U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kam umístit vodič?

Kategorie: Právo | Autor: Barbora Trsková

PORADNA

Pracovníci energetických závodů bez našeho souhlasu přemístili venkovní vodiče 380 V z uhnilého sloupu na rizolet naší chalupy. Jsou uchyceny na konzolách pozednic rizoletu a jejich vzdálenost od oplechování je 15 cm. Okrajový vodič je jen 1 m vzdálen od plechové střechy. Toto umístění nám neumožňuje nátěr štítu a údržba celé střechy je nebezpečná. Žádáme vás o radu, jak přinutit pracovníky rozvodných závodů, aby opět postavili do blízkosti sloup a vodiče přemístili. (F. B., Vrchlabí)

Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích jsou upraveny v zákoně číslo 222/1994 Sb. a zde jsou také stanovena práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené a výkon státní správy na tomto úseku. Ve vašem případě je však nutné vzít v úvahu i stavební zákon, neboť pokud pracovníci energetického závodu přemísťovali elektrické vedení a byla změněna jeho trasa, mělo být podle mého názoru toto přinejmenším ohlášeno stavebnímu úřadu. Dle ust. § 56 stavebního zákona se stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje pouze v případě, že jde o stavební úpravy elektrického vedení bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa. Stavební úřad měl tedy zkoumat, zda je možné přemístit elektrické vedení tak, jak píšete. Mám zato, ač samozřejmě pouze z vašeho dotazu nemohu celou situaci objektivně posoudit, že energetické závody nepostupovaly v souladu se shora uvedeným zákonem č. 222/1994 Sb. V ustanovení § 19 citovaného zákona jsou totiž stanovena ochranná pásma, ve kterých je zakázáno např. zřizování staveb, vysazování chmelnic, provádění některých činností atp. Není zde sice zakázáno přemístění elektrického vedení do blízkosti staveb, ale je zcela evidentní, že rozsah ochranného pásma by měl být zachován. Ochranné pásmo venkovního vedení je dle § 19 odst. 4 cit. zák. vymezeno svislými rovinami, které si “spustíme” po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na ně. Tato vzdálenost činí na každou stranu od krajního vodiče vedení:

a) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m

e) u napětí nad 400 kV 30 m

Toto ve vašem případě splněno není a energetické závody jako vlastník vás nemohou omezovat v užívání vaší nemovitosti a ohrožovat vaše zdraví. Řešení vašeho problému však i přes výše uvedené skutečnosti nemusí být jednoduché. Bylo by asi vhodné obrátit se na obecní úřad, resp. stavební úřad, a zde zjistit, zda bylo nutné ohlášení či stavební povolení a o jakou změnu stavby šlo. Dále vám mohu poradit, abyste se obrátil na Státní energetickou inspekci (§ 37 a násl. citovaného zákona), která je v této oblasti orgánem státní správy podřízeným ministerstvu a podle ust. § 38 odst. 4 poskytuje bezúplatně odbornou pomoc a konzultace v rozsahu své působnosti.

Kam umístit vodič?