U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO STOJÍ ADVOKÁT?

Kategorie: Právo | Autor: BARBORA PEKOVÁ

Tuto otázku si položí snad každý, kdo potřebuje právní pomoc a je v situaci, kdy rady známých a příbuzných již nestačí, nebo jsou velmi protichůdné. Je ovšem zcela jisté, že s ohledem na finanční stránku velké množství lidí pomoc advokátů či jiných právních odborníků nevyhledá. Neuvědomují si však, že nesprávným postupem můžou ztratit mnohem víc než částku, kterou činí odměna právního zástupce.

   Odměnu advokáta je možné stanovit podle advokátního tarifu (AT), tedy podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 4. června 1996 č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění pozdějších předpisů. Odměna advokáta za poskytování právních služeb se především řídí jeho smlouvou s klientem (smluvní odměna) a pokud takto odměna stanovena není, řídí se ustanoveními AT o mimosmluvní odměně. Na prvém místě tedy vždy stojí dohoda s klientem o výši odměny. Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu, se však výše odměny právního zástupce stanoví podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.

Smluvní a mimosmluvní odměna

Smluvní odměna je ujednáním mezi klientem a advokátem o částce, za niž bude poskytnuta právní služba, nebo o způsobu jejího určení. Může být tedy smluvena pevná částka za poskytnutí právní pomoci v určité kauze, nebo může být odměna sjednána podle počtu hodin (nebo jiných časových jednotek) a v tomto případě tedy náleží za každou započatou časovou jednotku. Pokud je smluvena časová odměna, může klient advokáta požádat při vyúčtování o časovou specifikaci poskytnutých služeb.

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Tarifní hodnota

Tarifní hodnotou je výše peněžitého plnění (např. při žalobách o zaplacení) nebo cena věci (např. kupní smlouva) anebo práva. Je-li předmětem právní služby opakující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění, nejvíce pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

   Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích a není-li v AT stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 5000 Kč. Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounské péče, způsobilosti k právním úkonům, věcech opatrovnických, věcech prohlášení za mrtvého a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 1000 Kč.

   Částka 25 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu například v těchto věcech: určení, zda tu je právní vztah nebo právo, neplatnost právního úkonu (pokud nejde o právo nebo právní úkon ocenitelný penězi), zřízení nebo zrušení věcného břemene, ochrany osobnosti a osobních autorských práv bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy, nájmů nebytových prostor, staveb a pozemků, nejde-li o peněžité plnění žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního správního řádu.

Ve věcech ochrany osobnosti a osobních autorských práv s návrhem na náhradu nemajetkové újmy se považuje za tarifní hodnotu částka 50 000 Kč.

   Dále jsou AT stanoveny tarifní hodnoty při zastupování v řízení o přestupcích, tj. částka 5000 Kč a při obhajobě v trestním řízení. Liší se podle toho, o jaký trestný čin se jedná, resp. jaký je pro něj zákonem stanoven trest – odnětí svobody.

Úkony právní služby

V návaznosti na stanovení tarifní hodnoty je při mimosmluvní odměně důležité určit, jaké právní úkony byly při poskytnutí právní služby provedeny. Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby: převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb; první porada s klientem včetně převzetí a přípravy právního zastoupení nebo obhajoby; další porada s klientem přesahující jednu hodinu; písemné podání soudu nebo jinému orgánu ve věci samé; účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to za každé započaté dvě hodiny; prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to za každé započaté dvě hodiny; účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, jednání před soudem nebo jiným orgánem – za každé započaté dvě hodiny; sepis právního rozboru věci; jednání s protistranou – za každé započaté dvě hodiny; návrh na předběžné opatření; odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení a vyjádření k nim; podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření k této stížnosti; sepsání listiny o právním úkonu. Výše mimosmluvní odměny může být advokátem zvýšena u úkonů právní služby mimořádně obtížných nebo časově náročných, může však být i snížena, a to až o polovinu – ust. § 11 odst. 2 AT.

Náhrada náležející advokátovi

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (soudní poplatky, cestovní výdaje, telekomunikační poplatky, překlady, opisy, fotokopie atd.). Může se však s klientem dohodnout na paušální částce jako náhradě výdajů. Pokud se klient s advokátem nedohodne, náleží mu paušální částka 300 Kč za jeden úkon právní služby.

   Náhrada za promeškaný čas náleží advokátovi, pokud poskytuje právní pomoc v místě, které není jeho sídlem nebo bydlištěm (čas strávený cestou tam a zpět) a pokud se jedná o čas promeškaný zpožděným zahájením jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než půl hodiny. Tato náhrada činí 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Paušální tarif

Pokud se týká výše odměny za zastupování účastníka řízení advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, tedy výše odměny určené (přiznané) soudem, ta je upravena ve výše uvedené vyhlášce č. 484/2000 Sb. V této vyhlášce jsou upraveny sazby odměn pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, popř. podle druhu projednávané věci. Ve stanovených sazbách jsou zahrnuty všechny úkony právní služby advokátem nebo notářem provedené. * Oba uvedené předpisy můžete najít na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz

***

OBČANSKÝ ZÁKONÍK + CD T P!

V edici Právní předpisy v platném znění ve vydavatelství Computer Press vycházejí zákony sestavené kolektivem autorů do standardních okruhů našeho práva. Všechny vydané tituly obsahují změny, které v legislativě nastaly k datu vydání publikace. Kromě tištěné verze Občanského zákoníku lze využít i praktického CD, které obsahuje: předpisy uvedené v tištěné verzi, všechny další související zákony, vyhlášky, pokyny miniterstev, mezinárodní smlouvy a cenové věstníky. Computer Press, 280 stran, 97 Kč

Knížky z nakladatelství Computer Press si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Tabulka

SAZBY MIMOSMLUVNÍ ODMĚNY ZA JEDEN ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY

ČINÍ Z TARIFNÍ HODNOTY:

do 500 Kč . . . . . . . . . . . . .. . . . . 300 Kč

přes 500 Kč do 1000 Kč . . . . . . . . . . . . 500 Kč

přes 1000 Kč do 5000 Kč . . . . . . . . . . 1000 Kč

přes 5000 Kč do 10 000 Kč . . . . . . . . . 1500 Kč

přes 10 000 Kč do 200 000 Kč . . . . .. . 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o kterou hodnota převyšuje 10 000 Kč přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč . . .. . 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč,o které hodnota převyšuje 200 000 Kč přes 10 000 000 Kč . . . . . . . . . . 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

CO STOJÍ ADVOKÁT?