U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kategorie: Právo | Autor: Zuzana Nielsenová

Kupec nám nezaplatil druhou polovinu ceny za domek, kterou měl doplatit, až bude zapsán v katastru nemovitostí. Napsali jsme mu, že pokud neuhradí nedoplatek do dvou měsíců, odstoupíme od kupní smlouvy. Peníze jsme však dodnes nedostali, a to s odůvodněním, že dlužná částka je menší, než požadujeme. Jako vlastníci jsou v katastru nadále zapsáni naši nepodaření kupci. Jak se máme dál zachovat? (H. N., České Budějovice)

Odstoupením od kupní smlouvy pro nedoplatek kupní ceny dochází ve smyslu § 48 odst. 2 obč. zák. ke zrušení smlouvy od jejího počátku a prodávající se tak stávají opět faktickými vlastníky nemovitosti. V takovém případě není – podle judikatury – vůbec podstatné, kolik nedoplatek skutečně činil. Stačí, když je nesporné, že ani v dodatečné lhůtě nebyla zaplacena celá kupní cena.

   Jestliže odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy o převodu nemovitosti, zapsané v katastru, došlo ke zrušení smlouvy, pak k tomu, aby bylo obnovené vlastnické právo prodávajícího opět zapsáno v katastru nemovitostí, je potřeba součinnosti kupujícího. A to k sepsání notářského zápisu, jehož obsahem bude prohlášení účastníků smlouvy, že odstoupením kupujícího od kupní smlouvy byla smlouva zrušena. Na jeho základě pak provede katastrální úřad záznam obnoveného vlastnického práva kupujícího. Pokud ale kupující takovou součinnost neposkytne, může prodávající dosáhnout zápisu obnoveného vlastnického práva jen prostřednictvím soudního rozhodnutí, kterým bude určeno, že je vlastníkem převáděných nemovitostí.

   V případě, že prodávající podá vůči kupujícímu žalobu na určení vlastnického práva, bude mít tzv. naléhavý právní zájem na tomto určení jen tehdy, jestliže sám plnění, které z této smlouvy dostal, tj. kupní cenu, vrátil. Nebo může současně se žalobou na určení podat žalobu na vyklizení kupujícího z nemovitosti oproti vrácení kupní ceny.

   Podle § 517 občanského zákoníku je dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, v prodlení. Jestliže jej nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě věřitelem mu poskytnuté, má věřitel právo od smlouvy odstoupit. A jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka i úroky z prodlení.

Odstoupení od kupní smlouvy