U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Čistírny, nezávislé na elektrické energii

Kategorie: Stavba | Autor:

Biologicko – enzymatické čistírny odpadních vod firmy Paluch – Hastík, s.r.o., jejichž duchovním otcem je pan Jaroslav Dostál z Jeseníku, se vyznačují jednoduchou obsluhou a nenáročným provozem. Jejich velkou výhodou je nezávislost na elektrické energii.

Čistírny jsou s nerezovým, plastovým nebo betonovým anoxickým stupněm a nerezovým nebo plastovým zemním filtrem. Tyto části jsou umístěny pod úrovní terénu. Technologie čistění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kde jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganizmů. Základ čistírny tvoří čtyři funkční prostory – nátokový prostor, usazovací prostor, dva anaerobní reaktory a zemní filtr. Surová odpadní voda natéká do usazovacího prostoru, kde dochází k odlučování částic různé hmotnosti. Primární kal se hromadí na jeho dně a předčištěná voda je přiváděna přes rozvodný přepad do anaerobního reaktoru. Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu, kdy spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je plastová náplň s aktivní biomasou. Voda z reaktoru odtéká do dosazovací části, kde se vločkovité části oddělují sedimentací a tvoří anaerobně stabilizovaný kal, který může být dál používán jako hnojivo na prolévání kompostu, a odtud dál přes zemní filtr do kanalizace, potoka apod. Uživatelé těchto čistíren ocení jejich přednosti především v pozdějších letech, když jim odpadnou starosti s revizemi elektrických rozvodů, výměnou motorů, kompresorů, řemenic apod. Stačí pouze po nějakém čase oživit násadu bakterií a vyčerpat kaly. Ty se však musí čerpat i ze všech ostatních typů čistíren. Další výhodou je také její spolehlivost při přerušovaném provozu. Celá technologie byla testována Aqvatisem Brno s posudkem VUT FAST ÚVHO Brno a Výzkumným ústavem vodohospodářství T. G. Masaryka pokaždé s výsledkem spolehlivého a nenáročného zařízení s dobrým čisticím účinkem.

Čistírny, nezávislé na elektrické energii