U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KOLIK STOJÍ ARCHITEKT

Kategorie: Peníze | Autor: Podle podkladů České komory architektů připravil AR

Pro úspěšnou realizaci stavby musí být splněna celá řada podmínek. Jednou z nejpodstatnějších je úroveň kvality vztahu mezi klientem (investorem), architektem a dodavatelem (stavební firmou). Úspěšnost realizace díla je pak přímo úměrná kulturní a odborné úrovni všech těchto aktérů, a také stavu kultury obecně.

Vztah mezi klienty a architekty prochází v posledních letech podstatnými proměnami, je ovšem stále poznamenán mnoha pozůstatky zděděných zvyklostí a předsudků. K nejčastějším patří, že je práce architekta stále ještě mnohdy vnímána jako něco nadbytečného, někdy snad nezbytného pro úřad, ale jinak vlastně spíše obtěžujícího, zdržujícího a drahého. Architektova práce navíc není pro svoji abstraktní povahu zdaleka tolik patrná jako vznik stavby samotné. Navíc je to práce vysoce kvalifikovaná a tudíž nutně dražší než práce méně kvalifikované. Platí tu ovšem obecná zkušenost, že díla pořízená za nízké honoráře vyžadují obvykle nesrovnatelně vyšší náklady na realizaci. Klientovi pak často až v průběhu užívání stavby postupně vyplouvají na povrch všechny nedostatky špatně udělaného projektu. Přitom právě dobře zpracovaný projekt může na stavbě samé ušetřit kvalitním tvarovým, dispozičním, provozním a technickým řešením nemalé stavebníkovy finanční prostředky.

Vyznat se v pojmech

Honorář je finanční ohodnocení výkonů architekta, které vedly k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli. Výkony architekta jsou činnosti, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo určeného cíle. Jednotlivé výkony jsou začleněny do výkonových fází , přičemž se dělí na výkony základní a výkony zvláštní. Výkonová fáze je sled výkonů, jejichž výsledkem je určitý dílčí cíl (například návrh stavby, vypracování dokumentace k žádosti o povolení (rozeznává se devět výkonových fází). Kategorie staveb slouží k rozlišení staveb podle nároků, které jsou kladeny na jejich navrhování, projektování a provádění. Honorářové zóny slouží ke stanovení výše honorářů pro jednotlivé kategorie staveb (rozeznáváme honorářové zóny I. až V. odpovídající pěti kategoriím staveb – stavby obytných domů odpovídají kategorii I.). Započitatelné náklady jsou celkové náklady stavby, od nichž se odvozuje příslušná procentuální sazba honoráře. Při jeho stanovení předem za celou stavbu je nutno vycházet zpravidla z odborného odhadu nákladů. Časový honorář se vypočítá podle hodinových sazeb uvedených v následující tabulce:

Hodinové sazby časového honoráře

Kategorie výkonů    
   
   
   Honoráře v Kč/hod

A –    odborné výkony velmi vysoce kvalifikované

   koncepční a koordinační    
   
   nad 600

B –    odborné výkony vysoce kvalifikované    400 – 600

C –    odborné výkony středně kvalifikované    250 – 400

D –    odborné výkony méně kvalifikované    100 – 250

E –    pomocné práce nekvalifikované

   nebo málo kvalifikované    
   
   50 – 100

Vedlejší náklady se účtují paušálně nebo podle jednotlivých dokladů o jejich vynaložení, například poplatky za poštovné a telefon, náklady na rozmnožování dokumentace, cestovní náhrady za cesty do vzdálenosti větší než 15 km od pracoviště, odlučné a náklady na cesty do místa bydliště, aj. Faktura, předkládaná architektem objednavateli k proplacení může být sestavena z těchto položek: – základní honorář odpovídající základním výkonům provedených výkonových fází, a to pro každou stavbu nebo objekt zvlášť, – vedlejší náklady, pokud bylo jejich účtování ve smlouvě dohodnuto, – daň z přidané hodnoty podle platného daňového zákona. Základní honorář se stanoví procentem ze započitatelných nákladů stavby v rozpětí honorářové zóny odpovídající příslušné kategorii stavby . Výše celkového základního honoráře za provedení všech výkonových fází se řídí podle výše započitatelných nákladů stavby nebo objektu a podle honorářové zóny , ke které stavba nebo objekt náleží, přičemž se používá honorářová tabulka pro určení celkového základního honoráře:

Stanovení celkového základního honoráře (stavby obytných domů – kategorie I.)

Započitatelné náklady v mil. Kč    Procentuální sazba honoráře

   
   
   
   od    do

0,5    
   
   
   6,79    8,15

1   
   
   
   6,74    8,10

2    
   
   
   6,73    8,05

3    
   
   
   6,72    8,00

4    
   
   
   6,71    7,96

5    
   
   
   6,70    7,91

Celkové základní honoráře pro stavby nebo objekty se započitatelnými náklady pod 0,5 mil. Kč se stanovují individuálně s přihlédnutím k hodnotám uvedeným v tabulce. Výše honoráře mezi dolní a horní mezí téže honorářové zóny se stanovuje s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta, například použití zvláštních materiálů a konstrukcí.

Celkový základní honorář se dělí na jednotlivé výkonové fáze 1 až 9:

1. příprava zakázky 1 %

2. návrh stavby 10 %

3. vypracování dokumentace k územnímu řízení 9 %

4. vypracování dokumentace pro stavební řízení 19 %

5. vypracování dokumentace pro provedení stavby 24 %

6. vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby 7 %

7. spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli 1 %

8. spolupráce při provádění stavby 28 %

9. spolupráce po dokončení stavby 1 %.

Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při modernizaci se zvyšuje základní honorář o 20 až 33 %.

* * *

Tip pro orientaci v cenách

Publikace Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vydaná Českou komorou architektů v Praze, obsahuje mechanismy konstrukce cen projektových prací a souvisejících služeb, které vytvářejí základ pro sjednávání smluvních cen v rámci tržní nabídky a poptávky.

KOLIK STOJÍ ARCHITEKT