U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Český ráj VE VESCI

Kategorie: Venkov | Autor: Jan Pešta

V minulých pokračováních našeho putování po nejkrásnějších vesnicích jsme objevovali spíše vísky méně známé, stojící stranou pozornosti. Dnes navštívíme naopak jednu z nejznámějších, nejnavštěvovanějších a také nejvíce obdivovaných vesnic v Čechách – Vesec u Sobotky. Nalezneme ji na okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj, na dohled od zámečku Humprecht. Vesec, v písemných pramenech zmiňovaný poprvé roku 1497, je kolonizační vesnice středověkého původu. Zástavba je soustředěna okolo přibližně trojúhelníkové návsi, rozložené na mírném svahu nad potůčkem. Severní a jihozápadní strana návsi mají pravidelnou parcelaci usedlostí a navazující plužiny. Později se na návsi objevila také chalupnická zástavba, která poněkud znejasnila původní půdorysný rozvrh vsi. Veseckou náves obklopují usedlosti s pozoruhodnými roubenými patrovými domy (dodnes se jich zde dochovalo deset). Výskyt patrových roubených domů je v Čechách vázán spíše na německy mluvící regiony, nalezneme je tedy zejména v širokém pásmu, táhnoucím se od Českého středohoří přes Českolipsko na východ až do okolí Doks a na Kokořínsko. V českých oblastech se s nimi setkáme jen vzácně. Výjimkou je okolí Bělé pod Bezdězem a Mšena (ovlivněné od západu domy “německými”), dále Turnovsko a konečně okolí Sobotky. Právě domy na Sobotecku bývají často považovány za nejkrásnější a nejvyspělejší výtvory našich lidových tesařů. Tyto mistrovské roubené stavby zde vznikaly převážně na přelomu 18. a 19. století. Můžeme je spatřit přímo v Sobotce a v okolních vesnicích – zejména v Markvarticích, Spařencích, Střehomi a Vesci. Podle tradice postavil většinu zdejších staveb tesařský mistr Josef Havlík. Domy jsou většinou v celém rozsahu roubené, s pavláčkami s ozdobně vyřezávanými sloupky podle dvorní stěny a s překládanými lomenicemi ve štítech. V nejucelenější podobě se dochoval dům čp. 1. Je to překrásná patrová stavba z konce 18. století. Charakteristickým detailem jsou drobná čtvercová sdružená okénka s římsičkami, dochovaná ve štítovém průčelí. Domu čp. 1 se velmi podobá blízký dům čp. 15 z roku 1787. Roubené patrové domy se dochovaly také prakticky ve všech ostatních usedlostech – nalezneme je v čp. 4, 7, 9 (přízemí domu bylo přezděno na počátku 20. století), v čp. 11 (z roku 1808), 12, a 16. Domy čp. 2 a 3 bohužel byly již částečně narušeny novodobými úpravami. Kromě patrových domů se ve Vesci dochovalo i několik přízemních roubených chalup, pocházejících většinou z první třetiny 19. století (např. čp. 5, 13 a 14). Dům čp. 10 v západním koutě návsi představuje přechod mezi přízemním a patrovým řešením. Za přízemní obytnou částí následuje patrový komorový díl s pavláčkou. V usedlostech čp. 1, 3, 4 a 15 nalezneme také roubené hospodářské stavby (komory a chlévy); ve dvoře u čp. 4 se dochovala roubená stodola. Téměř ve všech usedlostech uvidíme i mladší hospodářské stavby (zejména chlévy a pilířové stodoly), postavené z mohutných neomítaných pískovcových kvádrů, tzv. “štuk”. Řada staveb ve Vesci byla přestavěna na konci 19. a na počátku 20. století, často s využitím prvků tehdy módního “nádražního stylu”. Domy čp. 7, 12, 13 a 16 dostaly nové štíty a střechy s vaznicovými krovy a ve vesnici vzniklo též několik novostaveb – zděných (dům čp. 6 z roku 1915 a hasičská zbrojnice) i roubených (chalupy čp. 17 a 21). Významnou památkou vesnice je také pískovcové barokizující sousoší Nejsvětější Trojice se dvěma anděly z roku 1834, dílo místního lidového sochaře Josefa Zemana. Pozornost zasluhuje zejména reliéf na soklu s lužickosrbskou světicí Starostou, v Čechách unikátní. Na křižovatce silnice do Sobotky je torzo další barokní skulptury – dochoval se sokl, zdobený na všech stranách reliéfy světců. Vesec přežil druhou polovinu 20. století naštěstí jen s minimálními ztrátami. S obcí se již od 70. let počítalo jako s potenciální památkovou rezervací, proto péče o zdejší lidovou architekturu byla v podmínkách tehdejšího socialistického státu poněkud “nadstandardní”. To se ovšem na některých domech částečně projevilo negativně, neboť došlo k potlačení jejich autenticity. Přesto dnes Vesec představuje jednu z nejuceleněji dochovaných a bez nadsázky i nejkrásnějších vesnic v Čechách. Roku 1995 se zaslouženě stal vesnickou památkovou rezervací.

Český ráj VE VESCI