U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MÁ VAŠE STUDNA PLATNÉ POVOLENÍ?

Kategorie: Právo | Autor: PETR PETŘÍČEK

Máte studnu a používáte z ní vodu? Zjistěte si včas, zda budete mít i po 1. lednu 2008 pro takový odběr vody platné povolení. Jinak vám hrozí pokuta až ve výši 50 tisíc korun.

Každá studna vzniklá po roce 1955 musí mít stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. K čerpání vody z ní je však ještě nutné vlastnit i povolení k odběru podzemních vod.

Podnikatelé a pronajímatelé

Pokud využíváte vodu ze studny k podnikání a máte řádně povolený její odběr, musíte stejně do 1. července 2007 zažádat o prodloužení stávajícího povolení, protože vám ke konci roku přestane platit. Výjimku tvoří pouze povolení vydané po 1. lednu 2002, protože je už v souladu s novým vodním zákonem a zůstává nadále platné.

   Pro chalupáře může být obzvlášť důležitá informace, že povolení si musí obstarat nebo prodloužit i majitelé studní u chalup a chat, které příležitostně pronajímají. Podnikatelé, kteří odebírají vodu ze studně bez povolení, mohou dostat pokutu až 10 milionů korun.

Zásobování domácnosti

V klidu mohou zůstat lidé, kteří mají povolení k odběru vody ze své studny a používají ji k zásobování domácnosti. Tím je míněna voda k mytí, vaření, zalévání zahrady, napouštění bazénu a napájení zvířat. Jejich povolení platí dál.

   V řadě případů však majitelé studní doposud žádné povolení k odběru vody z ní nemají. Orientace v pravidlech, kdo potřebuje či nepotřebuje povolení nebo jeho prodloužení je trochu složitější, protože kromě toho, k čemu je voda využívána, hraje roli také datum, kdy byla studna vybudována. Zákon rozlišuje tři skupiny: a) studny vybudované či povolené před 1. 1. 1955, b) mezi 1. 1. 1955 a 1. 1. 2002, c) po 1. 1. 2002.

   V případě, že vaše studna vznikla před rokem 1955, byste hledali povolení k odběru vody zbytečně, protože tehdy se ještě nevydávalo. Takové studny jsou tedy povoleny automaticky.

   Máte-li studnu vybudovanou mezi rokem 1955 a 2002 a vodu z ní používáte jen k zásobování domácnosti, musíte mít povolení, ale nepotřebujete je prodlužovat. Používáte-li vodu ze studny k podnikání, musíte povolení mít a do 1. července 2007 zažádat o jeho prodloužení.

   Majitelé studní vybudovaných a povolených po 1. 1. 2002 nepotřebují povolení k odběru vody prodlužovat. Přehledné shrnutí

Povolení musí mít: Všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu. Povinnost mít povolení platí již od roku 1955.

Povolení mít nemusí: Majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955, protože jsou povoleny automaticky. Dále majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají.

Prodloužení potřebují: Podnikatelé a drobní živnostníci, kteří vodu ze studny používají k podnikání, jejichž povolení začalo platit před lednem 2002. Zažádat by měli na vodoprávním úřadu do 1. července 2007. Prodloužení nepotřebují: Majitelé domů, chat a chalup, kteří vodu ze studny využívají pouze k zásobování domácnosti (včetně zalévání zahrady či napouštění bazénu). V povolení však musí být uvedeno přímo, že jde o zásobování domácnosti či rekreačního objektu.

   Také podnikatelé a živnostníci, jejichž povolení nabylo platnosti po 1. lednu 2002.

Když je studna načerno

Může se stát, že ke studni nemáte žádné papíry. Buď nikdy neexistovaly, nebo jste je neobdrželi při koupi domu či chalupy, anebo se ztratily. V takovém případě je nutné si dokumenty (stavební povolení a povolení k odběru vody) ke studni opatřit.

Stavební povolení

Když vám chybí stavební povolení ke studni, zajdete na vodoprávní úřad a zeptáte se, jestli bylo někdy vydáno. Když se na úřadě najde, je to dobré. V opačném případě je na úřadu, aby vám dokázal, že studna byla vybudována načerno. Pokud se ukáže, že je studna načerno, zahájí úřad řízení o jejím odstranění a může udělit pokutu až 50 tisíc korun. Když to nedokáže, je studna povolena, ale musí se k ní doplnit dokumentace tak, jako kdyby se stavěla nová studna.

Povolení k odběru vody

Jestliže nemáte povolení k odběru vody ze studny, zajdete také na vodoprávní úřad a zjistíte, zda bylo vydáno a jestli ještě platí. Pokud se najde a je platné, můžete vodu čerpat.

   Když se povolení k odběru vody vůbec nenajde, nebo najde, ale je už neplatné, musíte zažádat o nové povolení. Dokud nezačne platit, nesmíte vodu čerpat.

   V některém případě se povolení najít nemůže, protože studna vznikla před rokem 1955, kdy papírová povolení ještě nebyla. Majitel takové studny žádné povolení nepotřebuje.

Neznáte stáří studny?

V současnosti nemusíte stáří studny nijak dokazovat. Kdyby však přišla kontrola, je třeba prokázat, že studna je skutečně starší než z roku 1955. Postačí k tomu čestné prohlášení, svědectví souseda, dokumentace k domu nebo stará mapa, v níž je studna zakreslena. Jestliže majitel studny neprokáže její stáří, je na úřadu, aby dokázal shromáždit důkazy o tom, že je studna mladší.

Odběr povrchové vody

Nejen k čerpání podzemní vody ze studny musí být povolení, je ho třeba v určitých případech i pro odběr povrchové vody, například z potoka. Aby povolení bylo platné i od roku 2008, je nutné zažádat o jeho prodloužení do 1. července 2007. Kdo musí mít povolení: Každý, kdo k odebírání povrchové vody pro vlastní potřebu používá nějaké technické zařízení, třeba čerpadlo, ruční pumpu nebo trkač.

Povolení nepotřebuje: Každý, kdo odebírá povrchovou vodu bez použití technického zařízení (nabírá ji konví, vědrem apod.). Dále ten, kdo se snaží změnit tok povrchové vody, protože by jinak způsobila škodu. Kdo musí žádat o prodloužení: Všichni, kdo mají povolení, s výjimkou těch, jejichž povolení začala platit po 1. lednu 2002.

Vypouštění odpadních vod

Se skončením roku 2007 přestanou platit i povolení k vypouštění odpadních vod. Také v tomto případě je třeba požádat do letošního července o prodloužení povolení.

Povolení potřebuje: Každý, kdo vypouští odpadní vody do povrchových vod nebo do země. Také majitelé septiků a čističek nenapojených na kanalizaci.

Povolení nepotřebuje: Kdo vypouští odpadní vodu do kanalizace. Majitelé septiků a čističek napojených na kanalizaci a majitelé bezodtokových žump.

Kdo potřebuje prodloužení: Kdo má povolení, s výjimkou těch, jejichž povolení začala platit po 1. lednu 2002.

   Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských nebo jiných stavbách, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, např. voda z WC, myčky, pračky apod.

   Pokud vám úřad vypouštění odpadních vod z důvodů nesplnění určitých limitů kvality vody nepovolí a nemáte možnost se napojit na kanalizaci, zbývá vám ještě šance v podobě žumpy. Na tu je třeba stavební povolení a kolaudace, ale nikoliv povolení k vypouštění odpadních vod. Žumpa je bezodtoková jímka, kterou je třeba pravidelně vyvážet. Majitel si musí uschovat doklady, že žumpu nechává vyvážet do čistírny odpadních vod.

Zalévání zahrady odpadní vodou

Užívat odpadní vody ze septiku nebo žumpy k zalévání zahrad apod. lze pouze v případě, že tyto vody nemohou vniknout do vod podzemních ani je ohrozit (jde zejména o ochranu podzemních vod v blízkých studnách). Pokud by ke znečištění či ohrožení podzemních vod došlo, jedná se o nedovolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních, za které lze uložit pokutu.

   Pokud odpadní vody nemohou znečistit ani ohrozit vody podzemní, lze zalévání provádět a není k tomu zapotřebí žádné povolení.

   Doporučujeme informovat se u příslušného vodoprávního úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností) ohledně hydrologických podmínek v místě vypouštění, tj. zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních (v pochybnostech bude zapotřebí zpracovat hydrogeologický posudek).

   V souvislosti s novým vodním zákonem se více lidí bude zajímat o to, zda je možné získat finanční dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod. Bohužel tato možnost zatím není. Dotace jsou poskytovány pouze obcím, a to na větší akce jako je zřízení obecní čističky odpadní vod nebo obecní kanalizace.

Kam pro povolení a prodloužení

Ve všech případech (k odběru vody ze studny, z povrchových vod i k vypouštění odpadních vod) vydává povolení i jeho prodloužení vodoprávní úřad. Pro domácnosti, které čerpají vodu pouze pro svoji potřebu, je vodoprávním úřadem zpravidla odbor životního prostředí na pověřeném obecním úřadě, pod níž obec spadá.

   V případě podnikatelů a drobných živnostníků je vodoprávním úřadem zpravidla odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, což je radnice některého z velkých měst. To samé platí i pro žádost o povolení a jeho prodloužení k vypouštění odpadních vod.

***

POTŘEBNÉ DOKLADY

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod potřebujete:

* vyplněný formulář, který obdržíte na vodoprávním úřadu nebo najdete na www.zanikpovoleni.cz

* stávající povolení nebo jeho úředně ověřenou kopii, kopii stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.

V případě, že nestihnete termín 1. července 2007, můžete požádat o vydání nového povolení. Budete však k tomu potřebovat větší počet dokladů a také víc peněz.

K žádosti o povolení potřebujete:

* vyplněný formulář (viz výše)

* mapu v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě 1 : 25 000), v níž je studna schematicky zakreslena

* kopii katastrální mapy s vyznačením místa studny

* vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tedy hydrogeologa

* kopii stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí

* stanoviska, souhlasy a jiná opatření orgánů státní správy, pokud máte studnu v ochranném pásmu chráněné oblasti KOLIK ZAPLATÍTE

* povolení k odběru vody – zdarma

* stavební povolení – 300 Kč

* hydrogeologický posudek – 3000 až 5000 Kč

* projekt – 1500 až 4000 Kč

Kde hledat informace

www.zanikpovoleni.cz – informační portál k povolování odběru a vypouštění vody

www.cah.cz – Česká asociace hydrogeologů

www.portal.gov.cz – portál veřejné správy, v sekci městské a obecní úřady lze vyhledat příslušné odbory životního prostředí, tedy vodoprávní úřady

www.studny.info – vše o studních

www.geolog.cz – odkazy na geology, vrtaře a akreditované laboratoře

www.env.cz/www/geo-experti.nsf /category – seznam expertů na geologii. Na těchto stránkách si můžete vybrat hydrogeologa

Na telefon 800 101 197 můžete bezplatně volat infolinku Ministerstva zemědělství ČR, na které vám zodpoví nejčastější dotazy.

O autorovi| TEXT: PETR PETŘÍČEK

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: PETRA DOHNALOVÁ, GARDENA

MÁ VAŠE STUDNA PLATNÉ POVOLENÍ?