Jezdec na koni je také řidič

Možná i vám se stalo, že jste se při jízdě automobilem setkali s jezdci na koních, kteří kráčeli po silnici, přecházeli ji či jeli podél ní. Ze své podstaty takové setkání může přinést některá úskalí jak pro jezdce, tak pro řidiče motorových vozidel.

Jezdci na koni bývají občas překvapeni tím, že jsou považováni za řidiče a vztahují se tedy na ně povinnosti řidiče. To vyplývá například z § 2 zákona o silničním provozu, kde se praví, že řidičem je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj a řidičem je i jezdec na zvířeti. Pro jízdu na zvířatech jsou pak stanoveny přiměřené povinnosti řidiče.

jízda na koni

Při pohybu na komunikaci musí mít jezdec zvíře pod kontrolou. Foto: Shutterstock

Jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k takové jízdě a která v potřebném rozsahu jízdu na zvířeti ovládá. Jezdec na koni se musí při pohybu na pozemních komunikacích jízdě plně věnovat, musí sledovat situaci a musí přizpůsobit jízdu fyzickým vlastnostem zvířete. Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let pak smí na výše uvedeném typu komunikace jet na zvířeti jen pod dohledem osoby starší 15 let.

Ze zákona dále vyplývá, že pokud jsou zřízeny jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou „Stezka pro jezdce na zvířeti“, musí takový jezdec užít tento pruh nebo stezku. Jiní účastníci silničního provozu pak nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít. Na druhou stranu zase platí, že pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo pro chodce, nesmí po nich jet jezdec na koni.

Jezdí se při pravém okraji

Pokud se pohybuje jezdec na zvířeti na vozovce, musí jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici. Rovněž není dovoleno jet při jízdě na koni po chodníku. V případě většího počtu jezdců se jezdí v zástupu. Jezdec smí vést jen jedno zvíře. K jízdě na zvířeti se vztahuje i dopravní značka „Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti“. Při změně směru jízdy se ukazuje směr jízdy nataženou rukou do strany, na kterou zatáčí.

Při snížené viditelnosti je nutné osvětlení

Je potřeba, aby především při snížené viditelnosti byli jezdci i koně dostatečně viditelní. Řidič vozidla zaregistruje tmavé zvíře jen na vzdálenost 18 metrů, což je příliš málo na to, aby zabránil případně hrozícímu střetu. V případě snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Vhodné jsou také reflexní doplňky. V současnosti je k dostání i celá řada reflexních prvků přímo pro koně.

Na dálnici koně nesmějí

Pro dálnice a silnice I. třídy pak platí, že není možné je užívat pro jízdu na koni ani se po nich nelze na koni pohybovat. Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy.

Bohužel se správné chování k jezdcům na koních ani těm, kteří třeba řídí povoz, dnes už v autoškolách neučí. Řidiči tak nemají žádné zkušenosti ani znalosti o povaze a chování koní. Jezdec na koni by tak měl počítat i s tím, že řidič může zareagovat nevhodně, nebo dokonce nebezpečně. A jako u ostatních účastníků silničního provozu je dobré pamatovat na to, že občas musíme myslet i za ostatní řidiče, cyklisty a chodce, abychom předešli nepříjemnostem.

Také řidiči motorových vozidel mají povinnosti

Řidiči vozidel pak také mají stanoveny povinnosti vůči jezdcům na zvířatech. Například při odbočování musí řidič odbočující vlevo kromě jiného dát také přednost v jízdě protijedoucím jezdcům na zvířeti. Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě i jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci. Také na kruhovém objezdu platí, že řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě i jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu. Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě také jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty či z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Někteří koně jsou na ruch města zvyklí, stejně je však nutná maximální ohleduplnost. Foto: Shutterstock

Ke koním buďme ohleduplní

Většina koní si na osobní auta, autobusy, nákladní vozy a třeba i motorky celkem zvykne. Jezdec na koni na druhou stranu musí počítat s tím, že jeho jízda nebude zcela klidná. Kůň je přece jen živý tvor a může ho vyděsit třeba i tiše jedoucí cyklista, který se kolem něj prožene. Existuje mnoho koní, kteří byli nuceni si na hustý provoz na silnicích zvyknout. K nim patří třeba koně, kteří slouží v povoznické službě ve větších městech, nebo například koně tažní používaní v zemědělství apod. Pak ale existuje velká skupina koní, která se s auty setkává jen výjimečně a podle toho reaguje. Aut se bojí, koně různě poskakují, prchají před nimi či se mohou bezhlavě vrhnout do silnice. Ze strany řidičů se určitě vyplatí, aby byli obezřetní a ohleduplní.

Jak s koňským povozem?

Na silnicích se můžete setkat také s povozem taženým koňským spřežením. V období od 1. listopadu do 31. března a za snížené viditelnosti v období od 1. dubna do 31. října musí být potahové vozidlo označeno vpředu nejméně jedním neoslňujícím bílým světlem na levé straně a vzadu nejméně jedním neoslňujícím červeným světlem na levé straně. Potahová vozidla musí být vždy vybavena vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy motorových vozidel.

Potahové vozidlo je vozidlem nemotorovým, takže se nesmí pohybovat na dálnici a samozřejmostí pak je nevjíždět na komunikace označené značkou „Zákaz vjezdu potahových vozidel“. V silničním provozu je spřežení koní pomalejším účastníkem provozu a kočí se musí chovat tak, aby plynulosti provozu co nejméně bránil. Spřežení se musí pohybovat u pravého okraje vozovky a umožnit rychlejším vozidlům nerušené předjetí. Kočí by měl rovněž řídit své spřežení tak, aby byly jeho úmysly o směru pohybu jasně čitelné pro všechny ostatní účastníky provozu.

Víte, že…

Občas se vyplatí i zastavit a nechat koně v klidu přejít silnici. Nebezpečné je, pokud část koní silnici přejde a zbytek musí počkat. Stádový pud je někdy silnější a koně by mohli vběhnout na silnici a snažit se dostat na druhou stranu a být pohromadě spolu s ostatními členy stáda.

Dobrá rada

Pamatujme na to, že řidič nesmí při objíždění nebo předjíždění jiného účastníka silničního provozu, tedy i jezdce na koni, ohrozit nebo omezit. Kolem koní by řidiči motorových vozidel měli projíždět pomalu, se zvýšenou opatrností.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Jezdec na koni je také řidič