U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Platí právo vydržení?

Kategorie: Právo | Autor: P. K.

Otec zakoupil v roce 1949 od Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy domek. Zaměřování pozemku se neprovádělo, předseda obce jen ukázal, odkud kam sahá pozemek okolo domku. V padesátých letech probíhalo v obci – patrně se záměrem dát věci do pořádku – proměřování všech pozemků. Bohužel se nedokončilo. Jediné, co z té doby mám, je plánek zpracovaný podle údajů člověka, který je proměřoval. Na základě toho a v dobré víře, že se vše dostane do knih, pozemky udržujeme. K našemu domku patří podle současných materiálů tři parcelky, dvě, které otec dokupoval, však jsou sporné, protože o tom není písemný záznam, jen ústní sdělení, že pozemky jsou naše. Proto byly parcely osázeny stromy a zbudována užitková zahrada. Zajímá mě, zda se na tyto pozemky vztahuje tzv. vydržecí právo, když pozemky 50 roků v dobré víře užíváme a staráme se o ně, zda tedy mohu požádat obecní úřad o jejich přepsání na mě. (E. M., Dvůr Králové). Vydržení je jedním z obecným způsobů nabytí vlastnictví, a to ze zákona. Jde však o to, zda jsou v konkrétním případě splněny podmínky vydržení (viz §§ 134, 129, 130 občanského zákoníku). Základní z nich je oprávněná držba, kterou lze spatřovat např. v tom, když je někdo v dobré víře, že je skutečným vlastníkem, že nabyl věc do vlastnictví, ačkoliv mu ve skutečnosti chybí platný právní důvod. To ovšem z Vašeho dotazu neplyne, když uvádíte, že: “v padesátých letech probíhalo jakési proměřování všech pozemků patrně se záměrem dát věci do pořádku, bohužel k tomu nedošlo, v dobré víře, že se vše dostane do knih, pozemky udržujeme”. Naopak to vypadá, že jste si byli po celou dobu vědomi toho, že k uzavření kupní smlouvy nedošlo. Jde ovšem o věc právně složitou, jejíhož řešení se můžete dobrat jen v součinnosti s právně erudovaným odborníkem, nejlépe advokátem či notářem, který všechny listiny týkající se věci posoudí. Nicméně poznamenáváme, že podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 10. 1998 sp. zn. 2 C don 1925/97 “Pokud se držitel uchopil držby nemovitosti na základě smlouvy o jejím převodu, kterou převodce nebo nabyvatel nepodepsal, nemůže být vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem věci. Držba, které se nabyvatel na základě takové smlouvy ujme, není oprávněná a nemůže vést k vydání věci, a to ani v případě, že je držitel přesvědčen, že věc mu patří”. Ve Vašem případě jste se spokojili dokonce jen s pouhým ústním sdělením převodce, a tak máme za to, že k vydržení v popisovaném případě nedošlo.

Platí právo vydržení?