Průkaz energetické náročnosti budov

Nemá-li specialista dostatek podkladů pro vypracování energetického průkazu, musí si objekt nejprve proměřit

Poskytuje komplexní pohled na hodnocený stavební objekt a posuzuje spotřebu energie, která je spojena s jeho běžným užíváním. V jakých případech si ho musíme nechat vypracovat a kdy nám poslouží jako vizitka nemovitosti, o niž máme zájem?

V souvislosti s určením, do jaké energetické třídy předmětný dům spadá, se mluví o „energetickém štítku“. Toto označení je ale poněkud zavádějící, neboť štítek a průkaz neznamenají jedno a totéž, je proto vhodné seznámit se s výkladem obou pojmů.

Štítek

Energetický štítek obálky budovy podává detailnější informace o konstrukcích, neboť posuzuje, zda je objekt dobře tepelně izolovaný, hodnotí kvalitu střechy, podlah a stěn a také uvádí, kudy z domu utíká nejvíce tepla a kterou konstrukční část je případně potřeba dodatečně zateplit. Dále energetický štítek obálky budovy obsahuje grafické hodnocení celého objektu a klasifikační třídu. Je součástí energetického průkazu budovy, samostatně se dá využít především při čerpání dotací z operačního programu Životní prostředí.

Průkaz

Průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o potřebě energie vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Zahrnuje roční spotřebu celkové primární energie, neobnovitelné primární energie a celkové dodané energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, větrání, chlazení, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu domu. Na základě všech skutečností je budova zařazena do energetické třídy v rozsahu A až G, od mimořádně úsporné po mimořádně nehospodárnou. V průkazu ale není zahrnuta spotřeba související s provozem objektu, jako je používání elektrotechniky či kuchyňských a jiných spotřebičů.
Budovy jsou posuzovány podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek, nikoliv dle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Konkrétní spotřeba se tak může výrazně lišit od hodnot uvedených v průkazu.
Průkaz obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Průkaz energetické náročnosti musí mít dnes všechny novostavby i rekonstruované objekty

Omezená platnost

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) platí deset let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončeného domu, pro nějž byl zpracován. Definován je zákonem č. 318/2012 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Dále je PENB, respektive jeho forma a způsob zpracování rozepsán ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.

Kdo průkaz vydává

PENB může zpracovávat výhradně příslušný energetický specialista podle zákona č. 318/2012 Sb. § 10 odst. 1 písm. b), přezkoušený ministerstvem. Seznam těchto osob je dostupný například na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.
Minimální cena za vyhotovení průkazu se pohybuje okolo 3 000 Kč, spíše je třeba si připravit částku o polovinu vyšší. Záleží na velikosti objektu, pro který je průkaz vydáván, a jaké podklady vlastník pro zpracování poskytl. Jsou-li nedostačující, musí specialista nejprve přijet budovu zaměřit, čímž se náklady podstatně zvýší.

Kdy se bez něj neobejdeme

Při prodeji či pronájmu rodinného domu či bytu se bez něj neobejdeme. Ve zveřejněné inzerci totiž musí být dva základní údaje z průkazu: energetická třída a hodnota dodané energie na metr čtvereční. Odpovědnost za tuto informaci nese prodávající. Pokud zatím PENB zpracovaný nemáme, udává se automaticky nejhorší třída G. Nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy je ale nutné jej předložit.
Bez průkazu se dnes neobejde žádná žádost o stavební povolení pro novou výstavbu nebo rozsáhlejší rekonstrukci. Je to dáno povinností výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou energie (BTNSE) zavedené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov od 1. 1. 2020.

Kdy není potřeba

Jako vždy existují výjimky, kdy energetický štítek zpracován být nemusí. Osvobozeny jsou budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m². Pojem vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Ta je číselně větší až o desítky procent, než je součet užitných ploch podlaží nebo bytů.
Průkazem se nemusí vybavovat objekty pro rodinnou rekreaci využívané jen po část roku s odhadovanou spotřebou energie nižší než 25 % spotřeby, k níž by došlo při celoročním užívání.
Dále pak objekty, které se nacházejí v památkové rezervaci nebo které byly postaveny před 1. 1. 1947 v případě, že u nich nebyla provedena žádná významná rekonstrukce.

O čem vypovídá energetická třída

  • Třída A prokazuje nejvyšší hospodárnost, naopak třída G poukazuje na minimální hospodárnost.
  • Čím hospodárnější objekt je, tím má nižší spotřebu energií na vytápění a chlazení a tím nižší provozní náklady. To dokazuje i jeho lepší technický stav, neboť konstrukcemi utíká ven méně tepla.
  • Nové a renovované budovy musí splňovat energetickou náročnost v rozmezí od A po B.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Průkaz energetické náročnosti budov