavby, které jsou vymezeny v závazné části územního plánu obce a regulačního plánu. Dříve, než se přistoupí k procesu vyvlastnění, je nutno usilovat o dohodu mezi obcí a vlastníkem pozemku, stavby. Pokud k této dohodě nedojde, lze využít institutu vyvlastnění; přitom je nezbytné důsledně postupovat podle stavebního zákona.

Veřejnost

Veřejnost se účastní celého procesu pořízení ÚPD. Každý může uplatnit své připomínky při projednávání zadání, konceptu řešení inávrhu ÚPD. V zájmu kvalitního pořízení a projednání ÚPD je žádoucí, aby byla veřejnost co nejlépe informována o pořizování ÚPD, neboť tak lze předcházet případným negativním připomínkám a námitkám. Jak občané, tak občanská sdružení a občanské iniciativy by měli být aktivně účastni ve všech fázích procesu pořizování ÚPD. Jinak vzniká nebezpečí, že se stanou nekonstruktivními oponenty již schválené ÚPD a budou komplikovat a zdržovat realizaci záměrů, které jsou v ní obsaženy. Také dobrá spolupráce a konzultace s nadřízeným orgánem územního plánování, s dotčenými orgány státní správy i dalšími partnery ve všech fázích procesu usnadňuje pořízení ÚPD.

Územní plán a rozvoj obcí