U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Oprava studny

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Někdy není třeba hned stavět studnu novou, stačí, když opravíte tu původní, ale nepoužívanou. Mělkou starou šachtovou studnu můžete částečně opravit i sami. Opravu hlubší a vrtané studny nezvládnete bez odborné firmy. Určitě ale oceníte, že původní studna byla postavena podle normy. Její oprava je pak mnohem snadnější a levnější. Nejdříve studnu musíte vyčistit. K tomu použijete výkonné kalové čerpadlo o příkonu nejméně 500 W, poháněné třífázovým motorem. Po vyčerpání nečistot stěny omyjte proudem čisté vody z kalového čerpadla. Pokud není studna hlubší než 6 metrů můžeme to udělat sami z povrchu, u hlubších studen však nepokračujte bez odborníků. V žádném případě do studny sami a bez jištění nesestupujte – můžete se otrávit zemními plyny nebo oxidem uhličitým, být zavaleni zdivem či zeminou! K opravě někdy stačí vyměnit jen vrchní část studny nebo poškozené roubení. Rozpadlá stěna se dá opravit použitím betonových skruží na cihelném podkladě a obnovením násypu štěrku a štěrkopísku na dně studny. Studna s méně poškozeným zdivem se jen vyčistí a zdivo opraví tam, kde je třeba. Stěny se potřou chlorovým vápnem nebo vápenným mlékem. Mělkou zděnou studnu můžete “prohloubit” také vrtem. Dno se posléze vybetonuje, na beton se osadí skruže, stěny se nabílí páleným vápnem (nikoliv vápenným hydrátem!), obnoví se dlažba na povrchu a okolí upraví. Problém bývá se starým sacím potrubím ve studni. Vyjmutí bývá obtížné a v každém případě je nutné zavolat studnaře! Odborníci proto radí je tam raději nechat a použít nové z polypropylenu. Po vyčištění a opravě studny je třeba udělat rozbor vody a požádat stavební úřad o povolení obnovení provozu. K žádosti přiložíte katastrální snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření majitelů sousedních pozemků a vyjádření autorizované laboratoře. Bohužel počítejte s tím, že souhlas udělen být nemusí, zvláště v případě, že nejsou dodrženy ochranné vzdálenosti od zdrojů znečištění, nebo když hrozí nebezpečí “strhnutí” vody okolním studnám. Jak již bylo několikrát řečeno, stavba i oprava studny jsou náročné a nebezpečné práce a přísluší jen profesionálům. Pro nenapravitelně svépomocné stavitele přesto několik dobrých rad pro přežití: Každý den před prvním spuštěním musíte zjistit, zda ve studni nevznikly škodlivé plyny, především oxid uhličitý a metan. Vytlačit se dají například ventilátorem. Do málo hluboké studny stačí vhodit například hořící slámu, která oxid vytlačí ven. Lehčí metan po čase vyprchá sám. První sestup pak musí vykonat osoba jištěná na laně dvěma dalšími osobami, připravenými jej ihned vytáhnout.

Oprava studny