U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K povolení na stavbu studny

Kategorie: Právo | Autor: JUDr. Šárka Stejskalová

* Hodláme zřídit u našeho rekreačního domku studnu. Na žádost, k níž jsme přiložili dokumentaci zpracovanou naším známým provozním technikem, vydal příslušný vodoprávní stavební úřad povolení na stavbu studny i k odběru podzemní vody. Vlastníci sousedního pozemku a rodinného domku se však proti němu odvolali ke krajskému úřadu. Ten zrušil rozhodnutí vodoprávního stavebního úřadu a věc vrátil k novému projednání. Bude možné použít pro další řízení dosavadní doklady?

(V. R., Nebušice)

Stavební úřad je povinen zkoumat předložené dokumenty v každém řízení, tj. jak v řízení územním, v řízení o vydání stavebního povolení, tak v novém řízení vedeném po zrušení rozhodnutí první instance odvolacím orgánem. Je zřejmé, že pokud by nebylo podáno odvolání, nabylo by pravděpodobně stavební povolení vydané speciálním vodoprávním úřadem právní moci.

   Požadavky na předložení dokladů pro výstavbu jakékoliv stavby jsou předepsány zákonem. Tato ustanovení nelze, a to nejen z důvodu bezpečnosti, obcházet nebo nerespektovat. Z dokumentace, kterou jste nám poskytli, je zřejmé, že odvolací orgán uvádí jako důvod zrušení stavebního povolení fakt, že projektovou dokumentaci vypracovala osoba bez oprávnění k projektování. Nesplnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 60 odst. 2 stavebního zákona lze považovat za vadu dosti zásadní. Stavební úřad však ji zřejmě za tak závažnou nepovažoval.

   Rozhodnutí vodoprávního stavebního úřadu jsou vytýkány i další vady řízení, např. nevypořádání se s námitkami sousedů, kteří požadovali v obavě o podzemní vodu, napájející i jejich studnu, kontrolní měření vodního zdroje (mělo být součástí dokumentace pro řízení před vydáním stavebního povolení a hydrolog je při průzkumném vrtu doporučoval). Zrušené rozhodnutí pak postrádá údaje předepsané ustanovením § 8 odst. 2 vodního zákona o požadovaném množství odběru vody v přesně stanovených obdobích, přičemž tyto údaje musí být uvedeny již v žádosti o povolení odběru.

   Obecně je stavební úřad první instance zjištěními a doporučeními odvolacího orgánu vázán. Znamená to tedy, že ve věci povolení stavby studny je speciální stavební úřad povinen navázat na rozhodnutí Krajského úřadu a dále postupovat podle jeho doporučení.

   Doklady dosud předložené pro rozhodnutí o stavebním povolení bude možné využít pouze částečně. Zcela určitě bude nutné, aby projektovou dokumentaci vypracovala osoba, oprávněná ve smyslu zákonného ustanovení. Stejně tak bude zřejmě znovu vyžadováno i vyjádření osoby oprávněné k povolení o nakládání s vodami. Dále pak budou muset být zajištěny nově doklady týkající se informací o pozemcích a výpis z evidence nemovitostí, a to s ohledem na požadavek „ne starší 60ti dnů“, uplatněný již v řízení o stavební povolení. Není vyloučeno, že s ohledem na dobu, která uplynula od vydání původního rozhodnutí, budou požadovány i ostatní podklady, již dříve dodané stavebnímu úřadu.

   Závěrem lze pouze konstatovat, že hodnocení jednotlivých dokladů spadá do kompetence každého z rozhodujících stavebních úřadů. Pouze v případě, že s výsledkem tohoto hodnocení některý z účastníků řízení nesouhlasí, přechází zhodnocení nejen dokladů ale i celého řízení z první instance na odvolací orgán.

   Pro stavebníky pak bude vždy výhodnější požadovat vydání jednotlivých dokladů výslovně jen v souladu s ustanoveními zákona. Ušetří tím nejen čas, ale zejména finanční náklady, kterými se stavba zbytečně prodražuje. Před zahájením investice, jakou je např. výstavba studny, se vždy vyplatí poradit se s odborníkem na stavební právo.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

K povolení na stavbu studny