U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Změna užívání stavby

Kategorie: Zajímavosti | Autor: Mgr. Barbora Trsková

Máme na venkově domek, který zatím užíváme pouze jako rekreační. Jaké podmínky musíme splnit, aby byl stavbou trvale obyvatelnou?

(J. P., Hodonín)

Změna užívání stavby ze stavby pro individuální rekreaci na stavbu trvale obyvatelnou je možná v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon). Stavbu lze užívat pouze k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí. Pokud vlastník stavby chce změnit způsob jejího užívání, musí požádat o rozhodnutí příslušný stavební úřad. Ustanovení § 85 stavebního zákona přímo stanoví:

(1) Stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení. Změny ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby, popřípadě činnosti, která by mohla ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí, jsou přípustné jen na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby; k nařízení se vztahují přiměřeně ustanovení § 76 až 84.

(2) Změnu v užívání stavby, která je spojena se změnou stavby, projedná stavební úřad ve stavebním řízení a po jejím dokončení provede kolaudaci změny stavby.

(3) Změna v užívání stavby nemůže být povolena, pokud je v rozporu se závaznou částí územně plánovací dokumentace.

Změna užívání stavby