U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Plaňkový plot a kamenná zeď

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Koupil jsem chalupu v jižních Čechách, kolem které je ze čtyř stran dřevěný plaňkový plot. Vzhledem k jeho stáří chci vybudovat nový, a to tak, že mezi sousedy opět plaňkový a ze dvou stran, které sousedí s obecní komunikací, kamenný z místního materiálu o výšce max. 170 cm. Protože původní majitel chalupy neměl auto, není na tento pozemek vjezd, ale já jej nutně potřebuji. Chtěl bych jej proto udělat v oné kamenné zdi sousedící s obecní nezpevněnou komunikací, která je slepá, široká na jedno auto a slouží pouze k příjezdu k sousedním třem chalupám. Svůj záměr jsem písemně oznámil obecnímu úředu jako „ohlášení drobné stavby – stavba oplocení“. Obecní úřad mi však v odpovědi sdělil, že stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení. Je tento postup obecního úřadu správný?

P. O., Praha

Na váš dotaz je zcela jednoduchá odpověď. Postup obecního úřadu, pokud vykonává působnost stavebního úřadu, byl zcela správný, resp. v souladu s příslušnými právními předpisy. Oplocení je nepochybně drobnou stavbou. Pojem „drobná stavba“ definuje § 139b stavebního zákona. Zde v odstavci 7 jsou drobné stavby definovány jako stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a splňují stanovené parametry.

Co je drobná stavba?

* Stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a výšku 4,5 m (sem patří dle praxe stavebních úřadů např. kůlny, prádelny, přístřešky pro nádoby na odpadky, energetické pilíře, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby s výrobním a technologickým zařízením, ale i prodejní stánky, skleníky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby).

* Podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a hloubku 3 m. Sem stavební úřady zahrnují například zemní sklepy, žumpy, vodoměrné šachty, ale i bazény včetně bazénů částečně zapuštěných do terénu.

Dále stavební zákon ve výše uvedeném ustanovení v odst. 8 považuje za drobné stavby:

* stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, jestliže jejich zastavěná plocha nepřesáhne 30 m2 a výšku 5 m.

* Oplocení (bez omezení délky, výšky ani způsobu provedení – oplocením, tedy drobnou stavbou, je např. drátěný plot z pletiva výšky 100 cm a délky 3 m, ale i třímetrová ohradní zeď v délce 500 m).

* Připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizace stavby hlavní.

* Nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod. Za drobnou stavbu se však nepovažují garáže, sklady hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.

Od ledna jenodušeji

Dle ustanovení § 55 odstavec 2 stavebního zákona postačí stavebnímu úřadu u drobných staveb pouhé ohlášení stavby či stavebních úprav, avšak podle ustanovení § 57 může stavební úřad určit, že ohlášenou drobnou stavbu lze provést pouze na základě stavebního povolení. Musí tak však učinit nejpozději do 30 dnů ode dne ohlášení.

   Na závěr bych chtěla upozornit, že výše uvedený stavební zákon č. 50/1976 Sb. je účinný pouze do 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007 vstupuje v platnost nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., který stavební řízení podstatně zjednodušuje. Např. v jeho ustanovení § 103 odst. 1 písmeno d) je stanoveno, že stavba plotů do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Znění nového i starého stavebního zákona najdete například na internetových stránkách www.business.center.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Plaňkový plot a kamenná zeď