Obávané exekuce

Rubrika: Hospodaření

K situaci, kdy se ocitnete bez prostředků, se můžete přiblížit velice snadno

K situaci, kdy se ocitnete bez prostředků, se můžete přiblížit velice snadno a často i zcela nečekaně. Pokud situaci aktivně neřešíte, rostoucí dluhy a nehrazené závazky dříve nebo později přivedou k vašim dveřím exekutora.

Olidech, na jejichž majetek byla uvalena exekuce, se dříve mluvilo negativně až přezíravě. Ale již dávno není exekutorské řízení výsadou podvodníků a nekorektních podnikatelů. S exekucí má zkušenost stále více lidí. Aktuálně je v Centrální evidenci exekucí evidováno téměř 1,6 miliónů běžících exekucí.

Bez dluhů i bez exekuce

Prevence je základ nejen fyzického zdraví, ale také toho finančního. Snažte se situaci, kdy vaše závazky překračují únosnou mez, raději předcházet. Je lepší si nějaké ty hmotné statky raději odpustit, než se dostat do dluhové pasti a probouzet se s těžkou hlavou a obavou o střechu nad hlavou.

Přesto se může stát, že si s vámi život zahraje nepříjemnou hru. Můžete přijít o zaměstnání, být propuštěn, zkrachuje váš zaměstnavatel, vaše vlastní společnost nebo dokonce vaše banka. Můžete se stát obětí podvodu, zradí vás zdraví nebo vás opustí partner. Stát se prostě může cokoliv a ze dne na den můžete zůstat bez prostředků. Je to sice mizérie, ale rozhodně to není důvod k hraní si na schovávanou. Pokud se již stane, že vám dluhy přerostly přes hlavu, je třeba situaci řešit, projednat svou situaci s věřiteli a pokusit se s nimi najít řešení. Můžete si sjednat odložení splátek, prodloužení splátkového období nebo úvěry konsolidovat do jednoho úvěru a refinancovat je hypotékou. Možností je vždycky dost a existuje-li z vaší strany dobrá vůle, objeví se zpravidla ochota k dohodě i na druhé straně.

Pokud jste přece jen něco zanedbali a poštovní doručovatel vám už doručil rozhodnutí o vydání exekučního nařízení, není zatím ještě nic ztraceno a ze situace se dá vyjít stále jako vítěz. Je však třeba zachovat klid a spolupracovat.

Vše podle pravidel

Exekuční řízení se řídí pevnými pravidly danými zákonem. Ač se jedná o nepříjemnou záležitost, vyhrocené emoce zde nemají své místo, obzvláště v jednání s úředníky. Zákon přesně definuje, jak se v konkrétních situacích zachovat a kam se obrátit se stížnostmi a námitkami.

Pomocnou ruku vám v tomto případě nabízí přímo Exekutorská komora ČR, která vede bezplatné právní poradny týkající se provádění exekucí a výkonů rozhodnutí. Poradnu naleznete v Praze, Plzni a v Brně. Poradny mají pevné úřední hodiny, je třeba si předem telefonicky domluvit osobní schůzku. Právní poradenství poskytují i některé exekutorské úřady. Více informací hledejte na stránkách Exekutorské komory ČR na adrese www.ekcr.cz.

Pro správné pochopení dalšího textu je třeba znát speciální terminologii exekučního řízení. Pokud jste věřitel a podáváte návrh na exekuci, z hlediska exekučního řízení vystupujete jako tzv. „oprávněný“ nebo „osoba oprávněná“. Jestliže naopak jsou vůči vám vymáhány pohledávky, jste v řízení veden jako „povinný“ nebo „osoba povinná“.

Jak se bránit neoprávněné exekuci

Ne zcela ojedinělým případem omylu v exekučním řízení bývá situace, kdy exekutor do soupisu movitých věcí zahrne majetek někoho jiného, kdo nemá s exekucí nic společného. To se stane velice snadno. Majetek může být zapůjčen, patří blízké osobě nebo prostě někomu, kdo je u dané osoby na návštěvě nebo třeba v podnájmu. Správný postup je takový, že podáte u exekutora, jenž soupis pořídil, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pochopitelně je třeba doložit vlastnictví věci. Může se stát, že exekutor váš návrh zamítne, potom vám zbývá ještě možnost podání žaloby (tzv. excindační žaloba) u exekučního soudu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí. Do doby rozhodnutí soudu nesmí exekutor danou věc prodat.

Pokud se domníváte, že exekuce není oprávněná, podejte odvolání proti usnesení a nařízení exekuce, a to nejpozději do patnácti dnů od jeho doručení. Bohužel, odvolání v tomto případě nemá odkladný účinek, což znamená, že exekutor může i přes vaše odvolání zjišťovat a postihovat váš majetek. K realizaci exekučního příkazu, to jest k prodeji sepsaných věcí či k dražbě nemovitostí, ale může přistoupit exekutor až poté, co usnesení nabude právní moci, tedy až poté, co bude o odvolání rozhodnuto.

Může se také stát, že jste svůj dluh z části nebo celý uhradili ještě před započetím exekučního řízení, ale to bylo již zahájeno. Pokud máte úhradu závazků jak prokázat, podejte exekutorovi návrh na zastavení exekuce nebo částečné zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce.

Jestliže máte jakékoliv pochyby nebo nevíte, v jakém stavu je exekuční řízení, máte právo u exekutora nahlédnout do exekučního spisu. To platí i pro osobu oprávněnou, tedy věřitele, když má pocit, že se exekuční řízení protahuje.

Oběma stranám – věřiteli i dlužníkovi – se může stát, že narazí na nekorektního nebo liknavého exekutora. Dlužník může být například nespokojen s exekutorovým chováním, věřitel pak třeba se zbytečnými průtahy v exekučním řízení. Nejste-li s exekutorem spokojeni, máte možnost se obrátit se stížností na Exekutorskou komoru ČR. Odpovědný má také možnost obrátit se na exekuční soud a požádat o změnu exekutora.

Když je sotva na chleba

Život si s námi někdy neskutečně zahrává a může nastat situace, kdy nejste vůbec schopni hradit své pohledávky. V takovém případě máte možnost u exekutora podat návrh na odklad exekuce. Návrh však musí být podložen skutečností, že jste se bez svého přičinění ocitli přechodně v takovém postavení, že by prodlené provedení exekuce mohlo mít na vás či vaši rodinu negativní dopad. Zároveň nesmí odklad exekuce vážně ohrozit věřitele. Pokud tyto dvě věci řádně doložíte a odůvodníte, měl by vám exekutor vyhovět.

TEXT: MILOSLAV PAZDERA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Obávané exekuce