Cihlové systémy pro zdění

Stavění z pálených cihel je stále populární. Na trhu je proto řada moderních prvků z tohoto tradičního materiálu. Vyberete si při stavbě příček, zdí, překladů i stropů.

Zdění z pálených cihel a všemožných tvárnic a prvků z pálené hlíny má řadu výhod. Jde o tradiční, staletími prověřený materiál s vynikajícími vlastnostmi. Spolehnout se v tomto případě můžete na nosnost, dobré tepelně izolační i akustické parametry a vyzkoušenou soudržnost cihlových podkladů s omítkami, což usnadňuje dokončovací práce. Poměrně snadno lze spočítat spotřebu materiálu a velké množství typů cihel a tvárnic o různých rozměrech vám umožní vybrat přesně takový prvek, jaký potřebujete, a pracovat bez zbytečného odpadu. To zase šetří náklady.
U většiny cihlových prvků se nevyhnete „mokrému“ zdění na maltu, ale existují i broušené cihly ke zdění „na lepidlo“ a rovněž cihly, u nichž lze pro jejich spojování využít polyuretanovou pěnu. Spotřebu malty šetří i možnost suchého spojení řady cihlových výrobků na pero a drážku na svislých hranách.
Velmi zajímavým stavebním materiálem jsou cihlové bloky s vloženou tepelnou izolací a také stropní systémy a překlady, u nichž se dá spolehnout na kombinaci nízké hmotnosti a vysoké nosnosti. K dobrým vlastnostem moderních cihlových bloků a tvárnic patří i možnost přesného zdění. Více než u jiných materiálů lze u cihel docílit při výrobě rozměrů, přesných na milimetr, což při stavbě rovněž často oceníte.
Pro majitele tradičních chalup a venkovských stavení pak cihly často představují ideální materiál pro dostavby a rekonstrukce v případě, že chtějí i u těchto nových přístaveb zachovat vlastnosti materiálu, z nějž je zbudovaná původní stavba.

Na stěny a příčky
Pro zvukovou izolaci

Wienerberger například uvedl v loňském roce na trh novinku v podobě systému speciálních broušených cihel Porotherm AKU Profi s výjimečnými akustickými vlastnostmi. Tyto cihly využijete pro stavbu stěn o tloušťkách 115 až 300 milimetrů.
Stavění z cihel AKU Profi podle výrobce zvýší ochranu stavby a jejích uživatelů před vnějším i vnitřním hlukem. Mezi další přednosti výrobku však patří i zrychlené přesné zdění díky zabroušeným ložným plochám cihel.
Cihly AKU Profi se zdí na maltu pro tenké spáry, kterou je možné nanášet na celou plochu ložné spáry nebo pouze na žebra cihel v průměrné tloušťce do 1 mm. Ve vodorovném směru se cihly kladou k sobě na sraz, styčné spáry se maltou ani pěnou nevyplňují. Pracnost zdění je tedy u těchto cihel výrazně nižší než u cihel s kapsami pro vyplnění maltou. Svislé konstrukce z akustických cihel mají rovněž dobré parametry takzvané vzduchové neprůzvučnosti, při jejich použití se proto šíří zvuky ve stavbě méně, než u jiných stavebních materiálů.

Pro zdění na lepidlo

Výhody broušených cihel při stavění nosných i nenosných zdí můžete vyzkoušet s pálenou broušenou cihlou Tondach Keratherm. Například cihly Keratherm 30 slouží pro jednovrstvé vnitřní zdivo tloušťky 300 milimetrů. Mezi přednosti této broušené cihly patří velmi malá spotřeba zdicí malty. Oproti klasickému zdění vám postačí pouze milimetrová vrstva, takže uspoříte maltu (lepidlo) a navíc se sníží riziko prasklin v omítkách, které často vznikají při sesedání zdí z cihel zděných na silnou vrstvu malty.
Pálené cihly Keratherm 30 broušené lze použít také jako vnější nosnou část vrstveného zdiva a kombinovat je s možností kombinace s tepelným izolantem i s dalšími cihelnými materiály, které tvoří vnější ochrannou část zdiva. Broušené zdicí prvky jsou rozměrově přesné, takže je velmi důležité založení první řady cihel a výškové zaměření podkladové plochy. Provádí se po položení hydroizolačních pásů, které jsou přibližně o 15-20 cm širší než šířka zdiva. Na ně se nanáší speciální základová vápenocementová malta v minimální tloušťce vrstvy 10 milimetrů v souvislé vrstvě. Na vyzděnou spodní řadu se další řady zdí už na lepidlo, které se na ložnou spáru tvárnic aplikuje pomocí nanášecího válce.
Zajímavou vlastností cihel je možnost spojovat je z boku na pero a drážku, takže není nutné nanášet lepidlo na svislou spáru.

Pro zdění na pěnu

Chcete-li vyzkoušet zdění vnitřních či vnějších nosných stěn na pěnu, použijte pálené broušené cihly Porotherm Profi DRYFIX P10 pro zdění s pěnou. Výhodou pěny je také spoj na pero a drážku, docílíte s ní vysoké pevnosti zdiva v tlaku a díky možnosti zdění pomocí pěny má ložná spára pouze milimetrovou tloušťku. Pracnost zdění se tak výrazně snižuje. Pro spojování cihel ve zdivu se používá zdicí pěna Porotherm DRYFIX. Standardně je v odpovídajícím množství součástí dodávky cihel.

Pro lehké příčky

Chystáte-li se vyzdívat pouze tenkou příčku, použijte k tomu určené cihly příčkovky. Například pálenou příčkovku Heluz 6,5 P10 pro zdění na maltu. Je určena pro zdivo tloušťky 65 milimetrů a lze ji použít i pro vnější část vrstveného zdiva jako přizdívku izolace. Díky broušenému provedení cihel a spojování na pero drážku je zdění příček Heluz rychlé, jednoduché a s nízkou spotřebou malty.

Na stropy
Pro svépomocnou stavbu

Zhruba rok je na trhu takzvaný keramobetonový strop bez nutnosti celoplošného nadbetonování. Wienerberger tak nabízí českým stavebníkům systém, které v tuzemsku zatím nemá tradici, ale je rozšířený například v Německu. Strop je vhodný především pro stavby svépomocí a rekonstrukce.
Použitím stropu bez nadbetonování docílíte zmenšení objemu betonové zálivky a možnosti vynechání betonářských sítí. To ulehčí transport i zpracování betonu. Další výhodou je i možnost pohybu rovnou po položených vložkách ještě před zabetonováním. Odpadá tak nutnost pokládat při stavbě stropu pomocné fošny či podlážky.
Podle výrobce jde vlastně o rozšíření stropního systému Porotherm s vložkami MIAKO. Používají se stejné stropní trámy a stejná osová vzdálenost nosníků (500 a 625 mm). Nová je pouze stropní vložka MIAKO 25/50 BN a MIAKO 25/62,5 BN. Možnost kombinovat oba stropy dovoluje využívat také systémová řešení komínových výměn či kolmých napojení, což lze považovat za jednu z výhod tohoto souboru stropních stavebních prvků.

Osvědčené hurdisky

Stropní vložky Hurdis se používají jako vložky například mezi KMB keramické stropní nosníky při montáži stropů. Jde o tradiční osvědčený systém pro stavbu stropů v obytných budovách, který se hodí i pro svépomocné rekonstrukce a dostavby ve starších domech. Keramické duté tvarovky Hurdis mají nízkou hmotnost, což také usnadňuje ruční montáž bez stavební mechanizace. Mají rovněž dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Výhodou je i možnost jejich snadných úprav v případě pozdějších přestaveb domu. Snadno do nich uděláte například otvor pro nové schodiště.

Omezení tepelných mostů

Pro maximální omezení vzniku možných tepelných mostů při napojení stropu na svislé stavební konstrukce (stěny) se využívají pálené cihly věncovky. Jde o cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí. Použít můžete například věncovky Porotherm VT 8, u nichž výrobce zdůrazňuje možnost rychlého zdění, spojení na pero a drážku a také snadné dělení na potřebný rozměr v libovolném místě cihly pomocí zednického kladívka.
Věncovky se používají tak, že se po uložení stropních nosníků na vnitřní část obvodového zdiva nadezdí v jedné vrstvě k vnějšímu líci tohoto zdiva. Podle tloušťky použité stropní konstrukce se zvolí výška věncovek a tloušťka jejich podmaltování.

Překlady stavebních otvorů
Bez nadezdívky

Nosný keramický překlad Heluz se používá jako překlad nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Sestává z cihelné tvarovky, která tvoří formu pro nosnou železobetonovou část a cihelný podklad pod omítku. Výhodou nosného překladu Heluz i podobných produktů od jiných výrobců je především to, že je ihned po osazení plně staticky únosný a nevyžaduje nadezdívku. Snadno se přenáší i usazuje na stěnu a lze ho kombinovat s tepelnou izolací.
Nosné překlady Heluz se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených tepelně izolačních vlastností. Vyrábějí se v délce od 1 do 3,5 m v modulu po 250 mm. Sestávají z cihelných tvarovek, které tvoří formu pro nosnou železobetonovou část a cihelný podklad pod omítku. Osazují se užší stranou (na výšku) do lože z cementové malty, keramickou částí pod omítku. Toto uložení je důležité, protože spodní výztuž je nosná a vrchní je pouze manipulační. Je proto nutné dbát na správné uložení nosníku, aby byla zaručena jeho správná únosnost.

Přesné zdění v systému

Keramický nosný překlad 7 Porotherm se vyrábí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Výhodou tohoto keramického překladu je vysoká únosnost bez nutné nadezdívky, není ho ani nutné při montáži podepírat.
Překlady jsou vyráběny v takových rozměrech, aby přesně zapadly do kompletního cihlového systému Porotherm. Jejich délky jsou proto odstupňovány po 250 mm, výška 238 mm je totožná s výškou cihelných bloků Porotherm a šířka 70 mm umožňuje vícenásobné použití prvku vedle sebe pro všechny tloušťky stěn od 140 do 440 mm. U obvodových stěn lze nad vnějším překladovým prvkem použít věncovky, které mají stejnou tloušťku. Pro přerušení tepelného mostu v místě uložení stropní konstrukce na překlad tak lze namontovat souvislou tepelnou izolaci v jednotné tloušťce a na celou potřebnou výšku. Překladové konstrukce mají vysokou únosnost a jsou okamžitě zatížitelné.

www.porotherm.cz, www.heluz.cz, www.kmbeta.cz, www.tondach.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Cihlové systémy pro zdění

Cihlové systémy pro zdění