U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ČÍM JEDNODUŠŠÍ, TÍM HEZČÍ

Kategorie: Stavba | Autor: rab

ARCHITEKT

Přes širokou nabídku plotů mnoha druhů ze všech možných materiálů zůstává obyčejný dřevěný plot tím nejvhodnějším typem oplocení venkovských obydlí.

Plot v původním významu soukromě právním a ochranném se postupně stal i důležitým estetickým doplňkem, charakterizujícím typ usedlosti v kontextu s krajovými zvyklostmi.

Starší konstrukce

Mezi nejstarší ploty patří vodorovné nebo svislé výplety, používané ještě nedávno ve východních oblastech bývalého Československa. Velmi starý je rovněž sloupkový plot z hustě kolmo do země zasazených tyček, nahoře vypletených proutím. Jemu podobný byl plot, který měl místo tyček zahrocená prkna. Běžné bývaly roubené ohrady z kulánů nebo neprůhledné ploty ze štípaných prken přibitých kolmo na vodorovné latě. Kolem větších usedlostí se stavěly masivní ploty z trámů vodorovně vsazených do zděných pilířů nebo řidčeji z tenčí kulatiny vodorovně osazované do drážek svislých trámů zaražených do země. Starého původu je také úsporné hrazení z krajových odpadových prken (krajinek). V hornatých polohách měly chalupy oplocení jen zřídka. Jestliže se u chalupy vyskytl plot, chránil užitkovou zahrádku jen před drůbeží nebo volně se pasoucím dobytkem. Ploty zvané košáry měly spíše funkci ohrady pro dobytek, a potom stačilo, když se provedly z vodorovně položených kulánů nebo tyčoviny. Neexistuje

žádný důvod, proč nepoužít tyto jednoduché a výtvarně velmi působivé konstrukce i dnes.

V souladu s tradicí

Dnešní rekreační chalupy se většinou vyskytují ve vesnicích se soustředěnou zástavbou, kde je oplocení pozemku, zahrady a domu samozřejmé. U oplocení se předpokládá spolehlivé plnění funkčních požadavků, tj. ohraničení prostoru, vytvoření optické clony, ochrana proti větru, stejně jako plnění požadavků výtvarných. Má-li být u venkovské chalupy zřízeno nové oplocení, je nutno respektovat obecnou zásadu, aby plot byl materiálem i konstrukcí v souladu s místní tradicí a okolním prostředím. Nejvhodnějším materiálem zůstává, tak jako v historii, dřevo. Je snadno dostupné, lehce opracovatelné, přirozeně doplňuje přírodní prostředí a dovoluje i různorodé tvarové provedení. Pro oplocení lze použít dřevo v nejrůznější podobě, jak neopracované – tyčovinu, kulatinu, případně větvoví, tak i opracované – latě, prkna, fošny a trámy. Základními konstrukčními částmi plotů jsou sloupky a vodorovné a svislé plotové prvky. Dřevěné sloupky zapuštěné do země, ale i opracované části plotu, rychle uhnívají a musí se proto chránit proti vlhku a hnilobě impregnačním nátěrem. Pro dřevěné ploty jsou nejvhodnější svisle upevněné tyče nebo latě (někdy zvané jako ploty plaňkové). Nevytvářejí sice souvislou optickou clonu, ale s vhodnou výsadbou mohou vyhovět i tomuto požadavku. Dostatečně hustý tyčkový plot ochrání oplocenou plochu před zajíci, volně pobíhajícími slepicemi a podobně, což je důležité, je-li u chalupy květinová nebo zeleninová výsadba. Důkladnější optickou a větrnou zábranu než plot tyčkový vytváří plot z prken. Prkna se zpravidla přibíjejí na sraz, ale mohou se i částečně překrývat, a mají být pokud možno širší než 15 cm. Horní hrany svislých prken se mohou seřezat do různých tvarů. Pro vyšší polohy s rozptýlenou zástavbou jsou typické předzahrádky oplocené tyčkovým nebo laťkovým plotem, ostatní pozemek bývá volně přístupný. Ale i v těchto podmínkách lze provést oplocení, které má spíše náznakový nebo dekorativní ráz. Bývá to obvykle vodorovná tyčovina připevněná v jedné nebo více řadách nad sebou na nosné sloupky z kulatiny do výšky 80 až 110 cm. V krajině působí nenásilně a při vhodném doplnění výsadbou pozemek dostatečně vymezuje a chrání.

Ploty mají svá jména

Brlinový plot – sloupky zaražené do země, na něž jsou přibity příčné latě, přes které se vertikálně prokládají tyčky (brliny)

Hontový plot – ohrada z ručně štípaných prken (hontů)

Košár – ohrada pro dobytek z vyplétaného proutí (košin), větví a štíp – štípaných latí (tynin) nebo prken (žerdí)

Krkoškový plot – ohrada z tenkých tyček (krkošek)

Pletený plot – kůly zaražené do země, se svislým nebo vodorovným výpletem z proutí

Trnový plot – kůly zatlučené do země ve vzdálenosti asi metr od sebe, kolem nichž se ovíjejí trnové keře

ČÍM JEDNODUŠŠÍ, TÍM HEZČÍ