U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kdo povolí stavbu garáže?

Kategorie: Právo | Autor: P.K., KRESBA JIŘÍ NOVÁK

* Soused ohlásil na obecním úřadě stavbu garáže o zastavěné ploše 18 m2 a bylo mu sděleno, že proti ní není námitek. Nyní jsem se dozvěděl, že jde o jednoduchou stavbu a zdejší obec neměla pravomoc takovou stavbu vůbec povolovat. Povolena však byla. Existuje ještě možnost dát tuto záležitost do pořádku v souladu se stavebním zákonem?

(J. W. Praha)

Z dotazu plyne, že vámi zmiňovaná obec nevykonává funkci stavebního úřadu. To by totiž daná situace nemohla vůbec nastat, neboť stavební úřady mají pravomoc rozhodovat zásadně o všech druzích staveb, o jejich umísťování, povolování, kolaudacích atd., bez omezení. Vámi zmiňovaný případ však s největší pravděpodobností souvisí s § 124 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen “stavební zákon”). Právě podle něho lze totiž přenést na obce, které jinak stavebními úřady nejsou, část jejich pravomoci, a pak se může stát, že dojde i k jejímu překročení. Podle § 124 odst. 1 citovaného zákona může krajský úřad na žádost obce, která není stavebním úřadem a má podmínky pro odborné rozhodování o stavebně technických záležitostech, určit, že obec bude vykonávat tuto část pravomoci stavebního úřadu:

a/ vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde o kulturní památky,

b/ určovat, zda jí ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce (§ 55 odst. 2 a 3), s výjimkou stavebních úprav a udržovacích prací na kulturních památkách, vyžadují stavební povolení, a v těchto případech stavební povolení vydávat,

c/ přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a nařizovat jejich odstranění,

d/ přijímat ohlášení lhůty, do kdy bude odstraněna drobná stavba a informační, reklamní a propagační zařízení (§ 88 odst. 5),

e/ kolaudovat stavby a jejich změny, ke kterým vydala stavební povolení,

f/ zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu (§ 98 až §104).

Takto pověřené – určené obce tedy nemohou v žádném případě povolovat jednoduché stavby, jejichž výčet je uveden v § 139b odst. 5 stavebního zákona, jako novostavby. Nicméně i tak mají dostatek pravomoci k tomu, aby různé stavební záměry chatařů a chalupářů pokryly. Stavbu garáže o zastavěné ploše 18m2 ale taková obec povolit nemohla. Povolila-li ji, postupovala v rozporu se zákonem. Pokud jde o nápravu takového stavu, je si třeba předně uvědomit, že podáním ohlášení stavby se žádné správní řízení nezahajuje, a že písemné sdělení, že proti ohlášené stavbě není námitek, není správním rozhodnutím obecního úřadu ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Jde o tzv. jiné opatření povolujícího orgánu, a proto k případné nápravě nelze použít prostředky stanovené ve správním řádu, jako např. řízení mimo odvolání. Na takové případy je však pamatováno v § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle něho opatření orgánů obce v přenesené působnosti, což je právě i daný případ, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem, jakož i v dalších v něm uvedených případech, zruší krajský úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, ve lhůtě stanovené krajským úřadem. V daném případě se lze tudíž obrátit s návrhem o nápravu na příslušný krajský úřad.

Kdo povolí stavbu garáže?