U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oprava smíšeného zdiva

Kategorie: Stavba | Autor: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Zdědil jsem sklípek ve vinařské uličce. Strýc už jej léta nevyužíval a zub času se na něm silně podepsal. Rád bych vrátil stavbičku původnímu účelu, je postavena ze smíšeného zdiva. Jak si s opravou nejlépe poradit? (J. H., Znojemsko)

Každé smíšené zdivo, z kterého se vydrolují cihly, nebo se uvolňují kameny, je promáčené. Působením vnější atmosférické vlhkosti vždy po zimním odměku opadává omítka a zemní vlhkost různého stupně promáčí zdivo v celé jeho tloušťce. Promrzání, následné ozáření sluncem a k tomu vítr pak spustí destrukci. Nejvíce se to projeví od terénu vzhůru, ale někdy až do úrovně vyšších podlaží.

   Prvořadým úkolem je tedy zlikvidovat vlhkost a zastavit její další pronikání. Do opravy, která by měla zdivu vrátit jeho původní stabilitu a nosnost, se můžeme dát až po vysušení. O metodách vysoušení jsme již psali mnohokrát, naposledy v č. 1/2007, a tak se budeme zabývat vlastní opravou. O jejím postupu rozhodneme po důkladné prohlídce konstrukce zvenku i zevnitř. Pokud je zdivo složeno v celé šíři z kamene a cihel, opravíme nejprve jeho vnější části. Někdy je nutné zeď v místech většího porušení i podepřít.

   Jsou dvě možnosti, ovlivněné tím, zda chcete zachovat původní skladbu: kámen – cihla, nebo kámen vyloučit a opravovat jen novými cihlami. V případě zachování kamene musíte všechen narušený materiál nesmlouvavě vyřadit a nahradit přibližně stejným. Tedy zachovat barevnost a hlavně strukturu kamene. Např. pískovec křemičitým pískovcem apod. Tvrdé nenasákavé kameny z vyvřelých hornin (žuly, ruly, různé granity a čediče) se asi jen uvolnily ze zničeného maltového lože a lze je použít. Pozor při náhradách někdy velmi atraktivních opuk. Ty nazelenalé či namodralé jsou dostatečně tvrdé, odolné a po správném vodovzdorném ošetření dobře vyspárované fasády vydrží bez zvláštního ošetřování celá desetiletí.

   Chcete-li stěnu omítat, pak je vhodné všechen kámen vyloučit a zdivo doplnit cihlou stejné kvality, jako je ta původní. Lze použít i různé cihelné bloky, ale JEN pálený materiál. Žádné tvárnice cementové, pórobetonové nebo kombinované s polystyrenem. Vybourávejte jen menší plochy do max. 0,9 x 0,9 m. Hned pečlivě očišťujte spáry, hlavně ty vodorovné. Zachovejte původní vodorovné vrstvy cihel.

Hloubkou vybouraných kapes nikdy nepřekročte polovinu tloušťky zdiva. Velice se tu cení zkušenost. Nebudete-li pracovat s dobrým zedníkem, pak začněte jen s malými opravami. Každou vybouranou kapsu nezapomeňte ošetřit protiplísňovým a pak penetračním prostředkem. Zdicí maltu používejte vápennocementovou, lehce nastavenou. O eventuálním podepření, nebo dokonce podtažení zdiva v okenních či dveřních otvorech se dobře poraďte, nebo nastudujte příslušnou literaturu.

   Asi po měsíci prosychání zdicí malty (zachovejte váhový poměr písek/vápno/ cement – 3/1/0,2) můžete omítat, nebo začít s opravami uvnitř. Vyplatí se, podepřeteli v opravované místnosti strop, ale tak, aby vám podepření nepřekáželo v práci. Zase se vyplatí poradit se s jedním nebo i více praktiky.

***

KDYŽ SE ŘEKNE

smíšené zdivo

Jde o zdivo, složené z různého poměru kamene, cihel, ale někde i dřeva nebo hliněných tvárnic, a spojovacích hmot. Na výskyt kamene a jeho kvalitu je třeba dát při opravách, ale také při sanaci pozor, býval použit i vícenásobně.

JAK NA TO

A)Jedna zmožností vybourání kapsy v 60 cm tlusté zdi, která je vyzděna v celé šíři i kamenem (uvnitř je klasicky omítnutá). Při otevírání kapsy mohou – podle hloubky porušení malty – vypadnout i další cihly. Svislé šrafování naznačuje eventuální uvolnění cihel.

B) Způsob likvidace narušených kamenů v nepravidelně vyzděném smíšeném zdivu. Současně se provede hydroizolace. Vlevo je kapsa cihlami již zazděná, vpravo hydroizolace vložená do poloviny tloušťky zdi – může se vyzdít. Výškově je někdy nutné vypomoci si plochým páleným materiálem, jehož menší tloušťku doplníme širší vrstvou maltového lože (ne však víc než 3 – 4 cm, neboť malta se po vyschnutí smršťuje).

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: KAMIL VARCOLLER

Oprava smíšeného zdiva