U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor: rb

Novely zákonů o požární ochraně nabývají účinnosti 1. lednem 2001. Jde o zákon č. 237/2000, kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a o zákon 238/2000, o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů. Základem těchto změn je skutečnost, že se zřizuje Hasičský záchranný sbor ČR, jehož základním posláním je chránit životy azdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Tvoří jej generální ředitelství, které je součástí MV, a hasičské záchranné sbory krajů. Zákon o integrovaném bezpečnostním systému a o změně některých zákonů nabývá účinnosti ke stejnému datu a stanoví působnost a pravidla koordinovaného postupu složek integrovaného záchranného systému (těmito sloožkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany na okresech, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR) při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (účinnost 1. 1. 2001) stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje a stím související působnost správních úřadů, krajů a obcí. Zákonem č. 242/200 Sb., o ekologickém zemědělství se stanoví podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin. Dále upravuje systém osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním tohoto zákona.

PŘIPOMÍNÁME