Reklamace auta

Uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, má každý spotřebitel. Není tomu jinak ani při koupi automobilu. Existují ale výjimky.

Stejná pravidla reklamace platí při nákupu auta nového i z druhé ruky. Snížit riziko pozdější trnité cesty k úspěšné reklamaci zásadně pomůže pozorně si přečíst kupní smlouvu a také jí porozumět. Ještě důležitější je to u koupě ojetiny.

Vady nového auta

Pokud jde o reklamaci vady nového vozidla, je obvykle možné vyměnit vadnou část za novou, aniž by bylo nutné měnit celé vozidlo. Bude-li například vadné palivové čerpadlo, má kupující právo na výměnu pouze této součástky, nemusí ale akceptovat jen její opravu. Ovšem za předpokladu, že tento postup nebude neúměrný, což nastane, lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit. V takovém případě má kupující právo jen na opravu vadné součásti.

Právo na výměnu, nikoli jen opravu součástky, má kupující i v případě, kdy se vada vyskytla opakovaně nebo se vad objevilo víc. Tehdy může od koupě i odstoupit, případně požadovat slevu z kupní ceny.

Foto: Shutterstock

Jak je to s ojetým vozidlem

Rovněž u tzv. ojetých vozů může kupující uplatnit své nároky do dvou let, ale je zde několik základních výjimek. Právo reklamovat vady se nevztahuje na takové, které mohl kupující u ojetin: „s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě“, sděluje §2103 občanského zákoníku. Vadu je ovšem nutné podle §2112 občanského zákoníku vytknout prodávajícímu „bez zbytečného odkladu, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči kupující zjistit“, jinak soud právo z vadného plnění nepřizná.

Míra odpovědnosti u ojetiny

Vzhledem k tomu, že se jedná o použitou věc, neodpovídá prodávající úplně za všechno. Kupující může uplatnit reklamaci jen ve vztahu ke skrytým vadám, tedy vadám, které v době předání existovaly, ale projevily se až následně.

Tato skutečnost představuje pro kupujícího ojetého auta největší problém a mnohdy i chyták vzhledem k tomu, že právě on musí u ojetého auta prokazovat, že vada, jíž reklamuje, existovala na vozidle už v době předání. Pokud od prodeje uplynula delší doba, je to prakticky nemožné a vyhlídky na úspěšnou reklamaci se tudíž vzdalují do nenávratna s každým dnem a kilometrem, které vozidlo ujede.

Auto si před stvrzením koupě důkladně prohlédněte.Foto: Shutterstock

Pozor na záludnost „jak stojí a leží“

Někdy se nakupující může setkat se situací, kdy je automobil prodáván s popisem „jak stojí a leží“. Toto slovní spojení označuje takzvaný prodej úhrnem, což znamená, že při tomto způsobu prodeje jsou automaticky vyloučena všechna práva z vadného plnění, jinými slovy takové zboží nelze reklamovat. Při prodeji automobilu by si však tento způsob neměl vůbec nikdo dovolit, protože je určen pro prodej souboru různých věcí. Jestliže se přece jenom s tímto ustanovením ve smlouvě setkáte, pokuste se jej vypustit, a pokud to nelze, pak od koupě raději upusťte. Vyhnete se příštím problémům a výdajům.

Kupní smlouvu pozorně prostudujte a každý sporný bod s prodávajícím vyřešte. Foto: Shutterstock

Způsob uplatnění reklamace

Základem je uplatnění reklamace u prodávajícího, který musí podle občanského zákoníku reklamaci vyřídit. Výjimkou je situace, kdy prodávající určí v dokladech pro reklamaci jinou osobu. Závady prokazuje kupující, proto je ideální mít je zdokumentované, může to být například video nebo fotografie nefungujících součástí nebo protokol o prohlídce vozidla odborníkem či servisem nebo znalcem. Důležité však je při této činnosti na nic nesahat a neopravovat svépomocí.

Černé na bílém

Dalším krokem je s prodávajícím sepsat reklamační protokol, v němž bude uvedeno, kdy došlo k uplatnění reklamace, jaká je povaha vady a jaké nároky kupující požaduje, například opravu, slevu nebo odstoupení od smlouvy. Kupující však nemůže svoje rozhodnutí, co vlastně od reklamace očekává, měnit. Co jednou napíše, platí. Změnu lze udělat jen se souhlasem prodávajícího.

V některých případech máte nárok pouze na výměnu nebo opravu vadné součástky. Foto: Shutterstock

Vyřízení reklamace

Uznaná reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů, a to u auta nového i starého. Pokud uznána není, lze využít služeb soudního znalce, který ve znaleckém posudku potvrdí oprávněnost reklamace či naopak. U bazarového vozidla, kdy znalecký posudek bude svědčit ve váš prospěch, není jisté, že je prodejce povinen reklamaci uznat. Většinou přece jenom auto opraví či poskytne slevu, ať u v částečném, či plném rozsahu.

Průvodce reklamací

  • Odstranění vady je základní nárok, který spočívá v opravě poškozené věci nebo její části.
  • Místo odstranění vady může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Výše slevy by měla odpovídat nákladům na opravu, takže pokud kupující bude uplatňovat tento nárok, měl by z takových obvyklých nákladů vyjít.
  • Další možností je odstoupit od smlouvy, což může kupující učinit tehdy, jde-li o neodstranitelnou vadu či odstranitelnou vadu, která se vyskytla opakovaně, nebo pro větší výskyt vad.
  • Podle zákona o ochraně spotřebitele lze také od koupě odstoupit pro vadu, jež nebyla odstraněna ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Reklamace auta