U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Králíkárna versus psí bouda

Kategorie: Právo | Autor: trs, KRESBA JIŘÍ NOVÁK

* Již třináct roků máme blízko sousedova plotu oddychové místečko – a nyní si soused postavil na své straně králíkárnu zhruba 1,5 metru od naší houpací lavice. Na naši prosbu, zda by ji nepřemístil, řekl, že my máme blízko jeho plotu srovnané dříví a naše psí bouda je od něj jen 1 metr. Prosím o radu, jaké mají být v tomto případě dodrženy vzdálenosti. Pokoušel jsem se to zjistit na oddělení životního prostředí MÚ, ale dostalo se mi poměrně vyhýbavé odpovědi.

(J. V., Chlumec nad Cidlinou)

Úpravu takzvaných sousedských práv najdeme v občanském zákoníku v ust. § 127, které stanoví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného anebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména: nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami svého pozemku nebo stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním, vibracemi, nesmí nechat chovná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době, odstranit ze své půdy kořeny stromu nebo odstranit větve stromu přesahující na jeho pozemek. Uvidím pouze příklady mnohotvárnosti situací, které mohou nastat. Váš případ, ačkoliv neuvádíte, proč vám králíkárna vadí, lze podřadit pod povinnost neobtěžovat sousedy nad míru přiměřenou poměrům pachy, případně tekutými či pevnými odpady nebo stíněním, jde tedy o tzv. imise. Je zde však problém s chápáním pojmu “nad míru přiměřenou poměrům”, neboť zákonem není tento pojem vysvětlen, není stanovena žádná hranice. Každou situaci je tedy třeba posoudit s ohledem na okolnosti. Zákonem není stanoveno ani v jaké vzdálenosti od plotu je možné cokoliv, vyjma stavby, zřídit, obecně se však doporučuje ponechat od hranice pozemku pruh asi 20 cm. Podle mého názoru však králíkárna může pachem zcela jistě více obtěžovat souseda než psí bouda. Pokud není možná dohoda, rozhodně se můžete se svou stížností obrátit na obecní úřad (MÚ), který je jako správní orgán příslušný k ochraně sousedských práv. Především v souladu s ust. § 5 občanského zákoníku může příslušný orgán státní správy předběžně zakázat zásah do pokojného stavu nebo může uložit, aby byl předešlý stav obnoven. Orgán státní správy by měl postupovat podle správního řádu (z. č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a podle § 32 cit. zák. provést skutková šetření zaměřená na zjištění posledního pokojného výkonu vlastnického práva, zjistit, zda došlo k zásahu do tohoto výkonu a zda zásah splňuje podmínky uvedené v ust. § 5 obč. zák., tedy zda došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. I tato cesta však může selhat a vám, pokud budete trvat na řešení celé záležitosti, nezbude nic jiného, než se domáhat ochrany u příslušného soudu. Šlo by zřejmě o tzv. negatorní žalobu, kterou se budete domáhat zákazu určitého chování. Podle vašeho dotazu však nelze říci, zda správní či soudní řízení skončí ve váš prospěch (ust. § 127 obč. zák. může každý vykládat ze svého pohledu; je třeba posoudit situaci podle místního šetření, znaleckého posudku atd.). Pokud tedy budete chtít jít nad rámce dohody, doporučuji konzultaci s právníkem.

Králíkárna versus psí bouda