Katastr všedních dnů

Rubrika: Právo

V České republice jsou v katastru nemovitostí zapsány různé nemovitosti, patřící 6,7 milionům vlastníkům. K jeho zásadní změně dojde až v příštím roce, kdy by měl být vydán nový katastrální zákon. Ovšem jeho funkce je stále obměňována.

Katastr všedních dnů

Zápisy do katastru nemovitostí se provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Vkládat lze jen na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu nebo na základě rozhodnutí soudu. Záznam je úkon katastrálního úřadu a jeho předmětem jsou věcná práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se, popř. zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiné právní skutečnosti (veřejné dražby apod.) a na základě listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy k nemovitostem. Poznámka má pouze signalizační charakter a upozorňuje, že o nemovitosti bylo zahájeno určité řízení, nebo že vlastník nemovitosti má určitá omezení dispozičních práv.

Řízení na katastrálním úřadě má svá přesná pravidla. Od roku 1992, kdy vešel v platnost zákon o katastru nemovitostí České republiky (344/1992 Sb.), jich byla vydána řada. Uvedeme některá z poslední doby.

Jednotný závazný formulář

Zkušenosti katastrálních pracovišť ukázaly, že je nezbytné stanovit pro návrh na zahájení vkladového řízení jednotný závazný formulář. Jen tak lze zaručit jednotnost a přehlednost a snížit počet chyb v předkládaných návrzích. Je to nezbytné zejména nyní, kdy navrhovatelé mají možnost využít formuláře webové. Jednotný závazný vzor je v příloze katastrální vyhlášky č. 401/2011 Sb. a používá se povinně od 1. 1. 2013.

Formulář lze vyplnit v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která umožňuje dálkový přístup. Vysvětlivky (pokyny) k vyplnění tohoto formuláře jsou na webové stránce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz) v sekci „formuláře“ v oddíle „podání pro katastr nemovitostí“.

Došlo ke zpřesnění geometrického a polohového určení hranic pozemků. Jejich průběh byl v terénu dotčenými vlastníky upřesněn a pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě podle výsledku zeměměřické činnosti. Toto zaměření nahrazuje v podstatě dosavadní běžné vytyčování hranic pozemků a znamená konečné řešení průběhu vlastnických hranic pozemků v terénu.

Do katastru se zapíše na základě ohlášení vlastníka pozemku, které musí být doloženo vlastnoručně podepsaným souhlasným prohlášením všech okolních vlastníků, z něhož je zřejmá jejich shoda s průběhem upřesněné hranice. Součástí prohlášení je geometrický plán, na kterém okolní vlastníci potvrdí, že hranice nejsou sporné, že souhlasí s tím, aby byly takto evidovány v katastru a že je budou respektovat.

Zpřesněním geometrického a polohového určení pozemku dochází současně ke zpřesnění geometrického a polohového určení rozsahu věcných břemen k částem změnou dotčených pozemků (pokud byl jejich rozsah dříve vymezen).

Nové správní poplatky

Dosavadní správní poplatky za přijetí návrhu na vklad byly v platnosti od 26. listopadu 1994 a od té doby nebyly měněny. Po úpravě zaplatíme od ledna 2013: – za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 1000 Kč – za přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby, pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čistění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely 1000 Kč za každý návrh, nejvýše v úhrnu 10 000 Kč.

TEXT: ING. BOHUMIL KUBA
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Katastr všedních dnů