U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Novinky v pojištění chat a chalup

Kategorie: Hospodaření | Autor: rb

Chaty a chalupy, které stávají v malých osadách a na samotách, jsou častým cílem zlodějů nebo vandalů. Těm v povodí řek navíc hrozí vyplavení povodněmi. Proto jsme požádali PhDr. Jana Kábrta, tajemníka České asociace pojišťoven, aby odpověděl na několik otázek, týkajících se této velmi důležité problematiky.

* Jaká je v tomto směru nabídka pojišťoven? Jsou pro ně chataři a chalupáři zajímavými klienty?

Chataři a chalupáři jsou pro pojišťovny rozhodně zajímavou cílovou skupinou. Vždyť všichni dobře víme, jak je tento koníček v České republice rozšířen. Na českém pojistném trhu nabízí produkty určené pro pojištění jejich majetku zhruba 10 pojišťoven. Nabídka většiny z nich se vztahuje na škody způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, lavinou, pádem předmětů (stromů, stožárů apod.) a na škody způsobené odcizením (krádež, loupež). Výše uvedená základní pojistná ochrana může být rozšířena o doplňková pojištění: poruchy vodovodního zařízení, úmyslné poškození či zničení věcí, případně vandalizmus. U pojištění zařízení objektu lze připojistit elektroniku, jízdní kola, cennosti, starožitnosti apod.

* Je třeba pojistit zvlášť stavbu a zvlášť zařízení, nebo lze uzavřít smlouvu jedinou?

Obvykle se pro stavbu stanovuje pojistná částka zvlášť a pro zařízení také zvlášť, neboť jde o majetek rozdílného charakteru, s rozdílnými sazbami pojistného a škody na něm mohou vznikat nezávisle na sobě. Nicméně obojí lze samozřejmě pojistit pod jednou pojistnou smlouvou.

* Je možné ukázat na příkladu jednoho objektu – řekněme typické chatičky půdorysu 6 x 5 m s běžným zařízením – kolik roční pojištění stojí?

Cena pojištění, tedy pojistné, je stanoveno především na základě pojistné hodnoty majetku. Závisí však i na dalších faktorech, především na tom, zda je majetek pojištěn na novou nebo časovou hodnotu, jaké jsou výluky z pojištění, limity pojistného plnění nebo výše spoluúčasti, jaká je úroveň klientského servisu apod. Z toho vyplývá, že se případ od případu různí. Rozhodně ale nemohu doporučit orientovat se jen podle ceny, obzvláště ne podle nízké ceny. V této souvislosti bych rád upozornil na důležitou okolnost. Pojistná částka (což je horní hranice plnění pojistitele), by měla v každém případě odpovídat pojistné hodnotě. Pakliže je sjednaná pojistná částka v okamžiku pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěných věcí, jde o tzv. podpojištění a pojistitel poskytne pojistné plnění v odpovídajícím poměru nižší. Podpojištění často vzniká tehdy, když si pojistník, tedy ten, kdo pojistnou smlouvu uzavřel, neuvědomí, že pojištěný majetek za dobu často dlouhého trvání smlouvy značně zhodnotil, avšak původní pojistnou částku nezměnil.

* Jaké podmínky musí stavba splňovat, aby ji bylo možné pojistit? Jsou i některé nepojistitelné?

   Při sjednávání pojištění domácnosti pojišťovny vyžadují určitý stupeň zabezpečení a ochrany majetku proti vloupání. Stupeň požadovaného zabezpečení závisí na pojistné hodnotě majetku – od jednoduchých mechanických zabezpečovacích systémů až k náročným elektronickým zabezpečovacím systémům. Požadavky na zabezpečení se mohou u jednotlivých pojišťoven částečně lišit. Česká asociace pojišťoven se v tomto směru trvale zaměřuje na zvyšování a standardizaci kvality zabezpečovacích zařízení a služeb prostřednictvím své dceřiné společnosti, Certifikačního institutu ČAP, s. r. o. Nepojistitelným se může stát majetek, který se nachází v nejohroženější, tzn. čtvrté povodňové rizikové zóně.

* K jakým škodám v této kategorii dochází nejčastěji (jsou celková čísla za uplynulá léta)?

   Česká asociace pojišťoven nemá údaje o škodách na majetku občanů zvlášť pro rekreační objekty. Pokud se typu škod týká, nejčetnější jsou škody způsobené požárem a odcizením. Pochopitelně v letech, kdy jsme zažili na našem území katastrofické povodně, byla situace jiná.

* Nabízejí některé pojišťovny chatařům a chalupářům výhodnější nebo vstřícnější podmínky?

   Toto je věc relativní, protože produkt, který je pro jednoho klienta výhodný, může být pro jiného nevýhodný. Proto se domnívám, že rozhodující při výběru pojištění by mělo pochopitelně být, jak dalece ten který produkt odpovídá konkrétním potřebám – čili jaká pojistná rizika a za jakých podmínek kryje. Rozsah krytí je obsažen v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Zde je třeba soustředit se nejen na rozsah již zmíněných pojistných rizik, ale též na limity plnění, výši spoluúčastí eventuálně výluky z plnění. V tomto směru je nutné pojistné podmínky a pojistnou smlouvu dobře prostudovat. Máme zkušenost, že velké procento klientů jim nevěnuje dostatečnou pozornost, což je následně častým zdrojem nedorozumění při likvidaci škodní události.

* Jsou na trhu nějaké zvláštní novinky?

   Pojištění rekreačních objektů je poměrně standardní produkt s dlouhou tradicí a nelze hovořit o nějakých převratných novinkách na našem trhu. Pravda je, že v poslední době nabízejí pojišťovny i to, co dříve ve své nabídce neměly, tj. připojištění na taková pojistná nebezpečí jako je náraz dopravního prostředku, poškození způsobené únikem kouře, poškození způsobené aerodynamickým třeskem apod.

* Pozemky a úroda z nich jsou součástí některého z výše uvedených produktů, nebo se pojišťují samostatně?

   Pojištění pozemku nebo úrody na zahrádce nebývá předmětem pojištění. Ale mohu zde zmínit stavební součásti, např. vodovod, nebo příslušenství objektu, tedy oplocení, garáž, kůlnu apod. Tyto předměty samozřejmě pojistitelné jsou. Přístup pojišťoven se může i zde lišit v tom, zda jsou všechny tyto předměty zahrnuty v jedné pojistné částce, nebo je pro každý předmět specifikována pojistná částka zvlášť.

* Kde mohou zájemci o pojištění najít potřebné informace?

   Na stránkách www.cap.cz v nabídce produktů členských pojišťoven i na jejich webových stránkách či informačních linkách.

***

ČLENSKÉ POJIŠŤOVNY ČAP, KTERÉ NABÍZEJÍ POJIŠTĚNÍ BUDOV A REKREAČNÍCH DOMÁCNOSTÍ

Allianz pojišťovna, a. s.

e-mail: klient@allianz.cz

www.allianz.cz

bezplatná infolinka: 800 170 000

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

e-mail: pojistovna@cpp.cz

www.cpp.cz

tel.: 261 026 116

Česká pojišťovna a.s.

e-mail: cpas@cpoj.cz

www.cpoj.cz

klientský servis: 841 114 114

asistenční služba pro motoristy: 224 557 004

ČSOB Pojišťovna, a.s.

e-mail: info@csobpoj.cz

www.csobpoj.cz

tel.: 467 007 111

Generali Pojišťovna a.s.

e-mail: servis@generali.cz

www.generali.cz

bezplatná infolinka: 844 188 188

GOTHAER Allgemeine Versicherung AG

e-mail: gothaer@gothaer.cz

www.gothaer.cz

tel.: 233 089 811

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

e-mail: info@hvp.cz

www.hvp.cz

tel.: 222 515 657, 224 255 295, 222 521 428

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

e-mail: info@koop.cz

internet: www.koop.cz

bezplatná infolinka: 800 105 105

Pojišťovna Slavia a.s.

e-mail: pojisteni@pojistovna-slavia.cz

www.slavia.as

zelená linka: 800 100 011

UNIQA pojišťovna, a.s.

e-mail: uniqa@uniqa.cz

www.uniqa.cz

bezplatná infolinka: 800 120 020

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

e-mail: victoria@victoria.cz

www.victoria.cz

tel.: 221 585 111

Popisy k obrázkům

Pro zloděje bývá velmi nepříjemná přítomnost hlídacího psa v objektu; jeho štěkotu se bojí víc než eventuálního útoku

K ochraně chatových oblastí mohou přispět kontroly bezpečnostních agentur v nepravidelných a nepředvídatelných intervalech

Autor fotografií: FOTO IVAN TICHÝ A MARTIN MAŠÍN

Novinky v pojištění chat a chalup