Posouzení vhodnosti půdy pro vestavbu

Využití podkroví může mít výrazný význam pro rozšíření bytu o další místnosti, a to za velmi výhodných podmínek. Nezvětšuje se zastavěná plocha, není třeba dělat žádné výkopy, budovat základy, obvodové zdi, vodotěsnou izolaci ani vnější omítky. A náklady na 1 m3 jsou výrazně nižší než při přístavbě.

 

Nejvýhodnější je zřizovat podkroví pod sedlovou střechou. Podkrovní prostor je omezen na dvou protilehlých stranách skloněnými střešními rovinami, které se protínají v hřebenu. Na druhých protilehlých stranách je ohraničeno štítovými zdmi, které umožňují vytvořit okenní otvory. Méně výhodná je střecha valbová. Má skloněné střešní roviny na všechny strany obdélníkového půdorysu, takže dešťová voda stéká na všechny čtyři strany. Při shodném půdorysu objektů a stejném sklonu střech je mezi velikostí využitelné plochy podkroví velký rozdíl (obr. 3). Také přímé osvětlení musíme u valbové střechy řešit jiným způsobem (okny ve střešní ploše) než ve střeše sedlové, která umožňuje vložení oken do štítové zdi. Dříve, než se rozhodneme k těmto stavebním úpravám, je nutné si prověřit, jaké možnos ti daný krov poskytuje pro zřízení vhodných podkrovních místností. Vycházíme z toho, že podkrovní obytná místnost v rodinném domě nebo ve stavbě pro individuální rekreaci musí mít světlou výšku minimálně 2,30 m a v obytných místnostech se šikmým stropem musí být tato nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou plochy místnosti (obr. 2).

V místech sklonu musí být v bytových domech nejmenší světlá výška alespoň 1,30 m, u rodinných domků se tato výška doporučuje. Místnost pro spaní jedné osoby má mít objem minimálně 20 m3, pro spaní dvou osob alespoň 31 m3. Vliv sklonu střechy na velikost užitného prostoru je vidět na obr. 1.

 

TEXT A KRESBY: ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK

 

Nevíte, jak využít přiznané hambálky v podkroví? Nabízíme jeden velmi zajímavý námět

obr. 1. Vztah sklonu střechy a velikosti užitného prostoru podkroví

obr. 2. Základní výškové vztahy v podkrovních místnostech

obr. 3. Využitelná plocha podkroví v domě se sedlovou střechou (a) a valbovou střechou (b)

Posouzení vhodnosti půdy pro vestavbu