Kácení dřevin

Rubrika: Právo

Chystáte se na podzim pokácet na zahradě vzrostlý strom? Bez povolení nyní můžete odstranit ze svého pozemku pouze ovocné stromy.

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení vstoupila v platnost 1. listopadu 2014. Na jejím základě je zpřísněna ochrana stromořadí a také si díky ní majitel může na svém pozemku bez povolení kácet pouze ovocné stromy. Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2014 Sb.

Přináší rovněž zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel nemusí ve správním řízení žádat o povolení pokácet pouze ovocné dřeviny, které se nacházejí na jeho pozemcích.

Vyhláška také upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci (také v rekreačních objektech i v zahrádkářských koloniích) včetně většiny nádvoří, náměstí či parků. Jde tedy o druh plochy se způsobem využití pozemku pro zeleň. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade stále velký důraz na ochranu alejí.

Kácení a prořezávání stromů

Podmínky kácení a prořezávání stromů upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona. Stromy soukromých majitelů, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm, je možné kácet bez povolení.

Zákonem je regulováno také kácení souvislých porostů keřů, které je bez povolení možné až do celkové plochy 40 m2. Kácení stromů a keřů na soukromých pozemcích se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, které je obecně považováno v době od 1. října do 31. března.

Toto období však není zákonem přesně stanoveno. Je však doporučováno i z toho důvodu, že v té době nehnízdí ve větvích či v dutinách stromů ptáci, kteří jsou rovněž obecně chráněni. Zákaz úmyslného vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, a poškozování nebo ničení jejich hnízd vychází ze směrnice EU a je zakotven v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

Podmínky kácení stromů

Nejsou-li stromy součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, můžeme je pokácet za těchto podmínek:

  • U zdravého stromu (pokud nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví či majetku), který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, je potřeba vyjednat si povolení od příslušného úřadu (např. městského úřadu) pro kácení stromu. Po podání žádosti je nutné počkat na písemné rozhodnutí. Délka doby zpracování žádosti záleží na místních podmínkách (například zda je nutné o kácení stromu informovat některé občanské sdružení), obecně však úřad povolení vydá do 30 dnů. Proto je vhodné podat žádost s dostatečným předstihem.
  • Kácení stromů a keřů z důvodů pěstebních (obnova nebo probírka porostů) či zdravotních (likvidace ohnisek chorob nebo škůdců) je možné na soukromém pozemku udělat bez povolení. Kácení je však potřeba písemnou formou oznámit minimálně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který má právo kácení omezit, pozastavit nebo zakázat úplně. Začít s kácením lze pouze v případě, že orgán ochrany přírody nezahájí v těchto 15 dnech správní řízení.
  • Jestliže budeme kácet podle jiných předpisů (např. zákonné povinnosti správců vodních toků, silnic, železnic, rozvodné sítě elektřiny apod.).
  • Pokud je strom nemocný, což je na první pohled viditelné díky suchým větvím, napadením houbami, případně hrozí z jiného důvodu bezprostřední ohrožení značného majetku, zdraví či lidského života, není nutno povolení vyjednávat. Je potřeba pouze do 15 dnů od pokácení stromu poslat příslušnému úřadu oznámení s přiloženými fotografiemi stromu.

text: Helena Štětinová
kresba: Jiří Novák

Kácení dřevin