U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Bleskosvod není pro ozdobu

Kategorie: Stavba | Autor: Tomáš Trapl, foto Zdeněk Thoma, KRESBY J. ŠŤASTNÝ

Na většině chat a chalup hromosvod, jak se bleskosvodu stále nesprávně říká, buď zcela chybí, nebo jsou jeho parametry nevyhovující. Zpravidla je zde jediný svod spojující jímač s uzemněním, přestože rozměry domu mnohdy vyžadují instalaci většího počtu svodů. Zemnič je pod zemí často doslova “sežrán korozí” a se svodem nemá žádný kontakt. Chalupáři, nebezpečí podceňují a bouřka je může nemile překvapit.Při bouřkách dochází k vyrovnání potenciálu bouřkových mraků a země výboji blesků o intenzitě mnoho tisíc ampérů. Jestliže takto intenzivní výboj projde stavením, jehož vodivost je i za deště nízká, dojde k zahřátí a často i vzplanutí dřevěných částí domu. Ochranu by měl zaručit právě bleskosvod tím, že výboj bezpečně odvede do země. Zvládne to ovšem jen tehdy, když je správně navržen a instalován.

Konstrukce bleskosvodu

Bleskosvodní ochrana domů se skládá ze tří částí: z jímače, střešního vedení a zmíněného zemniče.

Jímače jsou ocelové tyče umístěné na střeše stavení. Po nich se blesk dostává k bleskosvodnému vedení, jímž je sveden do země. Počet jímačů a jejich výšku by měl stanovit projektant, popř. se dají vyčíst z normy ČSN 34 1390. Vedení je konstruováno ze silných vodičů, aby se průtokem proudu bleskového výboje nepřepálily; kromě toho musí být schopné dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům. Používají se plné ocelové dráty o průměru 8 mm, pozinkované a opatřené antikorozním nátěrem.Zemniče jsou silné ocelové tyče, pásky, popřípadě silné pozinkované nebo měděné plechy, uložené v zemi tak, aby se napětí blesku pod zemí rozptýlilo takovým způsobem, aby neohrozilo blízká elektrická či sdělovací vedení.

Správné dimenze

Výpočet správné dimenze bleskosvodní ochrany vychází z výšky a rozlohy chráněného objektu a z místních podmínek (obr. 1). Dům stojící na vyvýšeném místě je úderu blesku pochopitelně vystaven více než nízký domek mezi vysokými budovami. Je-li postaven v ochranném pásmu nějakého vysokého objektu, třeba poblíž komína s hromosvodem nebo stožáru vysokého napětí, nemusí mít hromosvod vůbec. Ochranné pásmo má však tvar kuželu s vrcholovým úhlem 112°, jehož vrchol tvoří nejvyšší bod komína či stožáru; do tohoto prostoru se zpravidla celý dům nevejde.Na střeše má být tolik jímačů, aby žádný bod střechy nebyl od něj vzdálen více než 10 m; počet svodů, tedy vedení od jímače k zemničům, je dán velikostí domu (na každých 30 m jeho obvodu má být jeden, patrové domy potřebují na každých 15 m jeden svod).Vodivé spojení všech velkých kovových hmot na střeše s hromosvodným vedením vyžaduje mimo jiné norma ČSN 34 1090, v níž je stanovena i minimální vzdálenost svodů, blízkých vedení a kabelů.

Jak změříme zemní odpor

Zemní odpor každého ze zemničů by neměl přesahovat 15 ohmů. Je třeba objednat si odbornou firmu, která vystaví revizní zprávu se zhodnocením celkového stavu. Vyžadují ji i některé pojišťovny.

Jestliže máme k dispozici transformátor 24 V (postačí menší transformátor 50 nebo 100 VA, do jehož sekundáru doporučujeme zařadit pojistku) a střídavý ampérmetr (např. Avomet), můžeme si sami ověřit, zda zemní odpor našeho bleskosvodu odpovídá normě (obr. 2). Napětí 24 V zapojíme mezi zemnič a ochranný vodič (tzv. nulový můstek), popřípadě ochranný kolík blízké zásuvky; do jednoho z vodičů zařadíme ampérmetr. Po zapojení proudu nesmí být výchylka měřidla nižší než 1,6 A (24 V : 15 = 1,6 A). Jestliže jsou svody dva, rozpojte je a měřte každý zvlášť.

Pozor na antény

Při bouřkách může blesk ohrozit zejména televizní antény, které jsou na střeše výš než bleskosvod. Blesku jsou však vystaveny i parabolické antény pro satelitní příjem, které nejsou umístěny pod úrovní okapů a jejichž konzole jsme nespojili s blízkým svodem k uzemnění (obr. 3).Podle ČS normy 34 1390, čl. 118, musí být veškerá sdělovací vedení instalována co nejdále od bleskosvodního vedení a neměla by se s ním křižovat; pokud je svislé vedení souběžné se svodem antény, musí být vzdálenost mezi těmito vodiči alespoň 2 m. Tím se sníží nebezpečí, že při úderu blesku do bleskosvodu dojde k naindukování vysokého napětí do svodu k televizoru.Před odjezdem z chaty nebo chalupy je vhodné svod antény pro jistotu odpojovat ze vstupních svorek televizoru a nechat jej viset na anténě. Pak není třeba se strachovat, že za bouřky dojde k poškození přijímače nebo dokonce k požáru. Máme-li ve stavení choulostivá elektronická zařízení, je nutné do síťového napojení zařadit ochranné prvky (varistory atd.) a instalaci doplnit pospojením částí vystavených přepětí s uzemněním.

FOTO – Majitelé venkovských nemovitostí, a zejména ti, kteří je užívají jen rekreačně, často nevědí, co dřív. Vtěsnat péči, kterou stavení a zahrada nutně potřebují, do víkendových návštěv, opravdu není snadné. A tak není divu, že si mnozí takové “drobnosti”, jako je bleskosvod, nestihnou ani všímat. Přitom životnost bleskosvodní ochrany nepřesahuje 10 až 20 let!

Obr.:

1 Systém ochrany budov bleskosvodem

2 Schéma zapojení pro měření zemního odporu zemničů

3 a) Připojení měděného okapového svodu měděnou objímkou na bleskosvodní vedení

b) Připojení stožáru satelitní antény k vedení bleskosvodu přes zapouzdřené jiskřiště 2,5 KV

4 Různé způsoby napojení svodu na zemnič

Bleskosvod není pro ozdobu