Stavba základové desky

Přestože existují i jiné možnosti, je v současné době betonová základová deska standardem pro založení staveb a platí to i pro novostavby rekreačních domů. Lze ji udělat i svépomocí.

Celoplošné založení stavby na betonové základové desce se zpravidla volí při nedostatečné únosnosti základové zeminy. Betonová deska je dražší než základové pasy, ale díky jejímu použití se můžete spolehnout na rovnoměrné sedání stavby a tím pádem i zamezení vzniku trhlin ve zdivu a omítce.
I v případě zakládání na desku se půdorys budoucí stavby nejprve na pozemku vymezí betonovými pasy a mezi ně se poté vylévá podkladní beton. Založení stavby na celistvé betonové ploše tak zajišťuje rovnoměrnější přenos veškeré zátěže na základovou zeminu a přispívá k lepší celkové stabilitě stavby.

Před betonováním

Než začnete s výkopovými pracemi pro obvodové základové pasy, je důležité pozemek připravit. Obnáší to odstranění porostu a odstranění ornice v ploše, na níž budete zakládat stavbu. Ornice se později bude hodit pro terénní úpravy pozemku. Vytyčení stavby se dělá v souladu s projektem a měl by je provádět odborník.
Ve vyznačeném obrysu základů se vyhloubí základové pasy. Ty se zřizují pod nosnými zdmi domu a pod zesilujícími příčkami. Mohou mít proměnnou hloubku podle polohy v půdorysu. Výkop pro jejich budování (tzv. základová spára) se dělá do nezámrzné hloubky, což je 80–120 cm. Tepelnou izolací lze nezamrznou hloubku snížit na 50 cm. Pro oddělení betonu od zeminy se doporučuje štěrkový podsyp frakce 16/32, který se posléze zhutní.
Nezapomeňte na to, že před betonáží základových pásů je třeba připravit prostupy pro vedení instalací.

Důležité vyztužení

Pro dostatečnou únosnost betonové desky jsou velmi důležité výztužné armovací sítě. Samotný postup betonování začíná podsypovou vrstvou kameniva. Přesný obvod domu se vytyčí založením řady z tvárnic pro ztracené bednění, které se betonují na základové pasy. Mezi ně se pak „vyleje“ základová deska. Někdy se doporučuje tyto betonové tvárnice ještě pojistit proti posunu z vnější strany klasickým dřevěným bedněním.
Před vylitím betonu na zhutněnou plochu mezi pasy se ještě pokládá tzv. ležatá kanalizace a vodovodní přípojky. Správný spád kanalizačního potrubí je nutné přeměřit, těsnost potrubí se ověřuje zkouškou vodotěsnosti naplněním vodou (po dobu 3 hodin). Po zkoušce se kanalizace obsype pískem. A pak už je vše připraveno k lití betonu, který se poté zhutní. Nakonec se jeho povrch strhává hliníkovou latí.

Dobré rady

  • U základové desky dbejte na dosažení rovného a hladkého povrchu, který je důležitý pro správné položení izolací proti vlhkosti.
  • I když děláte základy svépomocí, vyplatí se najmout odborníka na stavební dozor. Případné chyby se odstraňují velmi složitě a nákladně.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Stavba základové desky