U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Spoluvlastnictví nemovitosti

Kategorie: Právo | Autor:

PORADNA

Jsem vlastníkem ideální třetiny selské usedlosti, kterou využívá můj bratr k rekreačním účelům a zároveň ji zhodnocuje. Nesouhlasí s tím, abych nemovitost navštěvoval, a chce ji odkoupit pouze za odhadní cenu, která je oproti tržní ceně velmi nízká. (R. J., Brno) Vzhledem k tomu, že zřejmě nedosáhnete se svým bratrem dohody o užívání předmětné nemovitosti, nezbývá nic jiného než se zbavit své ideální třetiny, a to některým z dále uvedených způsobů. Předně máte možnost svoji třetinu prodat. Váš bratr pak má k vašemu spoluvlastnickému podílu předkupní právo. Předkupní právo spočívá v tom, že jste povinen nabídnout svoji třetinu nemovitosti svému bratrovi, a to za vámi stanovenou cenu. V případě, že bratr nabídku odmítne nebo nezaplatí požadovanou kupní cenu do dvou měsíců od učinění nabídky, předkupní právo zaniká. Můžete potom prodat svůj spoluvlastnický podíl třetí osobě. Vzhledem k tomu, že ale není příliš pravděpodobné, že by o tuto třetinu měl někdo zájem, bude zřejmě nutno přikročit ke zrušení spoluvlastnictví. Zrušit spoluvlastnictví je možné buď dohodou nebo soudně. V případě dohody stanoví zákon jedinou podmínku – dohoda musí být písemná. Jinak je obsah dohody libovolný. Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud. Zrušení spoluvlastnictví soudem lze provést třemi způsoby. Prvním způsobem je reálné rozdělení věci, které však vzhledem k povaze nemovitosti zřejmě nebude možné. Další možností je přikázání nemovitosti jednomu ze spoluvlastníků, který o tuto nemovitost má zájem, a to za přiměřenou náhradu. Předpokladem je tedy ochota jednoho ze spoluvlastníků stát se výlučným vlastníkem nemovitosti a dále pak ochota zaplatit druhému spoluvlastníku náhradu, kterou soud určí. V praxi soudu převládá určování této náhrady podle tzv. ceny obecné, což je cena, za kterou se v daném místě prodávají obdobné nemovitosti. Třetí možnost zrušení spoluvlastnictví soudem, přicházející v úvahu, jestliže nemovitost nechce žádný ze spoluvlastníků nebo když jeden ze spoluvlastníků nemovitost sice chce, ale není ochoten zaplatit druhému přiměřenou náhradu, je nařízení prodeje nemovitosti soudem a rozdělení výtěžku z tohoto prodeje podle velikosti spoluvlastnických podílů. Prodej je pak prováděn dražbou, přičemž nejnižší podání je odhadní cena nemovitosti.

Spoluvlastnictví nemovitosti