U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Urbanismus a novostavby

Kategorie: Stavení | Autor: Jan Pešta

ARCHITEKT

Pro uspokojivé začlenění novodobého objektu do prostředí tradiční vesnice nestačí jen ctít základní hmotové, architektonické a materiálové zásady. Nutné je také důsledně respektovat dochovaný charakter okolní urbanistické struktury, která je významným svědectvím historického vývoje vesnice. Návrh novostavby musí proto vycházet z dobrého poznání a pochopení půdorysné podstaty sídla.

Je zřejmé, že novostavba z přelomu tisíciletí nemůže ve všech rysech kopírovat starší zástavbu usedlosti s bohatě dimenzovaným zemědělským zázemím, měla by ale respektovat alespoň základní pravidla “slušného chování”. Nejdůležitější urbanistickou zásadou je zvolení správné polohy domu na parcele. Při návrhu novostavby je třeba určit, zda se domy ve vesnici nachází v čele návesní či uliční fronty, zda jsou ustoupené za předzahrádky, či zda stojí volně na pozemku, odsunuté do hloubi zahrady. Pro většinu území Čech je typičtější umístění staveb spíše v čele (v přední části) parcely. Jednotlivé usedlosti tak vytvářejí více či méně kompaktní návesní fronty s rytmickým střídáním štítových průčelí domů a vjezdů. Proto dnes obvyklé situování novostavby (byť třeba architektonicky kvalitní) až v zadní části pozemku může působit velmi rušivě. Neméně důležitá je také poloha domu vzhledem k bočním stranám parcely. V minulosti byly domy usedlostí stavěny většinou při straně pozemku tak, aby vedle obytného stavení zbyla ještě co možná největší využitelná plocha dvora. Sousední dům býval do dvora obrácen jen zadní stěnou bez oken, dvůr tedy představoval ideální soukromý prostor, navíc často skrytý před pohledy z veřejného prostoru za ohradní zdí s bránou. Většina novostaveb na vesnici bohužel porušuje právě toto pravidlo. Novodobé obytné domy bývají stavěny doprostřed pozemku. Kromě ztráty pocitu soukromí je tím zcela znemožněno i smysluplné využití zbytkových pruhů parcely po stranách domu. V tomto směru sehrála v nedávné minulosti negativní roli i pravidla o odstupových vzdálenostech od sousedních objektů, která jiné řešení ani neumožňovala. Dále je nutné zachovat převažující orientaci staveb (jejich střech). V úvahu přichází zpravidla buď orientace štítová nebo okapní (podélná), případně jejich různé kombinace, dané spojením dvou či více objektů. Je zřejmé, že štítově orientovaný objekt může mezi převážně podélně orientovanou zástavbou (a naopak) působit cizorodě, a to i za předpokladu, že jinak důsledně ctí místní stavební tradice. Novostavba by měla také respektovat v místě běžné prvky urbanistického parteru – tedy typ oplocení či ohrazení dvora a zahrady, tarasní zídky a běžnou úpravu terénu (negativně se projevují zejména přemrštěně velké zpevněné plochy z betonu či dlažby). S tímto hlediskem souvisí i úprava zahrady – zvlášť nevhodná je výsadba okrasných jehličnatých dřevin (tújí, cypřišků, zeravů či stříbrných smrků) na pohledově exponovaných částech zahrady, obrácených do veřejného prostoru.

NÁVESNÍ SÍDLO VE VNITROZEMÍ ČECH S PŘEVÁŽNĚ ŠTÍTOVĚ ORIENTOVANOU ZÁSTAVBOU. Domy jsou částečně ustoupené za předzahrádky, usedlosti uzavírají v čele brány. Dobře umístěný dům je ustoupený za předzahrádku z linie návesní čáry, situovaný po straně parcely a orientovaný hřebenem střechy kolmo k návesní frontě.

ROZVOLNĚNÁ HORSKÁ ZÁSTAVBA. Jednotlivé chalupy jsou rozmístěny v nepravidelných odstupech na svažité pláni, kolem vrstevnicových cest. Hřebeny střech domů důsledně sledují směr vrstevnic, v zástavbě se dále objevují seníky s hřebeny orientovanými kolmo ke svahu. Dobře umístěný dům s garáží tato pravidla plně respektuje.

ZÁSTAVBA ÚDOLNÍ LÁNOVÉ VESNICE NA POMEZÍ ČECH A MORAVY. Jednotlivé čtyřboké dvorce jsou postaveny u cesty na terase nad dnem údolí. Je zřejmé, že půdorysné kopírování velkých dvorců (včetně jejich velkoryse dimenzovaného hospodářského zázemí) je v dnešní době nereálné. Dobře umístěný dům tedy respektuje alespoň skladbu uliční fronty tím, že má v čele podélně orientované hospodářské křídlo, kolmé na vlastní obytné stavení.

PODÉLNĚ ORIENTOVANÁ ŘADOVÁ ZÁSTAVBA NÁVESNÍ ULICOVKY NA HANÉ. Domy s průjezdy po stranách na sebe navazují krátkými bočními průčelími, takže vytvářejí dlouhou spojitou frontu, s výškově sjednocenými střechami. Dobře umístěný dům kopíruje situaci sousedních objektů jen s tím, že je redukováno hospodářské zázemí ve prospěch zahrady.

Urbanismus a novostavby