Umíte vytvořit uličku pro záchranáře?

Pokud vzniká na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy kolona stojících či pomalu jedoucích vozidel, je povinností řidiče vytvořit průjezdnou uličku pro sanitky, hasiče, policii a některá další vozidla.

Na našich silnicích to ale i v současnosti vypadá, že celá řada řidičů si tuto povinnost stále nepamatuje, případně si ji ani neuvědomuje. Je možné, že řidiči často ani nevědí, jak by měl být průjezd pro vozidla s právem přednostní jízdy široký a pro koho je vlastně určen. A nejčastěji mívají problémy na vícepruhových dálnicích.
Zákonnou povinnost vytvořit na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla průjezd pro záchranáře jsme měli jako jedni z prvních v Evropě, konkrétně to bylo poprvé stanoveno novelou zákona o silničním provozu od 1. července roku 2006. Zatímco na komunikacích o dvou pruzích v jednom směru jízdy platila dle tehdejšího ustanovení zákona stejná pravidla jako ve státech okolo nás, v případě třípruhových a vícepruhových komunikací jsme měli povinnost vytváření uličky pro průjezd vozidel složek záchranného systému nastavenu opačně. Proto v tomto směru došlo od 1. října 2018 ke změně výše uvedených a dříve stanovených pravidel.
Od tohoto termínu máme pravidla pro vytváření tzv. záchranářské uličky sjednocena s okolními státy (například s Německem, Rakouskem, Maďarskem, ale i Slovinskem, Lucemburskem, Švýcarskem). V současnosti tedy platí, že pokud není dálnice či silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.

Problémy mohou nastat i při pomalé jízdě v kolonách

V tomto bodě je důležité ustanovení o pomalu jedoucích vozidlech. Na rozdíl od předchozího předpisu jsou v současnosti řidiči povinni vytvářet průjezd nejen v případě vzniku kolony stojících vozidel, ale také v případě pomalé jízdy. A opravdu je potřeba záchranářskou uličku vytvářet ještě před tím, než se kolona vozidel zastaví. Pak již může být vytvoření uličky mnohem obtížnější.
Naše nařízení v současnosti rovněž nestanovuje šířku vytvořeného průjezdu. Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu doporučuje minimálně tři metry. Takto vzniklý prostor ale nemusí být v některých případech dostatečný, zejména při průjezdu rozměrných hasičských automobilů. Je tedy dobré pamatovat na to a vytvořit uličku vždy raději větší.

Způsob vytváření záchranářské uličky má jasně daná pravidla

Způsob vytváření záchranářské uličky má jasně daná pravidla

Uvolnit cestu, ale správně

Na komunikacích se dvěma pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce ke své straně. Řidiči jedoucí v pruhu pravém zajíždějí co nejvíce doprava. V případě, že jsou v jednom směru jízdy tři pruhy, řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v pruhu prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce doprava. Záchranářská ulička tak vzniká mezi levým a prostředním proudem vozidel. Na dálnici o čtyřech pruzích v jednom směru jízdy opět najíždějí ti v krajním levém pruhu co nejvíce doleva, řidiči v ostatních pruzích se řadí co nejvíce doprava. Průjezd pro záchranáře tak opět vzniká mezi nejkrajnějším levým pruhem a pruhy ostatními.
Řidiči smějí při vytváření průjezdu pro záchranáře vjet na krajnici nebo na střední dělicí pás. Do záchranářské uličky smějí kromě vozidel s právem přednostní jízdy vjet také vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Ovšem nikdo další. Pokud řidič vjede neoprávněně do záchranářské uličky, tak mu hrozí pokuta, ale především by si měl uvědomit, že jeho chování zpomalí, nebo dokonce ohrozí probíhající záchrannou akci, kdy jde o každou vteřinu.

Usnadní přístup složkám záchranného systému

Záchranářská ulička významně zkracuje dobu příjezdu záchranářů na místo kolize. Podle některých výzkumů se jedná až o 4 minuty a šance vážně zraněných účastníků nehody na přežití se tak zvyšuje až o 40 procent. Záchranáři ale mohou spěchat i k někomu, kdo je v nouzi někde jinde. Měli bychom pamatovat na to, že průjezd po dálnici v takovém případě volí proto, aby na místo zásahu dorazili co nejdříve.

Jak je to v dalších státech Evropy

Již jsme zmínili některé státy, které mají pro vytváření záchranářské uličky stejná pravidla jako u nás. V poslední době se k tomuto trendu přidalo například i Polsko. V dalších evropských státech se s povinností vytvářet jasně definovaný průjezd pro vozidla záchranářů nemusíme setkat. To platí třeba pro Itálii a Chorvatsko. Postih za nevytvoření záchranářské uličky může být v zahraničí citelný. V Německu nerespektování této povinnosti přijde na minimálně 200 eur. V závažných případech to může být 320 eur a jeden měsíc zákazu řízení navíc.
Obecně platí, že pokud řidič policejním či záchranářským vozidlům jedoucím se zapnutou sirénou okamžitě neuvolní cestu, bude muset počítat s pokutou ve výši 240 eur a zákazem řízení v délce 1 měsíce. V Rakousku v případě nevytvoření uličky může viník zaplatit pokutu více než 700 eur, dojde-li k omezení záchranářského vozidla, částka se může vyšplhat až na 2 180 eur.

Jak správně uhnout

Pokud bychom si nebyli jisti, tak nám může napomoci například naše vlastní ruka. Pokud natáhneme pravou ruku hřbetem před obličej, ukazuje nám palec pruh, který uhýbá nejvíce vlevo, ostatní prsty pak představují pruhy, které se řadí co nejvíce doprava

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock a archiv firem

Umíte vytvořit uličku pro záchranáře?