U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přístup k druhé straně plotu

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

Mojí chatu dělí od sousedů mnou postavený zděný plot. Mám právo vstoupit na jejich pozemek za účelem údržby plotu a kontroly hlavního uzávěru vody? Mohou sousedé k plotu umístit bez mého souhlasu kompost a přistavět k němu kůlnu?

(T. B., Praha)

Právo postavit si plot na svém vlastním pozemku má každý, neboť toto právo spadá do užívání pozemku vlastníkem podle § 123 občanského zákoníku (OZ). Kdo si plot (oplocení) postaví, je také jeho vlastníkem, a tím mu vzniká povinnost plot udržovat, a to především v případě, že by jeho neudržováním mohlo dojít k obtěžování souseda nad míru přiměřenou poměrům. Zároveň však vlastník nemovitosti (plotu) má právo vstoupit na sousedův pozemek. Podle § 127 OZ jsou vlastníci sousedících pozemků povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. V souvislosti s tím je však stanovena i povinnost nahradit škodu, jestliže vznikne na pozemku nebo stavbě. Pokud jde o užívání samo, plot je oprávněn užívat jeho vlastník v mezích daných občanským zákoníkem (§ 123 a násl.), a také ovšem s respektováním jiných předpisů, například stavebněprávních. Nelze však zapomenout, že účelem plotu je oddělit užívání dvou sousedících nemovitostí. Z tohoto hlediska výhody plotu využívá i ten soused, který vlastníkem plotu není. Nemůže však jít nad to. Není oprávněn opřít si cokoliv o plot sousedův; šlo by o zásah do práva vlastníkova. Přísně vzato neměly by se ani rostliny ze sousedova pozemku dotýkat takového plotu nebo jej prorůstat či přerůstat. Doporučuje se, aby byl zvolen postup, ponechat pruh asi 20 cm podél plotu souseda. Dále je ustanovením § 128 odstavce 1 OZ stanovena povinnost vlastníka pozemku trpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla v nezbytné míře použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak. Toto ustanovení dle mého názoru pokrývá v případě nutnosti vstup na pozemek vaší sousedky, pokud budete potřebovat přístup k hlavnímu uzávěru vody (prasklé potrubí apod.). Pokud se týká umístění kompostu, jedná se zcela evidentně o imisi, jeden ze způsobů obtěžování sousedů. V § 127 odst. 1, věta druhá OZ se stanoví, že vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Vaše sousedka je tedy již ze zákona povinna zdržet se imisí, které přesahují přiměřenou míru a obtěžují vás (může se jednat io pachy). Pro řešení celé situace bych vám doporučila se v prvé řadě obrátit na příslušný orgán státní správy (obecní úřad), u něhož se v souladu s ustanovením § 5 OZ můžete domáhat ochrany. Orgán státní správy může předběžně škodlivý zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Dále se, pokud skutečně dochází k ohrožení výkonu vlastnického práva (stavby), samozřejmě můžete svého práva domáhat u příslušného soudu, a to tzv. negatorní žalobou, kterou se budete domáhat zákazu určitého chování. V tomto krajním případě vám však doporučuji požádat o odbornou pomoc.

Přístup k druhé straně plotu