U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kdo povolí stavbu srubu?

Kategorie: Právo | Autor: P. K.

* V blízké době se stanu vlastníkem pozemku (louky) a chtěl bych vybudovat rekreační objekt (srub) o velikosti cca 50 m2. Jsem naprostý laik v oblasti právní, a proto se obracím na vás o pomoc a podání informace: jak mohu dosáhnout cíle, jak získat povolení stavby a jaké kroky a v jakém pořadí mám učinit?

(J. B. Třebíč)

Vlastnictví pozemku či stavby je základním předpokladem k tomu, aby jejich vlastník na nich mohl uskutečňovat své stavební záměry. Podle § 58 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) totiž musí stavebník v žádosti o stavební povolení prokázat, že je vlastníkem pozemku či stavby, nebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní. Samotné vlastnictví pozemku však ještě jeho vlastníka neopravňuje ke stavbě, k tomu je třeba přivolení orgánu veřejné správy – stavebního úřadu. Právě ten totiž přezkoumává žádosti o povolení staveb z hlediska jejich souladu s veřejnými zájmy, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby, zájmy chráněnými technickými předpisy atd. Již z toho je patrné, že se ve vaší věci dozvíte vše potřebné na stavebním úřadu, kde vám jistě zodpoví i případné další otázky. V naší poradně tak vzhledem k obecnosti dotazu učinit nemůžeme, neboť neznáme konkrétní podmínky vašeho případu.

Kdo povolí stavbu srubu?