U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kůlna jako garáž

Kategorie: Právo | Autor: Na dotazy odpověděla Barbora Trsková

PORADNA

* Chceme na chalupě postavit zděný přízemní objekt na ploše 16 m2 pro ukládání nářadí a případně k občasnému garážování auta. Stačí jenom ohlásit stavbu kůlny? (M. K., Kdyně)

Po prostudování právních předpisů, které se stavebního řízení týkají, jsem neobjevila žádné ustanovení, které by definovalo “garáž”, ale mám zato, že její definice snad ani není nutná, neboť je to zcela zřejmě prostor pro parkování osobního automobilu. Zákonem také dle mého názoru není výslovně stanoveno, zda je či není možné dočasné parkování automobilu v kůlně. Na všechny druhy staveb se vztahuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). I ve vašem případě je tedy nutné nahlédnout do tohoto právního předpisu a objasnit si některé poj-my, které budou pro váš další postup zcela jistě důležité. Posouzení, zda žádat stavební úřad o vydání stavebního povolení, či pouze ohlásit drobnou stavbu, je však zcela na vás. Mohu vás pouze upozornit na některá ustanovení stavebního zákona. Ustanovení § 54 stavebního zákona stanoví, že stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu, přičemž v případě zděné kůlny by šlo nepochybně o drobnou stavbu, pro kterou je nutné pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Drobná stavba je v zákoně definována jako stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to mimo jiné i stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m (jako vaše stavba). V ustanovení § 139b odstavce 9 však není za drobnou stavbu považována právě garáž. Podle § 85 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení (popřípadě k účelu uvedeném v ohlášení). V souvislosti s tímto ustanovením vás musím upozornit i na sankce, které jsou stavebním zákonem stanoveny za přestupky proti stavebnímu řádu. Je to především ustanovení § 105 odstavce 2 písmeno c), které říká, že přestupku se dopustí a pokutou od 10 do 25 tisíc korun bude potrestán ten, kdo užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě stavebním povolením nebo v rozporu s účelem drobné stavby provedené na základě ohlášení anebo umožní jiné osobě užívat stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Výše uvedenými citacemi vás samozřejmě nechci odvrátit od zcela zřejmého úmyslu postavit pouze kůlnu a občas ji použít k parkování auta. Myslím si, že zákon nemá přesně na mysli váš případ (resp. sankce za parkování v kůlně by byla zřejmě nepřiměřená) a pokud potřebujete garáž pár dní v roce, je vybavování stavebního povolení zbytečně náročné. Je tedy skutečně zcela na vás posoudit další postup, možná by bylo vhodné navštívit místně příslušný stavební úřad (nebo ten, který není místně příslušný) a informovat se o jejich názoru na vaší záležitost.

Kůlna jako garáž