Na co pamatovat, když dojde k dopravní nehodě?

Dopravní nehoda vždy představuje velký nápor na psychiku jak pro její účastníky, tak i svědky. Znalost klíčových zásad, jak se v takové situaci efektivně a bezpečně chovat, nám může pomoci si zachovat chladnou hlavu

Pokud se ocitneme na místě dopravní nehody, je především nutné pod vlivem vypjatých okolností nezapomínat na vlastní bezpečnost. Nejprve zapneme varovná směrová světla a svůj vůz odstavíme tak, aby netvořil překážku silničního provozu. Nevhodně odstavené a neoznačené vozidlo zachránce by mohlo být příčinou další kolize. Než vystoupíme z auta, oblékneme si reflexní vestu. Současně pamatujeme i na bezpečí svých případných spolucestujících. Měli by opustit automobil a zdržovat se mimo silnici (ideálně za svodidly apod.). Vydáme se směrem k místu kolize. S sebou vezmeme výstražný trojúhelník, který v souladu s platnými předpisy umístíme ve vzdálenosti alespoň 50 m, na dálnici 100 m od místa nehody. Rovněž je třeba s sebou vzít i lékárničku a mobilní telefon. Cestou dáváme ostatním přijíždějícím řidičům vhodná znamení.
Je skutečně velmi důležité, aby motoristé jedoucí kolem byli včas varováni. V opačném případě hrozí riziko vzniku další kolize, jejíž následky mohou být daleko horší než v případě střetu, kvůli kterému jsme zastavili.
Vyžadují-li to okolnosti, událost telefonicky co nejdříve oznámíme příslušným záchranným složkám. Dojde-li k nehodě na protější straně dálnice, pomoc přivoláme po zastavení na vhodném místě. V žádném případě bychom v dobrém úmyslu dálnici neměli přebíhat.
V případě potřeby je dobré požádat o pomoc i další osoby zdržující se v okolí. Mohou se podílet na označení místa střetu, na poskytování první pomoci či na péči o nezraněné pasažéry z havarovaných vozidel. Na místě je pak třeba setrvat až do příjezdu policie, případně zdravotnické záchranné služby či hasičů.
A ještě jedna rada na závěr. Zachránce by neměl bezprostředně po příjezdu odborné pomoci sedat za volant. Přece jen setkání s následky nehody, byť jen v roli nezúčastněného řidiče, je silně stresujícím zážitkem.

Přivolejte pomoc

Dojde-li při nehodě ke zranění osob, v zásadě můžeme volit mezi dvěma telefonními čísly – 155 (dispečink zdravotnické záchranné služby) a 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání), případně můžeme volat hasičský záchranný sbor (linka 150), Policii ČR (linka 158).
První číslo lze na území ČR považovat za číslo první volby. Tam voláme v případě úrazu nebo jiných vážných zdravotních komplikací. Pracovníky dispečinku bývají zkušení zdravotníci, kteří nám mohou po telefonu kvalifikovaně poradit, jak postupovat do příjezdu vozidla záchranné služby. Takový rozhovor může být nejen cennou pomocí, ale nejednou působí jako uklidňující moment. Přece jen už na poskytování potřebné pomoci nejsme sami.
Linku 112 přednostně volíme v případě, že potřebujeme ohlásit hromadné neštěstí či mimořádnou událost s větším počtem postižených osob. Linka je vhodná též pro cizince, kteří dostatečně neovládají češtinu. Operátoři linky se totiž domluví nejrozšířenějšími jazyky, jako např. anglicky či německy.
Na obě čísla se dovoláme v ČR z pevných i mobilních telefonů bez předvolby a zdarma. Linku 112 pak lze doporučit i českým občanům při jejich pobytu v některém ze států EU.

Buďte struční a věcní

Při rozhovoru s dispečinkem linky 155 či 112 je třeba dbát na maximální stručnost, věcnost a přesnost. Vždy je nutné se nejdříve představit a následně nahlásit, co a kde se stalo. Je třeba uvést adresu či alespoň popis lokality, kam má odborná pomoc dorazit. Výborným pomocníkem může být mobilní aplikace Záchranka, která vás stisknutím jediného tlačítka spojí se záchrannou službou a zároveň odešle informaci o vaší přesné poloze. Dispečink je dále třeba informovat o počtu zraněných a jejich stavu.
Do příjezdu pomoci musíme být pořád na příjmu. Zásadní chybou by bylo odložit či dokonce vypnout telefon. Nesmíme opomenout uvést, pokud ke zraněným není přístup (např. jsou zaklíněni ve vozidle či se nacházejí pod ním). Společně se záchrankou tak může na místo neštěstí vyrazit i technická pomoc. Bez její asistence nebudou moci zdravotníci účinně zasáhnout a mnohdy se hraje o cenné minuty.

Pomačkané plechy lze vyřešit formulářem

Dopravní nehodu, při které dojde jen k menší škodě na majetku a mezi jejími účastníky není rozpor v tom, kdo ji způsobil, lze vyřešit i bez přivolání policie. V takovém případě je ale nezbytné vyplnit společný „Záznam o dopravní nehodě“, který musí obsahovat identifikaci místa a času nehody, jejích účastníků a vozidel. Dále se do něj zaznamenávají její příčiny, průběh a následky.
Formulář je jednotný v celé Evropě, takže je možné jej vyplnit i v zahraničí a jednotliví účastníci by vždy měli vědět, co která řádka formuláře znamená. Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Před oddělením jednotlivých listů formuláře se vždy přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán na všech vyhotoveních. Po oddělení listů již není možné doplňovat další údaje, pokud nebyly propsány na všechna vyhotovení.
Pokuste se dále zdokumentovat místo dopravní nehody a rozsah škody, a to například pořízením fotografií místa a poškozených věcí, zjistěte si případné svědky – jejich jméno, kontakt apod.

Než odstraníte vozidla

Je-li nutné co nejrychleji zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit v případě, že je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel sprejem, křídou, pískem apod.; doporučuje se opět pro lepší prokázání vzniku nehody pořídit vlastní fotodokumentaci, což dnes například díky mobilním telefonům s fotoaparátem již není takový problém. Odstranit vozidla můžete, i pokud jste se shodli s ostatními účastníky nehody na jejím průběhu.
Zásadně se zdržte požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě, a to tak dlouho, aby to nebylo na újmu zjištění, zda jste před jízdou, nebo během jízdy nepožili alkoholický nápoj nebo návykovou látku.

V jakých případech je nutné k nehodě přivolat Policii ČR?

  • Škoda na některém z vozidel přesáhne 100 000 Kč (včetně přepravovaných věcí).
  • Jestliže dojde ke zranění nebo k usmrcení osob.
  • Je-li poškozen majetek třetí osoby, například zaparkované vozidlo, oplocení rodinného domu, sloup veřejného osvětlení apod.
  • Pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou.
  • Když při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace nebo její součásti či příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo v případě, že dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.).
  • Jestliže účastníci nehody sami nebudou po nehodě schopni obnovit plynulost provozu.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Na co pamatovat, když dojde k dopravní nehodě?