Návrat keramických stropů

Keramické stropy v minulosti ovládaly stavební trh a i nyní patří k nejoblíbenějším řešením, především u rodinných domů. Stropy z pálených prvků vynikají vysokou variabilitou, lze je použít i pro nepravidelné půdorysy místností, jejich realizace je jednoduchá. Při dodržení předepsaného postupu jsou zcela bezpečné. Tradiční keramické stropy z Cihelny Hodonín se vrátily na trh pod značkou PROFIDECK.

 

Díky dobré akumulaci tepla zabraňuje keramický strop rychlým změnám teploty v místnosti

 

Keramické stropy ze stropních desek HURDIS a stropních vložek MIAKO tvoří vysoké procento všech realizovaných stropů v rodinných domech z konce minulého století. V té době si získaly největší oblibu pro svoji jednoduchost, přesnost a velkou únosnost. Jejich využití je však aktuální i v dnešní době. Díky dobré akumulaci tepla zabraňuje keramický strop rychlým změnám teploty v místnosti. V zimě tak nedochází k rychlému prochladnutí interiérů a v létě k jejich přehřátí. Keramický strop má tedy pozitivní vliv na tepelnou pohodu v domě. Stropy PROFIDECK umožňují montáž bez použití techniky. Je možné je ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva s vhodnou únosností, tedy jak páleného (např. PROFIBLOK), tak třeba vápenopískového (SENDWIX).

 

 

Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, případně železobetonový ztužující věnec

 

Keramické stropy PROFIDECK od společnosti KM Beta se v současné době používají pro rodinné domy i pro bytovou výstavbu, pro hotely, penziony, školy, kanceláře i zdravotnická zařízení. Systém PROFIDECK se používá také při rekonstrukci stropů. Tvoří jej keramické vložky KMB MIAKO 15/62,5 s rozměry 250×525×150 mm pro tloušťku stropu 210 mm, KMB MIAKO 19/62,5 s rozměry 250×525×190 mm pro tloušťku stropu 230, 250 nebo 270 mm a KMB MIAKO 23/50 s rozměry 250×400×230 mm pro tloušťku stropu 270 nebo 290 mm. Konstrukce stropu je navržena pro světlé rozpětí od 1,5 m do 7 m.

 

 

Jak postupovat při montáži
I když je montáž stropu včetně montáže a demontáže podpěr jednoduchá, musí ji provádět odborně způsobilý pracovník. Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, případně železobetonový ztužující věnec. V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce asfaltový pás, který brání zatékání betonové směsi do dutin zdicích bloků a zajišťuje rovnoměrnější tlakové namáhání v místě uložení stropu na zdivo. Stropní nosníky lze ukládat i do čerstvého maltového lože z cementové malty tloušťky 10 mm. To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na asfaltový pás.

 

Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125 mm

Rozpětí a podepření
Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125 mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 625 (500) mm. Aby byla zajištěna požadovaná rozteč, po obou stranách každého pole se osadí vždy po jedné vložce KMB MIAKO.
Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí byla maximálně 1 800 mm. KM Beta doporučuje vzepřít nosníky o hodnotu 1/350-tiny světlého rozpětí nosníků i v případech, kdy vzepětí není požadováno.
Podpěrné sloupky musejí být řádně zavětrované a podložené dvěma klínky, aby se daly snadno demontovat. Vzdálenost podpěrných sloupků ve směru vodorovných hranolových podpor nesmí být větší než 1 500 mm. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích musejí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpěr (průřezy hranolů a sloupků) musejí být stanoveny statickým výpočtem.

 

Výztuž
Stropní vložky KMB MIAKO, u nichž je pro všechny typy stropních konstrukcí jednotná délka 250 mm, se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí postupně od jednoho konce ke druhému. Vložky KMB MIAKO se na nosném zdivu ukládají v doporučené vzdálenosti minimálně 25 mm, aby je při betonáži nepodtékala betonová směs.
Monolitická deska nad cihelnými tvarovkami tloušťky 40, 60 a 80 mm musí být celoplošně vyztužena svařovanou sítí kari podle zvláštního předpisu. Délka přesahu jednotlivých sítí musí být minimálně 300 mm, tj. přes dvě oka.

 

Vložky MIAKO nesmějí být během montáže nadměrně zatěžovány

Betonáž
S betonáží lze začít, až když jsou vložky KMB MIAKO uloženy po celé délce nosníků. Dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu. Důležité je upozornění, že při betonáži se musejí používat manipulační pojezdová prkna uložená na příhradové výztuži nosníků, jelikož vstupovat přímo na vložky KMB MIAKO je zakázáno.
Před betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit. Jedině tak nebude nadměrně odsávána voda z betonu a bude zaručena požadovaná přilnavost. Pro zmonolitnění stropu musí být použit beton třídy C 20/25 dostatečně měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1. Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra, tak i ztužující věnec s betonovou vrstvou 40 až 80 mm nad vložkami KMB MIAKO dle statického výpočtu.
Postupuje se v pruzích ve směru nosníků. Beton by se neměl hromadit na jednom místě, protože vložky MIAKO nesmějí být během montáže nadměrně zatěžovány. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu, dokud řádně nezatvrdne. Podpěry nosníků je možné odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti dané třídy betonu C 20/25. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.

Více o keramických stropech PROFIDECK najdete na www.profiblok.cz. Přehled materiálů KM Beta vč. podrobných informací je uveden na www.kmbeta.cz.

TEXT: REDAKCE
FOTO: KMBETA

 

Návrat keramických stropů