U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Na co nezapomenout při přípravě stavby

Kategorie: Stavba | Autor: JUDr. Šárka Stejskalová

Bydlím v zástavbě rodinných domků. Soused nedávno vybudoval v době naší dlouhodobé nepřítomnosti na svém pozemku kopanou studnu (ve vzdálenosti zhruba 2,5 m od hranice mého pozemku). Před stavbou ani potom mi to oficiálně nesdělil a on ani stavební úřad mě nepožádali o vyjádření. I my letos uvažujeme o vybudování vlastní studny dodavatelským způsobem. Na co nesmím při přípravě stavby zapomenout? A jak mohu donutit souseda, aby svou zřejmě na černo vybudovanou studnu zlegalizoval? (J. J., Hradec Králové)

Stavba studny není podle ustanovení § 139b) odst. 9 stavebního zákona považována za drobnou stavbu, proto je nutné požádat o stavební povolení k její realizaci. Žádost o vydání stavebního povolení musí být řádně doložena zákonem určenými podklady.

   Stavebník musí v prvé řadě prokázat, že je vlastníkem stavbou dotčeného pozemku nebo stavby, anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku zamýšlenou stavbu (§ 58). Stavební zákon požaduje tyto doklady „ne starší 60ti dnů“. Důležitá je dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou – jako podklad pro posouzení navrhované stavby.

   Jedním ze zásadních dokumentů pro povolení stavby studny je dále zpráva o skutečnostech, zjištěných při provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, a na ni navazující rozhodnutí vodohospodářského orgánu (jako speciálního stavebního úřadu) o povolení odběru podzemních vod, vydané na základě žádosti stavebníka. Již v této žádosti musí být přesně stanoveno předpokládané množství odebírané vody a určena období jejího odběru. Tyto údaje musí vyplývat ze zjištění průzkumného hydrogeologického vrtu.

   Dalším podkladem je informace o osobě, fyzické či právnické, která bude stavbu fakticky provádět a o osobě s patřičným oprávněním, která bude vykonávat stavební dohled. Přílohou k žádosti o stavební povolení musí být i soupis všech známých účastníků řízení.

   Stavební úřad zejména zkoumá, zda předložená dokumentace je v souladu s územně plánovacími podklady a zda předložené dokumenty splňují požadavky veřejného zájmu a technických požadavků na výstavbu. Při nedostatečnosti uvedených podkladů, nebo pokud je žadatel na výzvu nedoplní, je stavební úřad oprávněn řízení o vydání stavebního povolení zastavit.

   Předložení uvedených dokladů ukládá stavební zákon stavebníkovi. Z dotazu vyplývá, že stavba studny má být realizována dodavatelským způsobem. V tom případě se musí vztahy mezi stavebníkem a dodavatelskou organizací řídit uzavřenou smlouvou. Podmínky této smlouvy by měly zejména upravit vypracování dokumentace, termíny zahájení, průběhu výstavby i ukončení stavby, zajištění a výkon stavebního dohledu, výši a hrazení nákladů stavby a terénních úprav po skončení stavby. Ve smlouvě by měla být uvedena i případná potřeba zřízení věcného břemene pro přístup ke stavbě, jakož i řešení eventuálních škod vzniklých stavbou. Také u dodavatelské organizace, u níž se oprávněnost ke zpracování projektové dokumentace k výstavbě i ke stavebního dohledu předpokládá, se doporučuje tato oprávnění ověřit.

   Umístění studny na pozemku je upraveno jediným ustanovením § 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, podle kterého má být stavba studny situována „v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění a od sousedních studní je dána normovými hodnotami“.

   Pokud se týká stavby studny u souseda, je nutné ověřit u stavebního úřadu, zda je mu tato stavba známa. V každém případě je stavební úřad povinen tuto informaci jako podnět přezkoumat a vyvodit patřičné závěry. Stavební zákon ukládá stavebnímu úřadu nejen povinnost sjednotit stanoviska dotčených orgánů státní správy, ale zabývat se i případnými námitkami dalších účastníků řízení. O výsledku přezkoumání námitek musí být všichni účastníci řízení vyrozuměni.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO PETRA DOHNALOVÁ

Na co nezapomenout při přípravě stavby